REKLAMA

ML SYSTEM S.A.: wyniki finansowe

2019-11-27 08:01
publikacja
2019-11-27 08:01
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Srodroczne_skrocone_skonsolidowane_SF_GK_ML_System_3Q_2019_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Srodroczne_skrocone_SF_ML_System_S.A._3Q_2019_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Wybrane dane finansowe skonsolidowane 9 mies. 2019 9 mies. 2018 9 mies. 2019 9 mies. 2018
II. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 65 924 86 429 15 301 20 320
III. Zysk brutto ze sprzedaży 9 010 11 215 2 091 2 637
IV. Zysk operacyjny 4 852 5 512 1 126 1 296
V. Zysk/strata przed opodatkowaniem 3 836 4 315 890 1 014
VI. Zysk/strata netto 3 836 4 268 890 1 003
VII. Całkowite dochody ogółem 3 836 4 268 890 1 003
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -28 012 -16 375 -6 501 -3 850
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -25 800 -16 912 -5 988 -3 976
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 49 737 42 740 11 544 10 048
XI. Zmiana bilansowa stanu środków pieniężnych -4 075 9 453 -946 2 222
XII. Liczba akcji (w tys. szt.) 5 650 5 650 5 650 5 650
XIII. Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.) 5 650 5 042 5 650 5 042
XIV. Podstawowy zysk/strata na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,68 0,88 0,16 0,21
XV. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcje zwykłą (w PLN/EUR) 0,66 0,85 0,15 0,20
XVI. 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XVII. Aktywa razem 227 144 179 346 51 935 41 708
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 110 531 59 857 25 272 13 920
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 38 708 44 651 8 850 10 384
XX. Kapitał własny 77 905 74 838 17 813 17 404
XXI. Kapitał zakładowy 5 650 5 650 1 292 1 314
XXII. Liczba akcji (w tys. szt.) 5 650 5 650 5 650 5 650
XXIII. Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.) 5 650 5 069 5 650 5 069
XXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 13,79 14,72 3,15 3,42
XXV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 13,39 14,25 3,06 3,31
XXVI. Wybrane dane finansowe Jednostki Dominującej 9 mies. 2019 9 mies. 2018 9 mies. 2019 9 mies. 2018
XXVII. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 65 941 86 601 15 305 20 360
XXVIII. Zysk brutto ze sprzedaży 8 939 11 050 2 075 2 598
XXIX. Zysk operacyjny 4 878 5 415 1 132 1 273
XXX. Zysk/strata przed opodatkowaniem 3 861 4 218 896 992
XXXI. Zysk/strata netto 3 861 4 218 896 992
XXXII. Całkowite dochody ogółem 3 861 4 218 896 992
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -27 992 -16 585 -6 497 -3 899
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -25 783 -16 912 -5 984 -3 976
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 49 737 42 747 11 544 10 050
XXXVI. Zmiana bilansowa stanu środków pieniężnych -4 038 9 250 -937 2 175
XXXVII. Liczba akcji (w tys. szt.) 5 650 5 650 5 650 5 650
XXXVIII. Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.) 5 650 5 042 5 650 5 042
XXXIX. Podstawowy zysk/strata na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,68 0,87 0,16 0,20
XL. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcje zwykłą (w PLN/EUR) 0,66 0,84 0,15 0,20
XLI. 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XLII. Aktywa razem 226 668 178 925 51 826 41 610
XLIII. Zobowiązania długoterminowe 110 512 59 839 25 268 13 916
XLIV. Zobowiązania krótkoterminowe 38 429 44 451 8 786 10 337
XLV. Kapitał własny 77 727 74 635 17 772 17 357
XLVI. Kapitał zakładowy 5 650 5 650 1 292 1 314
XLVII. Liczba akcji (w tys. szt.) 5 650 5 650 5 650 5 650
XLVIII. Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.) 5 650 5 069 5 650 5 069
XLIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 13,76 14,72 3,15 3,42
L. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 13,36 14,25 3,05 3,31
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Śródroczne skrócone skonsolidowane SF GK ML System 3Q 2019 final.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane SF GK ML System 3Q 2019 final.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane SF GK ML System S.A. 3Q2019
Śródroczne skrócone SF ML System S.A. 3Q 2019 final.pdfŚródroczne skrócone SF ML System S.A. 3Q 2019 final.pdf Śródroczne skrócone SF ML System S.A. 3Q2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-27 Dawid Cycoń Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki