REKLAMA

LABO PRINT S.A: wyniki finansowe

2022-09-20 12:37
publikacja
2022-09-20 12:37
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Labo_Print_SA_2022H1_20220920_podpisany-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2410_Labo_Print_2022_PSF_MSSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2410_Labo_Print_2022_PSSF_MSSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
Dane finansowe dotyczące skonsolidowanego półrocznego skróconego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Labo Print za okres 6 m-cy, zakończony 30 czerwca 2022
I. Rachunek zysków i strat 01.01-30.06.2022 01.01-30.06.2021 01.01-30.06.2022 01.01-30.06.2021
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 78 060 52 286 16 814 11 499
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 309 3 948 1 574 868
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 6 945 6 682 1 496 1 469
V. Zysk (strata) netto 5 803 5 329 1 250 1 172
VI. Bilans na dzień 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
VII. Suma bilansowa 103 155 90 105 22 039 19 591
VIII. Aktywa trwałe 60 314 61 142 12 886 13 293
IX. Aktywa obrotowe 42 841 28 963 9 153 6 297
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 64 138 56 161 13 703 12 210
XI. Zobowiązania długoterminowe 23 483 26 162 5 017 5 688
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 40 655 29 999 8 686 6 522
XIII. Kapitał własny 39 017 33 944 8 336 7 380
XIV. Kapitał podstawowy 3 812 3 812 814 829
XV. Rachunek przepływów pieniężnych 01.01-30.06.2022 01.01-30.06.2021 01.01-30.06.2022 01.01-30.06.2021
XVI. Przepływy pieniężne netto z dział. Operacyjnej 7 977 6 912 1 718 1 520
XVII. Przepływy pieniężne netto z dział. Inwestestycyjnej (3 672) (4 035) (791) (887)
XVIII. Przepływy pieniężne netto z dział. Finansowej (175) (2 963) (38) (652)
XIX. Przepływy netto razem 4 130 (86) 890 (19)
XX. Liczba akcji(szt.) 3 812 000 3 812 000 3 812 000 3 812 000
XXI. Średnia ważona liczba akcji (szt.) 3 812 000 3 622 970 3 812 000 3 622 970
XXII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (szt.) 3 812 000 3 622 970 3 812 000 3 622 970
XXIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą średnioważoną (zł/EUR) 1,52 1,47 0,33 0,32
XXIV. Zysk/strata rozwodniony na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,52 1,47 0,33 0,32
XXV. Średnioważona liczba akcji zwykłych dla zysku zannualizowanego 3 812 000 3 718 262 3 812 000 3 718 262
XXVI. Zysk(strata) zannualizowany na jedną akcję zwykłą średnioważoną (zł/EUR) 1,77 1,89 0,38 0,41
XXVII. Zysk(strata) zannualizowany (tys. zł/tys. EUR) 6 731 7 028 1 450 1 535
XXVIII. 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
XXIX. Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) 10,24 8,38 2,19 1,82
XXX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) 10,24 8,38 2,19 1,82
XXXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł/EUR) 0,20 0,20 0,04 0,04
Dane finansowe dotyczące jednostkowego półrocznego skróconego sprawozdania finansowego Labo Print SA za okres 6 m-cy zakończonego 30 czerwca 2022
XXXII. Rachunek zysków i strat 01.01-30.06.2022 01.01-30.06.2021 01.01-30.06.2022 01.01-30.06.2021
XXXIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 70 649 45 909 15 217 10 096
XXXIV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 143 1 797 1 108 395
XXXV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4 860 4 829 1 047 1 062
XXXVI. Zysk (strata) netto 3 928 3 804 846 837
XXXVII. Bilans na dzień 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
XXXVIII. Suma bilansowa 94 086 83 985 20 101 18 260
XXXIX. Aktywa trwałe 59 370 59 867 12 684 13 016
XL. Aktywa obrotowe 34 715 24 118 7 417 5 244
XLI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 61 547 54 611 13 149 11 874
XLII. Zobowiązania długoterminowe 22 850 25 528 4 882 5 550
XLIII. Zobowiązania krótkoterminowe 38 697 29 083 8 267 6 323
XLIV. Kapitał własny 32 539 29 374 6 952 6 386
XLV. Kapitał podstawowy 3 812 3 812 814 829
XLVI. Rachunek przepływów pieniężnych 01.01-30.06.2022 01.01-30.06.2021 01.01-30.06.2022 01.01-30.06.2021
XLVII. Przepływy pieniężne netto z dział. Operacyjnej 4 599 4 908 991 1 079
XLVIII. Przepływy pieniężne netto z dział. Inwestestycyjnej (3 948) (7 361) (850) (1 619)
XLIX. Przepływy pieniężne netto z dział. Finansowej (181) 143 (39) 31
L. Przepływy netto razem 470 (2 310) 101 (508)
LI. Liczba akcji/udziałów (szt.) 3 812 000 3 812 000 3 812 000 3 812 000
LII. Średnia ważona liczba akcji (szt.) 3 812 000 3 622 970 3 812 000 3 622 970
LIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (szt.) 3 812 000 3 622 970 3 812 000 3 622 970
LIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą średnioważoną (zł/EUR) 1,03 1,05 0,22 0,23
LV. Zysk/strata rozwodniony na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,03 1,05 0,22 0,23
LVI. Średnioważona liczba akcji zwykłych dla zysku zannualizowanego 3 812 000 3 718 262 3 812 000 3 718 262
LVII. Zysk(strata) zannualizowany na jedną akcję zwykłą średnioważoną (zł/EUR) 2,97 1,40 0,64 0,32
LVIII. Zysk(strata) zannualizowany (zł/EUR) 11 307 5 215 2 435 1 147
LIX. 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
LX. Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) 8,54 7,71 1,82 1,68
LXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) 8,54 7,71 1,82 1,68
LXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,20 0,20 0,04 0,04
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font color="rgb(0, 0, 0)" face="Open Sans, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif" size="13px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Powyższe
dane finansowe za pierwsze półrocze 2022 i pierwsze półrocze </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">2021
roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:</span></font><font face="Times New Roman"><br/></font><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Open Sans, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif" size="13px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">-
</span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">poszczególne
pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">średniego
kursu NBP ogłoszonego na dzień 30.06.2022 - 4,6806, na dzień </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">30.06.2021
- 4,5208</span></font><font face="Times New Roman"><br/></font><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Open Sans, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif" size="13px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">-
poszczególne pozycje rachunku zysków i </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">strat
oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ogłoszonych na </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">ostatni
dzień każdego miesiąca okresu obrotowego: od 01.01 do 30.06.2022</span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">-
4,6427, dla okresu od 01.01 do 30.06.2021 - 4,5472</span></font><font face="Times New Roman"><br/></font><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Open Sans, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif" size="13px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">-
najwyższy </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">kurs
w okresie od 01.01 do 30.06.2022 wynosi: 4,9647 z dnia 07.03.2022, </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">w
okresie od 01.01 do 30.06.2021 wynosi 4,6603 z dnia 31.03.2021</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">-
najniższy kurs w okresie od 01.01 do 30.06.2022 wynosi: 4,4879 z dnia </span>10.02.2022,<span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">
w okresie od 01.01 do 30.06.2020 wynosi 4,4541 z dnia </span>09.06.2021.<br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"></font>
</p>
</body>
</html>
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Labo Print SA 2022H1 20220920 podpisany-sig-sig.pdfLabo Print SA 2022H1 20220920 podpisany-sig-sig.pdf Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Labo Print SA za pierwsze półrocze 2021 r.
2410 Labo Print 2022 PSF MSSF.pdf2410 Labo Print 2022 PSF MSSF.pdf Raport z przeglądu skróconego półrocznego sprawozdania finansowego
2410 Labo Print 2022 PSSF MSSF.pdf2410 Labo Print 2022 PSSF MSSF.pdf Raport z przeglądu skróconego półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-20 Krzysztof Fryc Prezes Zarządu
2022-09-20 Wiesław Niedzielski Wiceprezes Zarządu
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki