REKLAMA

MEDICALGORITHMICS S.A.: wyniki finansowe

2020-11-24 17:24
publikacja
2020-11-24 17:24
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Srodroczne_skrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_Medicalgorithmics_za_III_kwartal_2020_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 84 257 136 254 18 968 31 624
II. Zysk/(strata) na sprzedaży -29 246 4 952 -6 584 1 149
III. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej -25 238 5 276 -5 682 1 224
IV. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem -26 519 3 326 -5 970 772
V. Zysk/(strata) netto -18 969 3 904 -4 270 906
VI. -przypadający na Akcjonariuszy Jednostki Dominującej -7 901 5 950 -1 779 1 381
VII. -przypadający na udziały niedające kontroli -11 068 -2 046 -2 492 (475)
VIII. Zysk/(strata) netto przypadający na Akcjonariuszy Jednostki Dominującej na jedną akcję (PLN/EUR) - podstawowy -1,94 1,65 -0,44 0,38
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 363 16 409 307 3 808
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 580 -1 958 -581 -455
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 22 772 -55 963 5 126 -12 989
XII. Przepływy pieniężne netto razem 21 555 -41 512 4 852 -9 635
XIII. Stan na dzień 30/09/2020 31/12/2019 30/09/2020 31/12/2019
XIV. Aktywa trwałe 251 815 246 862 55 628 57 969
XV. Wartości niematerialne 210 556 209 717 46 513 49 247
XVI. Aktywa finansowe długoterminowe 200 200 44 47
XVII. Aktywa obrotowe 53 922 36 400 11 912 8 548
XVIII. Należności krótkoterminowe 21 217 25 250 4 687 5 929
XIX. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 32 705 11 150 7 225 2 618
XX. Zobowiązania długoterminowe 41 590 30 631 9 188 7 193
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 42 042 27 909 9 287 6 554
XXII. Kapitał własny przypadający na Akcjonariuszy Jednostki Dominującej 203 583 195 840 44 973 45 988
XXIII. Kapitał zakładowy 433 361 96 85
XXIV. Udziały niedające kontroli 18 522 28 882 4 092 6 782
XXV. Liczba akcji (w szt.) 4 327 829 3 606 526 4 327 829 3 606 526
XXVI. Wartość księgowa na 1 akcję zwykłą (PLN/EUR) 47,04 54,30 10,39 12,75


- Zaprezentowane wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej
zostały przeliczone z wykorzystaniem kursu średniego ogłoszonego przez
Narodowy Bank Polski („NBP”) na dzień 30 września 2020 roku, wynoszącego
4,5268 EUR/PLN oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku, wynoszącego 4,2585
EUR/PLN;- Zaprezentowane wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych
dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego
od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2020 roku, wynoszącego 4,4420
EUR/PLN oraz od 1 stycznia 2019 roku do 30 września 2019 roku,
wynoszącego 4,3086 EUR/PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za III kwartał 2020 roku.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za III kwartał 2020 roku.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za III kwartał 2020 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-24 Marek Dziubiński Prezes Zarządu
2020-11-24 Maksymilian Sztandera Członek Zarządu ds. Finansowych
2020-11-24 Peter G. Pellerito Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki