Jak ogłosić upadłość firmy?

2012-07-08 08:00
publikacja
2012-07-08 08:00

Prowadzenie działalności gospodarczej zawsze obarczone jest ryzykiem, nawet jeśli firma prosperuje na rynku bez zarzutu. Dlatego warto uzbroić się w podstawową wiedzę z zakresu postępowania upadłościowego, aby jako wierzyciel w porę zawalczyć o należne świadczenie.

upadłość
Image licensed by Ingram Image

 

Kto może ogłosić upadłość?

Upadłość ogłosić może każdy przedsiębiorca, jak również spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz osoby fizyczne będące-wspólnikami osobowych spółek handlowych, które ponoszą odpowiedzialność finansową za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem. Mogą ją również ogłosić wspólnicy spółki partnerskiej. Ponadto należy wskazać, iż nie tylko podmioty występujące w charakterze dłużników mogą złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, takie prawo przysługuje również wierzycielom. Odrębnym zagadnieniem jest ogłoszenie upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej tzw. upadłość konsumencka.

Podstawy ogłoszenia upadłości firmy


problem z długami»Mam kredyty i nie mogę ich spłacić
Upadłość ogłasza się wobec przedsiębiorcy, który stał się niewypłacalny, czyli zaprzestał wykonywania wymagalnych zobowiązać pieniężnych, bądź w przypadku dłużników będących osobą prawna, gdy jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje. Niemniej jednak należy pamiętać, iż w przypadku, gdy opóźnienie w wykonaniu zobowiązań nie przekracza 3 miesięcy, a suma niewykonanych zobowiązań nie przekracza 10 proc. wartości bilansowej przedsiębiorstwa dłużnika, zgodnie z art. 12 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze (u.p.u.n.) sąd może oddalić taki wniosek

Upadłość firmy: od czego zacząć?


Należy złożyć wniosek do wydziału gospodarczego sądu rejonowego właściwego dla miejsca prowadzenia zakładu głównego przedsiębiorstwa. Jeżeli dłużnik nie prowadzi przedsiębiorstwa w Polsce, właściwy jest sąd miejsca zamieszkania albo jego siedziby, a gdy zawodzi również to kryterium, właściwy jest sąd, w którego obszarze znajduje się majątek dłużnika. Oplata od wniosku wynosi 1000 zł i nie można wnosić o zwolnienie z jej uiszczenia. Dłużnik winien złożyć wniosek do sądu w terminie 2 tygodni od dnia, w którym ziściły się przesłanki generujące powstanie stanu upadłości. Formalne wymogi wniosku zostały sprecyzowane w art. 22 u.p.u.n. W przypadku, gdy wniosek o ogłoszenie upadłości składa wierzyciel, należy pamiętać o złożeniu wniosku o zabezpieczenie majątku dłużnika, bowiem o ile w przypadku wniosku o ogłoszenie upadłości składanego przez dłużnika sąd podejmuje czynności zabezpieczające z urzędu, to w przypadku wniosku pochodzącego od wierzyciela, niezbędne jest zgłoszenie żądania w tym przedmiocie.

Postępowanie upadłościowe: układ czy upadłość likwidacyjna?


Zobacz także:
OPIS
Pij kawę z mlekiem, ale nie jedź na integrację
Postępowanie upadłościowe może zostać zakończone w drodze układu. Sąd może zezwolić na takie rozwiązanie w przypadku, gdy zajdzie prawdopodobieństwo, że utrzymanie przedsiębiorstwa pozwoli na zaspokojenie wierzycieli w wyższym stopniu, niż likwidacja. Do wniosku o ogłoszenie upadłości dołącza się w takim przypadku propozycje układowe. Upadłemu przyznany jest zarząd własny nad swoim majątkiem, sprawowany pod czujnym okiem nadzorcy sądowego, którego zgoda jest konieczna do dokonywania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu.

Upadłość likwidacyjna prowadzona jest, gdy dotychczasowe działanie dłużnika nie daje podstaw dla jego wiarygodności i rzetelności w wykonaniu układu, a także, gdy przedsiębiorstwa nie da się już uratować. W przypadku upadłości likwidacyjnej dłużnik traci prawo do zarządzania swoim majątkiem na rzecz syndyka, który przygotowuje spis inwentarza i plan likwidacji przedsiębiorstwa. Upadły zobowiązany jest do wydania syndykowi dokumentów i udzieleniu wszelkich informacji na temat swojego majątku.

Orzeczenie sądu o upadłości


Sąd orzeka o ogłoszeniu upadłości w drodze postanowienia. Zażalenie przysługuje jedynie upadłemu. Jeśli jednak sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, prawo zaskarżenia ma tylko wnioskodawca. Termin do wniesienia zażalenia jest tygodniowy i biegnie od dnia doręczenia postanowienia, gdy wydane ono zostało na posiedzeniu niejawnym lub też od doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem na wniosek złożony w terminie 7 dni od ogłoszenia postanowienia po przeprowadzeniu rozprawy. Postanowienie jest skuteczne z chwilą jego wydania i podlega wykonaniu.

Skutki wydania postanowienia o upadłości


donosy i szpiegowanie»Żona z sąsiadem doniosą do skarbówki
Z chwilą ogłoszenia upadłości, masą upadłości staje się zarówno majątek dłużnika posiadany przez niego w tym czasie, jak i majątek nabyty w toku postępowania upadłościowego. Dochodzenie wszelkich roszczeń w stosunku do dłużnika dopuszczalne jest jedynie w trybie postępowania upadłościowego poprzez zgłoszenie wierzytelności. Zobowiązania pieniężne upadłego, których termin płatności jeszcze nie nastąpił, stają się wymagalne z dniem ogłoszenia upadłości, natomiast zobowiązania majątkowe niepieniężne zmieniają się w pieniężne i z tym dniem stają się płatne, nawet, jeśli termin ich wykonania jeszcze nie nastąpił. Wygasają jednak umowy zlecenia lub komisu, w których upadły był dającym zlecenie lub komitentem, a także umowy o zarządzanie papierami wartościowymi upadłego i umowy agencyjne.

W przypadku układu upadłościowego upadły nie może spełniać świadczeń nieobjętych układem. W czasie trwania postępowania wierzyciel, bez zgody rady wierzycieli, nie może wypowiedzieć m.in. umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości, w których prowadzone jest przedsiębiorstwo upadłego umów leasingu, ubezpieczeń majątkowych, czy umów rachunku bankowego. Warto podkreślić, że do masy upadłości wchodzi spadek, który uważa się za przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza oraz wspólny majątek małżonków, przy czym ich ustawowa wspólność majątkowa ustaje z dniem ogłoszenia upadłości.
 

Kto płaci koszty postępowania upadłościowego?


Art. 231 p.u.n. nakłada obowiązek ponoszenia kosztów postępowania na dłużnika, stanowiąc, że pokrywane są one z masy upadłości, stąd też niejednokrotnie, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, sąd jest zmuszony oddalić złożony w tym przedmiocie wniosek. Sędzia – komisarz może w razie potrzeby zobowiązać wierzycieli mających największe wierzytelności do wpłacenia zaliczki na poczet kosztów postępowania.  

Joanna Czyż-Zielińska, radca prawny, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy

Źródło:
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (13)

dodaj komentarz
~David
Oferujemy pływającą program kredytów na poziomie 2%. Pożyczki w zakresie od 2000 pl 50.000.000,00 pl. Z lub bez zabezpieczenia. Więcej informacji udziela: (dmthriftagency@gmail.com)
~mimi55
Ja ogłosiłam swoja upadłość dzięki współpracy z odpowiednią kancelarią (www.radca-szczecin.pl ) Bardzo polecam tę bo zrobili na mnie ogromne wrażenie. Strasznie bałam się tego momentu, kiedy do tego dojdzie ze będę musiała wykonać takie kroki, ale wszystko skończyło się pomyślnie.
~oceanicfinance113
Czy potrzebujesz prawdziwej pożyczki na cele biznesowe lub płacić zadłużenie Kellie Wilson teraz za prawdziwe pożyczki za pośrednictwem poczty elektronicznej: Oceanicfinance113@gmail.com
~24hourloanservice
Czy próbował pozyskać kredyty z banków bez sukcesu? Pilnie potrzebują pieniędzy, aby wyjść z długów? Potrzebujesz pieniędzy na rozwój lub utworzenie własnej firmy? Uzyskać pożyczkę od jednego z wiodących brytyjskich firm pożyczkowych. 24 godzin Kredyt Service jest jedną z największych pożyczek zabezpieczonych Czy próbował pozyskać kredyty z banków bez sukcesu? Pilnie potrzebują pieniędzy, aby wyjść z długów? Potrzebujesz pieniędzy na rozwój lub utworzenie własnej firmy? Uzyskać pożyczkę od jednego z wiodących brytyjskich firm pożyczkowych. 24 godzin Kredyt Service jest jedną z największych pożyczek zabezpieczonych firm w Wielkiej Brytanii, a nasz przyjazny i doświadczony personel jest w stanie przetwarzać aplikacji szybko i sprawnie. Możesz pożyczyć każdą kadencję od 1 do 25 lat i pożyczyć każdą kwotę od £ 2,000 do £ 50.000.000,00 na dowolny cel. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt poprzez e-mail: 24hourloanservice@gmail.com
~icta
www.icta.plŚwiadczymy usługi w zakresie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacji zadłużenia od kilku lat. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej obszar praktyki się rozszerzył. Doradzamy nie tylko przy procesie wszczęcia postępowania upadłościowego ale również doradzamy jak prowadzić już wszczęte postępowania www.icta.plŚwiadczymy usługi w zakresie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacji zadłużenia od kilku lat. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej obszar praktyki się rozszerzył. Doradzamy nie tylko przy procesie wszczęcia postępowania upadłościowego ale również doradzamy jak prowadzić już wszczęte postępowania upadłościowe i naprawcze. Świadczymy pomoc zarówno na rzecz wierzycieli jak i dłużników. Reprezentujemy klienta na wszystkich etapach postępowania upadłościowego lub postępowania naprawczego.
~AB-Consulting
Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań. Zatem każdy, kto nie wykonuje swoich zobowiązań jest niewypłacalny. Stosując taką wykładnie każdy, kto nie wykonuje swoich zobowiązań powinien podlegać procedurze upadłości I tu powstaje pytanie czy są to chwilowe kłopoty firmy i czy Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań. Zatem każdy, kto nie wykonuje swoich zobowiązań jest niewypłacalny. Stosując taką wykładnie każdy, kto nie wykonuje swoich zobowiązań powinien podlegać procedurze upadłości I tu powstaje pytanie czy są to chwilowe kłopoty firmy i czy decyzja o dalszym funkcjonowaniu firmy nie pociągnie za sobą sankcji w postaci zakazu prowadzenia działalności lub egzekucji z majątku członka zarządu. Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań nie przekracza trzech miesięcy, a suma niewykonalnych zobowiązań nie przekracza 10% wartości bilansowej przedsiębiorstwa dłużnika.
~AB-Consulting
Zagadnienia dotyczące upadłości, likwidacji i odpowiedzialności
Chciałbym wspólnie z przedsiębiorcą zastanowić się nad upadłością niezależnie od tego czy jest to upadłość z możliwością zawarcia układu czy upadłość z likwidacją.
Po wejściu nowego prawa upadłościowego i naprawczego pojawiło się
Zagadnienia dotyczące upadłości, likwidacji i odpowiedzialności
Chciałbym wspólnie z przedsiębiorcą zastanowić się nad upadłością niezależnie od tego czy jest to upadłość z możliwością zawarcia układu czy upadłość z likwidacją.
Po wejściu nowego prawa upadłościowego i naprawczego pojawiło się dużo wątpliwości na tle stosowania nowego prawa.

Jako praktycy doskonale zdajemy sobie sprawę, prawo powinno być spójne i jasne, Lecz niestety rzeczywistość jawi się nam zupełnie inaczej.

Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań. Zatem każdy, kto nie wykonuje swoich zobowiązań jest niewypłacalny. Stosując taką wykładnie każdy, kto nie wykonuje swoich zobowiązań powinien podlegać procedurze upadłości I tu powstaje pytanie czy są to chwilowe kłopoty firmy i czy decyzja o dalszym funkcjonowaniu firmy nie pociągnie za sobą sankcji w postaci zakazu prowadzenia działalności lub egzekucji z majątku członka zarządu.

Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań nie przekracza trzech miesięcy, a suma niewykonalnych zobowiązań nie przekracza 10% wartości bilansowej przedsiębiorstwa dłużnika.

Jest jeszcze jeden aspekt sprawy powierzamy cały majątek w rękach osób trzecich, które jak wynika nie tylko z mojego doświadczenia działają różnie, dochodzi do masy nadużyć i nieprawidłowości a konsekwencje tych działań ponosi zawsze upadły. Wystarczy przeglądnąć strony internetowe gdzie jest podanych masę przykładów, lecz w chwili obecnej nie podaje odnośników do tych stron, zbyt dużo kłopotów mi to przysporzyło, miłej lektury.
Przyszedł czas na pytanie czy nie powierzyć zarządu w sytuacji przed zgłoszeniem wniosku o upadłość firmie o bardzo bogatym doświadczeniu a co zatem idzie odpowiedzialności za skutki nie zgłoszenia wniosku o upadłość we właściwym czasie. Wspólnymi siłami możemy przejść przez może chwilowy kryzys spółki.

Upadłość przestała być antidotum na nadużyci, i błędne analizy finansowe.
Jeżeli majątek spółki nie wystarczy na pokrycie wszystkich zobowiązań to Sędzia komisarz umarza postępowanie upadłościowe i oddaje spółkę upadłemu i stajemy przed tym samym problemem, jaki zaistniał przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości z tą różnicą spółka pozbyła się najlepszych składników majątku.

Następne pytania do rozważenia czy sprzedaż spółki przed upadłością nie jest lepszym
rozwiązaniem, które ma jedną główną zaletę w chwili przeniesienia prawa własności udziałów powołaniu nowego zarządu zapominamy o problemie, czy upadłość zakończy się wykreśleniem z KRS'u czy umorzeniem postępowania, upadłościowego.
Marek Babik
~EGDI
* Przejęcia spółek
* Postępowanie upadłościowe
* Postępowania Likwidacyjne
* Zarządzanie kryzysowe
* Odpowiedzialność Zarządu za długi.

Spółki i Inwestorzy z Wielkiej Brytanii i Polski dla powiększenia swojego portfolio zakupią przedsiębiorstwa i spółki ze słabą lub zła kondycją finansową,
* Przejęcia spółek
* Postępowanie upadłościowe
* Postępowania Likwidacyjne
* Zarządzanie kryzysowe
* Odpowiedzialność Zarządu za długi.

Spółki i Inwestorzy z Wielkiej Brytanii i Polski dla powiększenia swojego portfolio zakupią przedsiębiorstwa i spółki ze słabą lub zła kondycją finansową, gwarantujemy szybką decyzje , załatwienie spraw administracyjnych , Notarialnych i KRS.
Usługi świadczymy na terenie całej Polski . Tel. 535-867-180 , www.egdi-limited.com
bettim
Witam,

Co zrobić gdy spółka ma zadłużenie - duże - w ZUS-ie, US i dodatkowo u dostawców? Firma nadal funkcjonuje, ale nie starcza tak naprawdę na opłacanie podatków i składek, pensje wypłacane są w ratach. Zadłużenie wobec urzędów podatkowych rośnie.
Spółka ma dwóch wspólników. Majątek stanowi tylko
Witam,

Co zrobić gdy spółka ma zadłużenie - duże - w ZUS-ie, US i dodatkowo u dostawców? Firma nadal funkcjonuje, ale nie starcza tak naprawdę na opłacanie podatków i składek, pensje wypłacane są w ratach. Zadłużenie wobec urzędów podatkowych rośnie.
Spółka ma dwóch wspólników. Majątek stanowi tylko jeden samochód dostawczy i mała maszyna. Pozostałe maszyny są własnością prezesa i są dzierżawione przez spółkę. Budynki też są dzierżawione od żony prezesa.
Zamówień jest za mało, aby regulować bieżące należności i dodatkowo zaległości.
Jest to firma rodzinna, więc wydaje mi się to trudniejsze.
~Artur
Jak my upadniemy to już niebędzie co ratować ludzie wyjdą na ulice a społeczęstwo podzieli się na skrajnie biednych i obrzydliwie bogatych a jak sobie pomyśle , pajnstwo ratuje korporacje jak słysze mam biede bo kiedyś to miałem dochodu 3 mil miesięcznie a terz milionj a małe firmy się nieliczą bo ,są za słabe a Jak my upadniemy to już niebędzie co ratować ludzie wyjdą na ulice a społeczęstwo podzieli się na skrajnie biednych i obrzydliwie bogatych a jak sobie pomyśle , pajnstwo ratuje korporacje jak słysze mam biede bo kiedyś to miałem dochodu 3 mil miesięcznie a terz milionj a małe firmy się nieliczą bo ,są za słabe a to głównie one utrzymują państwo. zielona wyspa żart

Powiązane: Prawo przedsiębiorcy

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki