REKLAMA

NEW TECH CAPITAL S.A.: wyniki finansowe

2023-11-29 19:50
publikacja
2023-11-29 19:50
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
2023IIIQ_pdf.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0 103 0 23
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -114 -589 -25 -129
III. Zysk (strata) brutto -178 -797 -38 -175
IV. Zysk (strata) netto -178 -167 -38 -37
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -152 -1 486 -33 -326
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 4 081 0 895
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 129 -2 459 28 -539
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -23 137 -5 30
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 18 370 18 391 3 963 3 923
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 237 8 823 1 770 1 918
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 841 1 069 181 232
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 835 10 012 2 121 2 136
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 677 8 677 1 871 1 851
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 461 991 14 461 991 14 461 991 14 461 991
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,02 0,02 0,00 0,00
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,02 0,02 0,00 0,00
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,08 1,09 0,23 0,24
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,08 1,09 0,23 0,24
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-29 Michal Gabrylewicz Prezes Zarządu

BILANS
w tys.
stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 18 007 18 007 18 007 22 857
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 0 0 0 0
- wartość firmy 0 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 0 0 0 0
3. Należności długoterminowe 0 0 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
3.3. Od pozostałych jednostek 0 0 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
- udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0 0
c) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 16 451 16 451 16 451 22 440
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
4.5. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 364 368 385 1 015
1. Zapasy 0 0 0 0
2. Należności krótkoterminowe 319 320 324 899
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2.3. Od pozostałych jednostek 319 320 324 899
3. Inwestycje krótkoterminowe 42 42 58 105
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 42 42 58 105
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 42 42 58 105
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 23 23 46 73
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 6 3 11
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 0 0 0 0
A k t y w a r a z e m 18 371 18 375 18 392 23 873
PASYWA
I. Kapitał własny 9 835 9 848 10 012 15 507
1. Kapitał zakładowy 8 677 8 677 8 677 8 677
2. Kapitał zapasowy 30 241 30 241 30 241 30 241
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 5 000 5 000 5 000 5 000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych -33 906 -33 906 -28 136 -28 136
6. Zysk (strata) netto -178 -154 -5 770 -276
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 536 8 517 8 379 8 366
1. Rezerwy na zobowiązania 7 396 7 396 7 396 7 396
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 819 819 819 819
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0
a) długoterminowa 0 0 0 0
b) krótkoterminowa 0 0 0 0
1.3. Pozostałe rezerwy 6 577 6 577 6 577 6 617
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 6 577 6 577 6 577 6 617
2. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 0 0 0 0
3. Zobowiązania krótkoterminowe 1 140 1 121 984 970
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
3.3. Wobec pozostałych jednostek 1 140 1 121 984 970
3.4. Fundusze specjalne 0 0 0 0
4. Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 0 0
P a s y w a r a z e m 18 371 18 375 18 392 23 873
Wartość księgowa 9 835 9 848 10 012 15 507
Liczba akcji (w szt.) 14 461 991 14 461 991 14 461 991 14 461 991
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,08 1,09 0,69 1,07
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 14 461 991 14 461 991 14 461 991 14 461 991
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,08 1,09 0,69 1,07
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
1. Należności warunkowe 0 0 0 0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- 0 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- 0 0 0 0
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- 0 0 0 0
2. Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- 0 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- 0 0 0 0
3. Inne (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 kwartały narastająco / okres od do kwartał / okres od do kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
- od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
- jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży
VII. Pozostałe przychody operacyjne
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
2. Dotacje
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
4. Inne przychody operacyjne
VIII. Pozostałe koszty operacyjne
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
X. Przychody finansowe
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
a) od jednostek powiązanych, w tym:
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
b) od pozostałych jednostek, w tym:
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2. Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
- w jednostkach powiązanych
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
5. Inne
XI. Koszty finansowe
1. Odsetki w tym:
- dla jednostek powiązanych
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
- w jednostkach powiązanych
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
4. Inne
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XIII. Zysk (strata) brutto
XIV. Podatek dochodowy
a) część bieżąca
b) część odroczona
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XVI. Zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto (zannualizowany)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 9 858 10 012 15 783 15 783
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 9 858 10 012 15 783 15 783
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 8 677 8 677 8 677 8 677
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 8 677 8 677 8 677 8 677
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 30 241 30 241 30 241 31 438
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0 1 197
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
a) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 1 197
- pokrycia straty 0 0 0 0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 30 241 30 241 30 241 30 241
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0 0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 5 000 5 000 5 000 5 000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -33 906 -33 906 28 136 28 136
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 28 136 28 136
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -33 906 -33 906 28 136 28 136
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -33 906 -33 906 28 136 28 136
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -33 906 -33 906 28 136 28 136
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -33 906 -33 906 28 136 28 136
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -33 906 -33 906
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -33 906 -33 906 28 136 28 136
6. Wynik netto -154 -154 -276 -5 770
a) zysk netto 0 0 0 0
b) strata netto -154 -154 -276 -5 770
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 9 835 9 858 15 783 10 012
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 9 835 9 858 15 783 10 012
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 kwartał / okres od do 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto
Korekty razem
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Inne korekty
I. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -106 -174 53
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
I. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -7 -40
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki
Inne wydatki finansowe
I. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 90 129 -67
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
2023IIIQ_pdf.pdf2023IIIQ_pdf.pdf Raport za III kw. 2023
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki