REKLAMA

MEDICALGORITHMICS S.A.: wyniki finansowe

2021-03-30 18:55
publikacja
2021-03-30 18:55
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Jednostkowy_raport_roczny_Medicalgorithmics_S.A._za_2020_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_Medicalgorithmics_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży 51 691 48 986 11 553 11 387
II. Zysk na sprzedaży 24 403 17 531 5 454 4 075
III. Zysk z działalności operacyjnej 21 261 17 936 4 752 4 169
IV. Zysk brutto 21 784 20 099 4 869 4 672
V. Zysk netto 21 205 16 594 4 739 3 857
VI. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 5,12 4,60 1,15 1,07
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 950 13 576 212 3 156
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 146 12 135 -927 2 821
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 038 -39 474 456 -9 176
X. Przepływy pieniężne netto razem -1 158 -13 763 -259 -3 199
XI. Stan na dzień 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
XII. Aktywa trwałe 189 431 188 684 41 049 44 308
XIII. Aktywa obrotowe 42 403 17 429 9 188 4 093
XIV. Wartości niematerialne 22 224 22 287 4 816 5 234
XV. Aktywa finansowe długoterminowe 65 727 64 021 14 243 15 034
XVI. Należności krótkoterminowe 37 269 9 684 8 076 2 274
XVII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 829 1 987 180 467
XVIII. Kapitał własny 217 458 183 674 47 122 43 131
XIX. Kapitał zakładowy 433 361 94 85
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 6 939 5 934 1 504 1 393
XXI. Zobowiązania długoterminowe 7 437 16 505 1 612 3 876
XXII. Liczba akcji (w szt.) 4 327 829 3 606 526 4 327 829 3 606 526
XXIII. Wartość księgowa na 1 akcję zwykłą (PLN/EUR) 50,25 50,93 10,89 11,96


• Zaprezentowane wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej
zostały przeliczone z wykorzystaniem kursu średniego ogłoszonego przez
Narodowy Bank Polski („NBP”) na dzień 31 grudnia 2020 roku, wynoszącego
4,6148 EUR/PLN oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku, wynoszącego 4,2585
EUR/PLN;• Zaprezentowane wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych
dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego
od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wynoszącego 4,4742
EUR/PLN oraz od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
wynoszącego 4,3018 EUR/PLN.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Jednostkowy raport roczny Medicalgorithmics S.A. za 2020 rok.pdfJednostkowy raport roczny Medicalgorithmics S.A. za 2020 rok.pdf Jednostkowy raport roczny Medicalgorithmics S.A. zawierający: Pismo Prezesa Zarządu, Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe, Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz Spółki Medicalgorithmics S.A., Oświadczenia Zarządu. Oświadczenie i Ocena Rady Nadzorczej
Sprawozdanie z badania Medicalgorithmics_2020.pdfSprawozdanie z badania Medicalgorithmics_2020.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-30 Marek Jacek Dziubiński Prezes Zarządu
2021-03-30 Maksymilian Sztandera Członek Zarządu ds. Finansowych
2021-03-30 Peter G. Pellerito Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-30 Michał Włodarczyk Partner w CSWP Sp. z o.o. Sp.k., podmiotu prowadzącego księgi rachunkowe Medicalgorithmics S.A
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki