9,02 zł
-1,96% -0,18 zł
MCI Capital S.A. (MCI)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
2018Q1_MCI_JSF_skorygowany_raport_kwartalny.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 1 / 2018
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2018-05-16
MCI CAPITAL SA
(pełna nazwa emitenta)
MCI Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-844 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Plac Europejski 1
(ulica) (numer)
22 540 73 80 22 540 73 81
(telefon) (fax)
office@mci.eu www.mci.pl
(e-mail) (www)
899-22-96-521 932038308
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
I. Zyski z inwestycji 72 555 14 656 17 364 3 417
II. Zysk z działalności operacyjnej 71 715 13 920 17 163 3 245
III. Zysk przed opodatkowaniem 68 505 10 952 16 395 2 553
IV. Zysk netto 67 615 10 654 16 182 2 484
V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 18 840 (6 959) 4 509 (1 622)
VI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 987 (264) 236 (62)
VII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (14 934) (28 749) (3 574) (6 703)
VIII. Zwiększenie/(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 4 893 (35 972) 1 171 (8 387)
IX. Aktywa razem 1 418 853 1 327 780 337 140 314 655
X. Zobowiązania długoterminowe 168 684 177 452 40 082 42 052
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 92 395 108 053 21 954 25 606
XII. Kapitał własny 1 157 774 1 042 275 275 104 246 996
XIII. Kapitał podstawowy 52 887 58 752 12 567 13 923
XIV. Liczba akcji (w szt.) 52 886 596 58 752 198 52 886 596 58 752 198
XV. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 52 886 596 58 752 198 52 886 596 58 752 198
XVI. Zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,28 0,18 0,31 0,04
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 21,89 17,74 5,20 4,20
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 17/2018 z dnia 2018-05-16 o treści:


Zarząd MCI Capital S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości
korektę raportu kwartalnego za I kwartał 2018 roku, opublikowanego przez
Spółkę w dniu 15 maja 2018 roku. Korekta wynika ze zidentyfikowania w
opublikowanym raporcie okresowym błędnej prezentacji zobowiązań z tytułu
obligacji (dotyczącej podziału zobowiązań na część długoterminową i
krótkoterminową). Szczegóły zostały opisane w nocie 13 „Zobowiązania z
tytułu obligacji” oraz nocie 16 „Aktywa i zobowiązania finansowe
wyceniane wg wartości godziwej”. Korekta prezentacyjna nie wpłynęła na
sumę bilansową oraz kwoty w sprawozdaniu z zysków lub strat i innych
całkowitych dochodów, w tym wynik finansowy. Polegała wyłącznie na
zamianie kwot zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji według
struktury ich wymagalności, przez co w sprawozdaniu z sytuacji
finansowej zwiększyła się kwota zobowiązań długoterminowych o 90 936
tys. zł oraz zmniejszyła się kwota zobowiązań krótkoterminowych o 90 936
tys. zł, jednak łączna kwota zobowiązań nie uległa zmianie. Szczegółowy
opis zmian zaprezentowano w Załączniku nr 1.

Szczegółowa podstawa prawna: § 15 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim.

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2018Q1_MCI_JSF_skorygowany raport kwartalny.pdf2018Q1_MCI_JSF_skorygowany raport kwartalny.pdf MCI Capital S.A. Skorygowane skrócone sprawozdanie finansowe MCI Capital S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-05-16 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu
2018-05-16 Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarządu
2018-05-16 Krzysztof Stupnicki Wiceprezes Zarządu
2018-05-16 Tomasz Masiarz Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl