REKLAMA

NBP: gospodarka przyspieszy, ale inflacja też

2021-07-12 10:28
publikacja
2021-07-12 10:28
NBP: gospodarka przyspieszy, ale inflacja też
NBP: gospodarka przyspieszy, ale inflacja też
fot. Virrage Images / / Shutterstock

W lipcowym zestawie prognoz makroekonomicznych analitycy NBP nakreślili scenariusz, w którym inflacja pozostanie wysoka, podobnie jak wzrost PKB.

Trzy razy do roku Narodowy Bank Polski przedstawia projekcje PKB i inflacji na najbliższe kwartały. Jeden z tych przeglądów wypadł właśnie dziś. Jak wynika z najnowszych przewidywań ekonomistów polskiego banku centralnego, w najbliższym czasie inflacja w naszym kraju będzie wyższa niż wcześniej sądzono. Jednocześnie produkt krajowy brutto odbije nieco mocniej niż zakładano.

Pewne szczegóły dzisiejszego raportu poznaliśmy w czwartkowym komunikacie po posiedzeniu RPP oraz w trakcie piątkowego wystąpienia prezesa Adama Glapińskiego.

Inflacja CPI (% r/r)

I 2021II 2021III 2021IV 2021I 2022II 2022III 2022IV 2022I 2023II 2023III 2023IV 2023
Projekcja - Lipiec 2020 1,3 1,8 1,6 1,5 1,7 2,1 2,2 2,2Projekcja - Listopad 2020 2,4 2,8 2,7 2,6 2,4 2,7 2,8 3,1Projekcja - Marzec 2021 2,5 3,4 3,4 3,2 2,8 2,8 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,3
Projekcja - Lipiec 2021 2,7 4,5 4,6 4,7 4,1 3,3 3 3 3,2 3,4 3,5 3,5
Produkt krajowy brutto (% r/r)

I 2021II 2021III 2021IV 2021I 2022II 2022III 2022IV 2022I 2023II 2023III 2023IV 2023
Projekcja - Lipiec 2020 -4,2 10,5 8,1 6,2 5,1 3,9 3,1 2,7Projekcja - Listopad 2020 -4,5 7,5 1,6 8,4 6,6 6,4 5,1 4,8Projekcja - Marzec 2021 -1,5 9,6 3,3 5,4 5,1 5,5 5,4 5,6 5,6 5,6 5,5 5,1
Projekcja - Lipiec 2021 -0,9 10,9 4,3 6,4 5,9 5,4 5,2 5,2 5,3 5,4 5,5 5,1
Źródło: NBP

Centralna ścieżka projekcji NBP (która formułowana jest zazwyczaj jako przedział) zakłada, że inflacja CPI w 2021 r. wyniesie 4,2 proc., w 2022 r. znajdzie się na poziomie 3,3 proc., a w 2023 r. wyniesie 3,4 proc. - wynika z najnowszej, lipcowej projekcji NBP.

Analogiczna ścieżka projekcji zakłada dynamikę PKB Polski w 2021 r. na poziomie 5,0 proc., w 2022 r. na poziomie 5,4 proc. i w 2023 r. na poziomie 5,3 proc.

"Rewizja w górę ścieżki PKB w 2021 r. jest wynikiem szybszej od założeń poprzedniej projekcji odbudowy krajowej aktywności gospodarczej w I kw. br. Dane te, wraz z relatywnie korzystnymi wynikami gospodarczymi za kwiecień i maj br., pomimo utrzymywania się w tym okresie trudnej sytuacji epidemicznej, wskazują na wyższy niż zakładano stopień dostosowania podmiotów gospodarczych do funkcjonowania w okresie pandemii. Prognozę PKB w Polsce i w krajach rozwiniętych w br. wspiera również szybka akcja szczepień i luzowanie obostrzeń pandemicznych" - napisano w raporcie.

"Dodatkowo do silniejszej poprawy koniunktury w Stanach Zjednoczonych przyczynia się wdrożenie kolejnego pakietu fiskalnego, którego przyjęcie nie było pewne przed zamknięciem projekcji marcowej, obejmującego m.in. dodatkowe znaczące transfery do gospodarstw domowych. W latach 2022-2023 za korektę dynamiki krajowego PKB odpowiada także rewizja w górę poziomu transferów unijnych pochodzących z Funduszu Odbudowy. Z tych dodatkowych środków mają być finansowane m.in. projekty wspierające rozwój transportu niskoemisyjnego, inwestycje w technologie wodorowe, oraz budowa centrów przeładunkowych" - dodano.

Inflacja wyższa niż sądzono w marcu

Z kolei - jak zaznaczono w raporcie - za podniesienie w horyzoncie prognozy ścieżki inflacji CPI względem projekcji marcowej odpowiada korekta wszystkich głównych jej komponentów.

"Wzrost inflacji w 2021 r. jest złożeniem szeregu czynników o zróżnicowanym charakterze. Po pierwsze, rewizja ścieżki cen konsumenta wynika z silniejszej od oczekiwań odbudowy popytu związanej z istotnym luzowaniem obostrzeń społeczno-gospodarczych w kraju. Przyczynia się ona do podniesienia cen towarów trudno dostępnych z powodu obowiązujących wcześniej restrykcji, w tym materiałów do wyposażenia mieszkania, odzieży i obuwia. Podobny mechanizm obserwujemy w zakresie usług, których świadczenie było do tej pory mocno ograniczone, jak turystyki zorganizowanej czy transportu lotniczego" - zaznaczono w raporcie.

"Po drugie, w kierunku wyższej inflacji oddziałują napięcia w globalnych sieciach dostaw prowadzące do opóźnień w produkcji i dystrybucji części towarów. Dodatkowo, po zamknięciu projekcji marcowej, część operatorów usług telefonicznych wprowadziła istotne podwyżki cen oraz zapowiedziała kolejne. Na rewizję w górę cen energii wpłynął z kolei wzrost notowań ropy naftowej, a w konsekwencji cen paliw do prywatnych środków transportu. Podniesienie cen żywności w br. związane jest z kolei z ograniczoną podażą mięsa w efekcie dynamicznego rozwoju ptasiej grypy oraz pogorszenia opłacalności produkcji ze względu na drożejące pasze" - dodano.

W ocenie autorów raportu w latach 2022-2023 wpływ czynników podnoszących dynamikę cen w br. będzie wygasać prowadząc do zmniejszenia różnicy pomiędzy ścieżką inflacji z projekcji lipcowej i marcowej.

"Różnica ta pozostanie jednak dodatnia, co będzie wynikać z silniejszej od oczekiwań poprawy koniunktury w Polsce i zagranicą oraz wzrostu kosztów produkcji, które z opóźnieniem przełożą się na dynamikę cen towarów konsumpcyjnych i usług. W kierunku wyższej inflacji w 2022 r. będzie oddziaływał również silniejszy wzrost cen energii związany z rozłożonym w czasie wpływem wyższych od oczekiwań cen surowców energetycznych na rynkach światowych i uprawnień do emisji CO2" - napisano.

Inflacja bazowa będzie się miała dobrze

Centralna ścieżka projekcji NBP zakłada inflację bazową w 2021 r. na poziomie 3,6 proc., w 2022 r. na poziomie 3,2 proc., w 2023 r. na poziomie 3,5 proc.

"Inflacja bazowa w 2021 r., choć obniży się względem 2020 r., nadal będzie kształtować się na podwyższonym poziomie. Przyczynia się do tego wzrost cen w branżach, głównie usługowych, w których luzowane są restrykcje wprowadzone w okresie pandemii i w których następuje realizacja odłożonego popytu. Z kolei w tych sektorach gospodarki, w których podwyższony w okresie pandemii popyt stopniowo słabnie, ceny dostosowują się z opóźnieniem, a spowolnienie ich dynamiki oczekiwane jest również w kolejnych kwartałach" - napisano.

"W części branż do wzrostu cen przyczyniają się przy tym rosnące ceny surowców i napięcia w sieciach dostaw. W kierunku wyższej inflacji bazowej w istotnym stopniu oddziałują także silne podwyżki cen administrowanych, w tym opłat za wywóz nieczystości, choć najprawdopodobniej ich wzrost będzie niższy niż przed rokiem" - dodano.

Jak podał NBP, w raporcie zostały uwzględnione dane do 1 lipca 2021 r.

Poniżej centralne ścieżki prognoz z lipcowej projekcji i porównanie do marcowej:

projekcja lipcowa I projekcja marcowa
2021 2022 2023 I 2021 2022 2023
Wskaźnik cen konsumenta CPI (%, r/r) 4,2 3,3 3,4 I 3,1 2,8 3,2
Wskaźnik cen inflacji bazowej bez żywności i energii (%, r/r) 3,6 3,2 3,5 I 2,7 2,6 3,3
Ceny żywności (%, r/r) 2,4 2,7 3,2 I 1,5 2,9 2,6
Ceny energii (%, r/r) 9,1 5 3,4 I 7,2 3,4 3,5
PKB (%, r/r) 5 5,4 5,3 I 4,1 5,4 5,4
Popyt krajowy (%, r/r) 6,6 7 6,2 I 4,4 7,2 6,5
Spożycie gospodarstw domowych (%, r/r) 5,5 6 5,6 I 4,9 6,3 5,8
Spożycie publiczne (%, r/r) 2,8 4 4,7 I 3,4 3,7 4,9
Nakłady inwestycyjne (%, r/r) 8,2 10,5 10,2 I 1,5 7,7 9,9
Wkład eksportu netto (pkt proc., r/r) 1,3 1,5 0,9 I 0,2 1,6 0,9
Eksport (%, r/r) 11,5 11,3 8,1 I 9 9,4 7
Import (%, r/r) 14,7 14,1 9,5 I 10 12,7 8,7
Wynagrodzenia (%, r/r) 8,1 7,8 7,9 I 6,2 6,9 7,5
Pracujący (%, r/r) 0,6 0,3 0,2 I 0,4 0,4 0,1
Stopa bezrobocia (%) 3,2 2,9 2,5 I 3,8 3,5 3,3
NAWRU (%) 4,4 4 3,7 I 4,4 4,2 4
Stopa aktywności zawodowej (%) 56,6 56,7 56,5 I 56,2 56,3 56,2
Wydajność pracy (%, r/r) 4,4 5,1 5,1 I 4,5 5 5,3
Jednostkowe koszty pracy (%, r/r) 3,5 2,7 2,7 I 1,6 1,8 2,1
Produkt potencjalny (%, r/r) 2,9 4,3 4,4 I 3,1 3,7 3,7
Luka popytowa (% PKB potencjalnego) 0,2 0,8 1,7 I 1,4 0,2 1,9
Indeks cen surowców rolnych (EUR; 2011=1,0) 0,96 0,97 0,97 I 0,9 0,91 0,92
Indeks cen surowców energetycznych (USD; 2011=1,0) 0,79 0,74 0,67 I 0,63 0,6 0,58
Inflacja za granicą (%, r/r) 1,5 1,1 1,7 I 1 1,1 1,5
PKB za granicą (%, r/r) 4,8 4,3 1,8 I 3,8 4,1 1,9
Saldo rachunku bieżącego i rachunku kapitałowego (% PKB) 3,3 2 1,2 I 4,6 2,5 1,4
WIBOR 3M (%) 0,21 0,21 0,21 I 0,22 0,22 0,22

Poniżej prognozy z lipcowego raportu NBP dla najbliższych kwartałów:

2021 I 2022
II kw. III kw. IV kw. I I kw. II kw.
Wskaźnik cen konsumenta CPI (%, r/r) 4,5 4,6 4,6 I 4,1 3,3
Wskaźnik cen inflacji bazowej bez żywności i energii (%, r/r) 3,8 3,5 3,5 I 3,2 3
Ceny żywności (%, r/r) 1,5 3,2 3,2 I 3,5 2,6
Ceny energii (%, r/r) 12,2 11,4 11,4 I 8,4 5,5
PKB (%, r/r) 10,9 4,3 4,3 I 5,9 5,4
Popyt krajowy (%, r/r) 12,4 6,1 6,1 I 7,6 7,6
Spożycie gospodarstw domowych (%, r/r) 14,1 1,5 1,5 I 6,6 6,4
Spożycie publiczne (%, r/r) 4,5 3,6 3,6 I 3,2 4,4
Nakłady inwestycyjne (%, r/r) 8,8 10,9 10,9 I 11,8 9,8
Wkład eksportu netto (pkt proc., r/r) 0,5 1,6 1,6 I 1,6 2
Eksport (%, r/r) 26,8 8,8 8,8 I 9,3 11,4
Import (%, r/r) 32,5 12,3 12,3 I 12,4 15,4
Wynagrodzenia (%, r/r) 9,4 8,6 8,6 I 7,9 7,8
Pracujący (%, r/r) 1,6 0,8 0,8 I 0,1 0,4
Stopa bezrobocia (%) 3,4 3,2 3,2 I 3 2,9
NAWRU (%) 4,4 4,4 4,4 I 4,2 4,1
Stopa aktywności zawodowej (%) 56,6 56,6 56,6 I 56,7 56,7
Wydajność pracy (%, r/r) 9,1 3,5 3,5 I 5,8 4,9
Jednostkowe koszty pracy (%, r/r) 0 5 5 I 2 2,8
Produkt potencjalny (%, r/r) 3,7 3,2 3,2 I 4,1 4,3
Luka popytowa (% PKB potencjalnego) 0,4 0,1 0,1 I 0,7 0,6
Indeks cen surowców rolnych (EUR; 2011=1,0) 0,99 0,97 0,97 I 0,96 0,99
Indeks cen surowców energetycznych (USD; 2011=1,0) 0,79 0,86 0,86 I 0,84 0,72
Inflacja za granicą (%, r/r) 0,9 1,6 1,6 I 0,5 1
PKB za granicą (%, r/r) 13,5 3,8 3,8 I 6,4 5
Saldo rachunku bieżącego i rachunku kapitałowego (% PKB) 4,8 4,4 4,4 I 3,3 2,7
WIBOR 3M (%) 0,21 0,21 0,21 I 0,21 0,21

MZ/pat/ ana/(PAP Biznes)

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Potrzebujesz niezawodnego połączenia            z siecią? Sprawdź ofertę Plusa dla firm!

Potrzebujesz niezawodnego połączenia z siecią? Sprawdź ofertę Plusa dla firm!

Komentarze (50)

dodaj komentarz
drabio
NBP ma rozdwojenie jaźni. Glapinski mówi raz że będzie spadała a następnie jego eksperci mówią że będzie rosła.

Kogo wprowadza się w błąd?

Czy kłamca jak mówi że mówi prawdę to kłamie czy mówi prawdę?
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
scuti1986 odpowiada itso_lucky
Twój komentarz potwierdza, że pisałem na temat, w szczególności o odmóżdżonych trybikach

Nie rozumiesz co się wokół ciebie dzieje to nie komentuj, ewentualnie grzecznie zapytaj, może ktoś cierpliwy zechce cie uświadomić
itso_lucky odpowiada scuti1986
''lipcowym zestawie prognoz makroekonomicznych analitycy NBP nakreślili scenariusz, w którym inflacja pozostanie wysoka, podobnie jak wzrost PKB.'' - temat

a ty piszesz głupotki polityczne :D

prognozy makroekonomiczne ≠ polityka
qwerty88
Na darmo nie wydrukowano nowego banknotu o nominale 500 zł.
Niedługo za niego kupimy trochę cukru i mleka, bez potrzeby noszenia dziesięciu banknotów nominału 50 zł.
A zaoszczędzony czas możemy spędzić w pracy i zarobić na socjal dla towarzyszy w domach oglądających TVP.
jan888
Jednocześnie rządy PIS zwiększyły zadłużenie Polski z 925 mld zł (w 2015) do 1500 mld zł obecnie, co daje blisko 40 tyś zł. długu na każdego Polaka. W połączeniu z gigantyczną inflacją i osłabianiem złotego to jest nic innego jak rozwalanie Polski od środka. Trybunał Stanu i wieloletnie więzienia dla odpowiedzialnych za to ludzi Jednocześnie rządy PIS zwiększyły zadłużenie Polski z 925 mld zł (w 2015) do 1500 mld zł obecnie, co daje blisko 40 tyś zł. długu na każdego Polaka. W połączeniu z gigantyczną inflacją i osłabianiem złotego to jest nic innego jak rozwalanie Polski od środka. Trybunał Stanu i wieloletnie więzienia dla odpowiedzialnych za to ludzi z PIS, to za mało.
itso_lucky
gigantyczne to ty masz pragnienie władzy :)
onlyv8engine
dokładnie tak jak piszesz.

Powiązane: Gospodarka i dane makroekonomiczne

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki