6,3600 zł
3,25% 0,2000 zł
Mercor SA (MCR)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_IIIQ_2019_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-12-31
I. Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 294 443 278 375 68 426 64 793
II. Zysk z działalności operacyjnej na działalności kontynuowanej 27 905 24 093 6 485 5 608
III. Zysk brutto na działalności kontynuowanej 25 577 21 225 5 944 4 940
IV. Zysk netto na działalności kontynuowanej 20 033 16 287 4 655 3 791
V. Strata netto z działalności zaniechanej -118 -416 -27 -97
VI. Zysk netto 19 915 15 871 4 628 3 694
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej na działalności kontynuowanej 26 711 11 743 6 207 2 733
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej na działalności kontynuowanej -10 397 -6 583 (2 416) (1 532)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej na działalności kontynuowanej (17 386) (3 736) (4 040) -870
X. Przepływy pieniężne netto z działalności kontynuowanej (1 072) 1 424 -249 331
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności zaniechanej 404 -241 94 -56
XII. Przepływy pieniężne netto razem -668 1 183 -155 275
XIII. Aktywa razem 355 913 345 750 83 577 80 383
XIV. Zobowiązania długoterminowe 74 772 98 102 17 558 22 808
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 114 169 98 621 26 810 22 928
XVI. Kapitał własny 166 972 149 027 39 209 34 647
XVII. Kapitał podstawowy 3 915 3 915 919 910
XVIII. Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego 161 066 144 829 37 822 33 671
XIX. Liczba akcji 15 658 535 15 658 535 15 658 535 15 658 535
XX. Zysk netto na jedną akcję z działalności kontynuowanej 1,28 1,04 0,3 0,24
XXI. Strata netto na jedną akcję z działalności zaniechanej -0,01 -0,03 0 -0,01
XXII. Zysk netto na jedną akcję 1,27 1,01 0,3 0,23
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję 10,29 9,25 2,42 2,15


Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej
przeliczone zostały na EUR według średniego kursu NBP obowiązującego na
dzień kończący okres sprawozdawczy, tj. odpowiednio po kursie 4,2585 na
dzień 31 grudnia 2019 roku i po kursie 4,3013 na dzień 31 marca 2019
roku. Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania ze zmian
w kapitale własnym oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
przeliczone zostały na EUR po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną
średnich kursów NBP z ostatnich dni miesięcy objętych sprawozdaniem, tj.
odpowiednio po kursie 4,3031 za okres od 1 kwietnia 2019 do 31 grudnia
2019 roku oraz po kursie 4,2964 za okres od 1 kwietnia 2018 do 31
grudnia 2018 roku.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport_IIIQ_2019_2020.pdfRaport_IIIQ_2019_2020.pdf Śródroczne sprawozdanie finansowe za III kwartał zakończony 31 grudnia 2019 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-21 Krzysztof Krempeć Prezes Zarządu
2020-02-21 Jakub Lipiński Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2020-02-21 Tomasz Kamińśki Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.