REKLAMA

MEDICALGORITHMICS S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

2023-01-23 15:11
publikacja
2023-01-23 15:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-23
Skrócona nazwa emitenta
MEDICALGORITHMICS S.A.
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku:
1. Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2022 – 27 kwietnia 2023 r.
2. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – 30 maja 2023 r.
3. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 r. – 28 września 2023 r.
4. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 r. – 29 listopada 2023 r.
Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że zgodnie z § 62 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757) („Rozporządzenie”), Spółka nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne będą obejmowały kwartalną informację finansową zawierającą informacje określone w § 66 ust. 1-4, ust. 5 zdanie pierwsze oraz ust. 9 Rozporządzenia.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Spółka nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za II i IV kwartał roku obrotowego zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 Rozporządzenia. Spółka nie będzie publikować również odrębnego jednostkowego raportu półrocznego zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject:Dates
of publication of periodic reports in 2023


Current Report
No 4/2023


Date:January
23, 2023


Legal basis:
Article 56 Section 1 Point 2 of the Act on Public Offering – current and
periodical information


The Management Board of
Medicalgorithmics S.A. (the “Company”) hereby discloses the dates of
publication of the Company’s periodic reports in 2023:


1.      
1. Annual report and consolidated annual
report for 2022 – April 27, 2023


2.      
2. Consolidated quarterly report for the first
quarter of 2023 – May 30, 2023


3.      
3. Consolidated half-year report for the first
half of 2023 – September 28, 2023


4.      
4. Consolidated quarterly report for the third
quarter of 2023 – November 29, 2023


The Management Board of
the Company announces that, pursuant to § 62 section 1 of the Regulation
of the Minister of Finance dated March 29, 2018 on current and periodic
information published by issuers of securities and on conditions under
which such information may be recognized as being equivalent to
information required by the regulations of law of a state which is not a
member state (Journal of Laws of 2018, item 757) (the “Regulation”), the
Company will not publish unconsolidated quarterly reports. Consolidated
quarterly reports will include quarterly financial information indicated
in § 66 section 1-4 and 5 first sentence and section 9 of the Regulation.


Moreover, the Management
Board of the Company informs that the Company will not publish
consolidated reports for II ad IV quarter of the financial year pursuant
to § 79 section 2 of the Regulation. The Company also will not publish a
separate unconsolidated half-year report pursuant to § 62 section 3 of
the Regulation.


Detailed legal basis:


§ 80 section 1 of the
Regulation of the Minister of Finance dated March 29, 2018 on current
and periodic information published by issuers of securities and on
conditions under which such information may be recognized as being
equivalent to information required by the regulations of law of a state
which is not a member state.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-23 Maciej Gamrot Członek Zarządu ds. Finansowych
2023-01-23 Jarosław Jerzakowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki