REKLAMA

KGHM POLSKA MIEDŹ SA: Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2021

2022-05-23 12:17
publikacja
2022-05-23 12:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-23
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2021
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 23 maja 2022 r. podjął uchwałę, w której przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. wniosek o powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2021, w kwocie 5 169 153 267,61 PLN, poprzez:

- wypłatę dywidendy w wysokości 600 000 000,00 PLN (3,00 PLN/akcję),
- przekazanie na kapitał zapasowy Spółki kwoty 4 569 153 267,61 PLN.

Jednocześnie, Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. o ustalenie dnia dywidendy na dzień 07 lipca 2022 r. oraz terminu wypłaty dywidendy na dzień 14 lipca 2022 r.

Rekomendacja Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. jest wynikiem analizy aktualnych możliwości finansowych Spółki, w kontekście realizowanego programu inwestycyjnego oraz aktualnej i przewidywanej sytuacji na rynku metali. Jest ona zgodna z obowiązującą Polityką Dywidendową KGHM Polska Miedź S.A., zakładającą zachowanie równowagi pomiędzy poziomem wypłacanej dywidendy a możliwościami efektywnego inwestowania Spółki w warunkach aktualnego poziomu zadłużenia Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Powyższy wniosek Zarządu uzyskał pozytywną ocenę Rady Nadzorczej Spółki.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021, podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR ( Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Management Board proposal regarding the appropriation of profit for 2021


The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. (“the Company”) announces
that on 23 May 2022 it adopted a resolution in respect of which it will
submit a proposal to the Ordinary General Meeting of KGHM Polska Miedź
S.A. to adopt a resolution on the appropriation of profit for 2021, in
the amount of PLN 5 169 153 267.61, by:


- paying out a dividend in the amount of PLN 600 000 000.00 (PLN 3.00
per share),


- transferring the amount of PLN 4 569 153 267.61 to the Company’s
reserve capital.


Moreover, the Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. proposes that
the Ordinary General Meeting of KGHM Polska Miedź S.A. set the dividend
date at 7 July 2022 and the dividend payment date at 14 July 2022.


The recommendation of the Management Board of KGHM Polska Miedź S.A.
results from an assessment of the current financial capacities of the
Company, and takes into consideration the advancement of the program of
investments as well as the current and anticipated conditions on the
commodity market. It is compliant with the existing Dividend Policy of
KGHM Polska Miedź S.A., which provides for a balance to be maintained
between the level of dividends paid out and opportunities to effectively
invest the Company’s funds given the current level of debt of the KGHM
Polska Miedź S.A. Group.


The above proposal of the Management Board was positively reviewed by
the Supervisory Board of the Company.


The final decision regarding the appropriation of KGHM Polska Miedź
S.A.’s profit for 2021 will be made by the Ordinary General Meeting of
KGHM Polska Miedź S.A.


Legal basis: Art. 17 (1) of MAR (Regulation (EU) No 596/2014 of the
European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse
(market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the
European Parliament and of the Council and Commission Directives
2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (Official Journal of the
European Union dated 12 June 2014, no. L 173/1).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-23 Marek Pietrzak Wiceprezes Zarządu
2022-05-23 Adam Bugajczuk Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki