REKLAMA
BELKA ZA 2022 ROK

MERCATOR MEDICAL S.A.: wyniki finansowe

2022-11-29 20:27
publikacja
2022-11-29 20:27
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Jednostkowa_skrocona_informacja_finansowa.BES.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_skrocone_sprawozdanie_finansowe.BES.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_kwartalny_Grupa_Mercator_Medical_Q3_2022.BES.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 449 016 425 004 317 871 90 656
II. Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) 463 743 -7 950 101 731 -1 696
III. EBITDA (*) 478 076 10 328 104 876 2 203
IV. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 442 420 15 179 97 054 3 238
V. Średnioważona liczba wyemitowanych akcji w sztukach 10 240 226 9 770 435 10 240 226 9 770 435
VI. Rozwodniony zysk na jedną akcję w zł/EUR 43,20 1,55 9,48 0,33
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 395 493 13 783 86 759 2 940
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -261 649 -109 338 -57 398 -23 322
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -335 052 -1 302 -73 500 -278
X. Stan na: 30.09.2021 30.09.2022 30.09.2021 30.09.2022
XI. Aktywa razem 1 305 963 1 272 777 281 889 261 361
XII. Kapitał własny 1 131 710 1 203 377 244 277 247 110
(*) wynik na działalności operacyjnej skorygowany o amortyzację
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Jednostkowa skrócona informacja finansowa.BES.pdfJednostkowa skrócona informacja finansowa.BES.pdf Jednostkowa skrócona informacja finansowa Mercator Medical Q3
Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe.BES.pdfSkonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe.BES.pdf Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Mercator Medical Q3
Raport kwartalny Grupa Mercator Medical_Q3_2022.BES.pdfRaport kwartalny Grupa Mercator Medical_Q3_2022.BES.pdf Raport Kwartalny część opisowa Grupa Mercator Medical Q3

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-29 Wiesław Żyznowski Prezes Zarządu
2022-11-29 Monika Żyznowska Wiceprezes Zarządu
2022-11-29 Dariusz Krezymon Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne dobrych ofert.

MINI pełne dobrych ofert.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki