MIRACULUM S.A.: wyniki finansowe

2020-05-15 08:24
publikacja
2020-05-15 08:24
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe_Miraculum_S.A_za_Q1_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Przychody ze sprzedaży 6 666 5 097 1 516 1 186
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (810) (1 222) (184) (284)
III. Zysk (strata) brutto (877) (1 371) (199) (319)
IV. Zysk (strata) netto (980) (1 343) (223) (312)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (117) (1 448) (27) (337)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (44) - (10) -
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (300) 97 (68) 23
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (461) (1 351) (105) (314)
IX. Liczba akcji (w szt.) 33 650 000 32 500 000 33 650 000 32 500 000
X. Zysk (strata) netto na jedną akcję (0,0291) (0,0413) (0,0066) (0,0096)
XI. 31.03.2020 31.12.2019 31.03.2020 31.12.2019
XII. Suma Aktywów 52 158 53 704 11 457 12 611
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem 31 234 31 799 6 861 7 467
XIV. Zobowiązania długoterminowe 23 234 23 508 5 104 5 520
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 8 000 8 291 1 757 1 947
XVI. Kapitał własny 20 924 21 905 4 596 5 144
XVII. Kapitał zakładowy 43 745 43 745 9 609 10 272
XVIII. Liczba akcji (w szt.) 33 650 000 33 650 000 33 650 000 33 650 000
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,6218 0,6509 0,1366 0,1529
XX. Wypłacona dywidenda na jedną akcję - - - -


Kursy przyjęte do przeliczenia danych finansowych na EUR.


Dla wyliczenia wielkości w EUR zastosowano następujące kursy:


- dla pozycji bilansowych 4,5523 PLN/EUR kurs z dnia 31.03.2020 roku,
dla danych porównywalnych na dzień 31.12.2019: 4,2585 PLN/EUR,


- dla pozycji rachunku zysków i strat za okres 1 stycznia - 31 marca
2019 roku - 4,3963 PLN/EUR kurs wyliczony jako średnia z kursów na
koniec miesięcy objetych sprawozdaniem, dla danych porównywalnych za
okres 1 stycznia - 31 marca 2019 roku - 4,2978 PLN/EUR


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe Miraculum S.A za Q1 2020.pdfSprawozdanie finansowe Miraculum S.A za Q1 2020.pdf Sprawozdanie finansowe Miraculum S.A. za Q1 2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-15 Tomasz Sarapata Członek Zarządu
2020-05-15 Sławomir Ziemski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka Konsolidacyjna z RRSO 10,59%

Pożyczka Konsolidacyjna z RRSO 10,59%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki