REKLAMA

NANOGROUP S.A.: wyniki finansowe

2021-10-04 21:04
publikacja
2021-10-04 21:04
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RAPORT__PRZEGL_SKROC_SRODR_SSF_MSSF_NANOGROUP.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
NG_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzieA_aI¨lnosI_ci_Grupy_KapitaA_owej_2022(1).pdf  (KOREKTA RAPORTU)
Skrocone_Skonsolidowane_SF_Grupy_NanoGroup_SA_06_2021_v3_2(1).pdf  (KOREKTA RAPORTU)
NG_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzieA_aI¨lnosI_ci_Grupy_KapitaA_owej_2022(1).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAPORT__PRZEGL_SKROC_SRODR_SSF_MSSF_NANOGROUP.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skrocone_Skonsolidowane_SF_Grupy_NanoGroup_SA_06_2021_v3_2(1).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
I. Przychody netto ze sprzedaży 83 138 18 31
II. Pozostałe przychody operacyjne 0 100 0 23
III. Suma przychodów z działalności operacyjnej 83 238 18 53
IV. Koszty operacyjne - 2 800 - 1 038 - 616 - 234
V. Amortyzacja -34 -104 -7 -23
VI. EBIT - 2 717 - 800 - 597 - 180
VII. EBITDA - 2 683 - 697 -590 -157
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - 2 497 - 735 - 549 - 166
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 886 - 1 237 - 195 - 279
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 246 440 54 99
XI. Środki pieniężne na koniec okresu 7 183 391 1 580 88
XII. Liczba akcji 16 748 13 957 3 683 3 142
XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0 0 0 0
XIV. Aktywa razem 27 537 26 168 6 091 5 859
XV. Należności krótkoterminowe 7 19 2 4
XVI. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7 183 391 1 589 88
XVII. Pozotsałe aktywa finansowe (gółwnie obligacje oraz jednostki uczestnistwa) 540 348 120 78
XVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0 0 0 0
XIX. Zobowiązania długoterminowe 10 732 12 967 2 374 2 904
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 627 572 139 128
XXI. Kapitał własny 16 178 12 628 3 579 2 828
XXII. Kapitał Zakładowy 16 748 13 957 3 705 3 125


Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego bilansu prezentowane
są na dzień 30 czerwca 2020 i 30 czerwca 2021.Poszczególne pozycje
aktywów i pasywów z bilansu zostały przeliczone po kursie 4,4660 PLN/EUR
_na dzień 30 czerwca 2020_ oraz 4,5208 _na dzień 30 czerwca 2021_, które
to zostały ogłoszone przez NBP na dzień bilansowy.Poszczególne pzoycje
rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały
przeliczone po kursie 4,4413 PLN/EUR _na dzień 30 czerwca 2020_ oraz
4,5472 PLN/EUR _na dzień 30 czerwca 2021_, które są średnią arytmetyczną
kursów ogłoszonych przez NBP w ostatni dzień każdego miesiąca objętego
danymi.RZISza okres 01.01.2021 r. – 30.06.2021 r. - 4,5472za
okres 01.01.2020 r. – 30.06.2020 r. - 4,4413Bilansna
dzień 30 czerwca 2021 r. - 4,5208na dzień 30 czerwca 2020 -
4,466


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 20/2021 z dnia 2021-10-04 o treści:


Zarząd Spółki NanoGroup S.A. ("Spółka") informuje, iż dokonał korekty
raportu okresowego za I półrocze 2021 roku, przekazanego przez spółkę w
dniu 30 września 2021 r.Korekta raportu za I półrocze 2021
roku, o której informuje nienijszy raport, polega na uzupłenieniu tego
raportu o:1) Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu
śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
obejmującego okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 rokuoraz2)
poprawione dane skonsolidowane oraz jednostkowe w treści raportu
okresowego w części "wybrane dane skonsolidowane" oraz "wybrane dane
jednostkowe" w pozycji EBIT oraz EBITDA


Plik Opis
RAPORT_ PRZEGL_SKROC_SRODR_SSF_MSSF_NANOGROUP.pdfRAPORT_ PRZEGL_SKROC_SRODR_SSF_MSSF_NANOGROUP.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego
NG_Sprawozdanie Zarzadu z dzieÅ ąlnosÌ ci Grupy KapitaÅ owej 2022(1).pdfNG_Sprawozdanie Zarzadu z dzieÅ ąlnosÌ ci Grupy KapitaÅ owej 2022(1).pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej I półrocze 2021
Skrocone Skonsolidowane SF Grupy NanoGroup SA 06_2021_v3 2(1).pdfSkrocone Skonsolidowane SF Grupy NanoGroup SA 06_2021_v3 2(1).pdf Skrócone Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
NG_Sprawozdanie Zarzadu z dzieÅ ąlnosÌ ci Grupy KapitaÅ owej 2022(1).pdfNG_Sprawozdanie Zarzadu z dzieÅ ąlnosÌ ci Grupy KapitaÅ owej 2022(1).pdf Sprawozdanie Zarządu I półrocze 2021
RAPORT_ PRZEGL_SKROC_SRODR_SSF_MSSF_NANOGROUP.pdfRAPORT_ PRZEGL_SKROC_SRODR_SSF_MSSF_NANOGROUP.pdf Raport biegłego rewidenta
Skrocone Skonsolidowane SF Grupy NanoGroup SA 06_2021_v3 2(1).pdfSkrocone Skonsolidowane SF Grupy NanoGroup SA 06_2021_v3 2(1).pdf Skrócone Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-04 Marek Borzestowski Prezes Zarządu Marek Borzestowski
2021-10-04 Adam Kiciak Członek Zarządu Adam Kiciak
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki