REKLAMA
PIT 2023

JWW INVEST S.A.: wyniki finansowe

2023-09-28 07:28
publikacja
2023-09-28 07:28
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
JWW_Invest_SA_Raport_I_polrocze_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze /2022 półrocze / 2023 półrocze /2022
DANE SKONSOLIDOWANE
I. Rzeczowe aktywa trwałe 4 857 2 704 1 091 578
II. Inwestycje długoterminowe 271 330 61 71
III. Pozostałe aktywa finansowe 2 386 185 536 40
IV. Aktywa z tytułu podatku odroczonego 2 166 2 962 487 633
V. Aktywa trwałe razem 9 750 6 185 2 191 1 321
VI. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 2 017 1 311 453 280
VII. Należności z tytułu umów budowlanych 36 228 26 002 8 141 5 555
VIII. Pozostałe aktywa finansowe 2 322 4 640 522 991
IX. Rozliczenia międzyokresowe czynne 627 426 141 91
X. Rozliczenia międzyokresowe z tytułu kontraktów budowlanych 2 061 1 266 463 270
XI. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 12 146 9 964 2 729 2 129
XII. Aktywa obrotowe razem 55 612 43 660 12 496 9 328
XIII. Wyemitowany kapitał akcyjny jednostki dominującej 1 100 1 100 247 235
XIV. Kapitał zapasowy 28 907 26 375 6 496 5 635
XV. Wyniki z lat ubiegłych i wynik roku bieżącego 300 1 532 67 327
XVI. Razem kapitał własny 30 305 29 017 6 810 6 199
XVII. Pozostałe zobowiązania finansowe 952 1 002 214 214
XVIII. Razem zobowiązania długoterminowe 1 047 1 077 1 136 230
XIX. Kredyty w rachunku bieżącym 0 0 0 0
XX. Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 143 143 32 31
XXI. Pozostałe zobowiązania finansowe 2 417 992 543 212
XXII. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 852 852 191 182
XXIII. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 6 720 4 842 1 510 1 034
XXIV. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 0 0 0 0
XXV. Zobowiązania z tytułu umów budowlanych 7 352 6 474 1 652 1 383
XXVI. Rezerwy krótkoterminowe 2 842 2 121 639 453
XXVII. Rozliczenia międzyokresowe bierne 13 684 4 268 3 075 912
XXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe razem 34 010 19 692 7 642 4 207
XXIX. Zobowiązania razem 35 057 20 828 7 877 4 450
XXX. SUMA BILANSOWA 65 362 49 845 14 687 10 649
XXXI. Razem przychody z działalności operacyjnej 44 568 37 720 9 661 8 125
XXXII. Razem koszty działalności operacyjnej -42 256 -36 788 -9 160 -7 924
XXXIII. Amortyzacja -776 -480 -168 -103
XXXIV. Pozostałe zyski/straty netto -1 719 1 008 -373 217
XXXV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 593 1 940 129 418
XXXVI. Przychody finansowe 35 19 8 4
XXXVII. Koszty finansowe -89 -101 -19 -22
XXXVIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 539 1 858 117 400
XXXIX. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 280 1 566 61 337
XL. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 678 2 047 1 664 441
XLI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 279 63 -277 14
XLII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -1 829 -1 396 -396 -301
XLIII. Przepływy pieniężne netto, razem 4 570 714 991 154
XLIV. Aktywa trwałe 8 427,00 6 976,84 1 893,58 1 490,59
XLV. Wartości niematerialne i prawne 0,00 9,38 0,00 2,00
XLVI. Rzeczowe aktywa trwałe 2 560,68 2 569,20 575,39 548,90
XLVII. Należności długoterminowe 68,95 68,95 15,49 14,73
XLVIII. Inwestycje długoterminowe 2 854,11 711,89 641,33 152,09
XLIX. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 943,27 3 617,43 661,36 772,86
L. Aktywa obrotowe 55 815,41 43 094,30 12 541,94 9 207,00
LI. Zapasy 0,00 0,00 0,00 0,00
LII. Należności krótkoterminowe 38 184,82 27 248,97 8 580,28 5 821,68
LIII. Inwestycje krótkoterminowe 14 922,47 14 156,80 3 353,14 3 024,57
LIV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 708,12 1 688,54 608,53 360,75
LV. Aktywa, razem 64 242,41 50 071,15 14 435,52 10 697,59
LVI. Aktywa netto [kapitał własny] 30 156,11 28 913,89 6 776,20 6 177,39
LVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 34 086,30 21 157,26 7 659,33 4 520,20
LVIII. Rezerwy na zobowiązania 4 643,50 3 804,40 1 043,41 812,80
LIX. Zobowiązania długoterminowe 952,12 1 002,24 213,95 214,13
LX. Zobowiązania krótkoterminowe 14 911,46 12 152,51 3 350,66 2 596,36
LXI. Rozliczenia międzyokresowe bierne 13 579,22 4 198,11 3 051,31 896,92
LXII. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 44 300,53 37 010,61 9 603,41 7 971,78
LXIII. Koszty działalności operacyjnej 42 021,19 36 234,58 9 109,30 7 804,64
LXIV. Amortyzacja 702,27 479,71 152,24 103,33
LXV. Zysk (strata) ze sprzedaży 2 279,34 776,02 494,11 167,15
LXVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 370,22 2 389,56 513,81 514,69
LXVII. Przychody finansowe 193,11 748,68 41,86 161,26
LXVIII. Koszty finansowe 1 913,51 195,15 414,81 42,03
LXIX. Zysk (strata) brutto 649,82 1 770,59 140,87 381,37
LXX. Zysk (strata) netto 393,75 1 484,45 85,36 319,74
LXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 620,19 2 109,54 1 651,90 454,38
LXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 269,04 -225,60 -275,10 -48,59
LXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 794,05 -1 394,53 -388,91 -300,37
LXXIV. Przepływy pieniężne netto, razem 4 557,11 489,41 987,88 105,42


Kursy użyte do przeliczenia złotych na euro w odniesieniu do danych
osiągniętych w roku 2022 (w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.):
pozycje bilansowe według średniego kursu NBP na dzień 30 czerwca 2022
roku (4,6806 zł/EUR); pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku
przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca roku 2022 (4,6427 zł/EUR).Kursy
użyte do przeliczenia złotych na euro w odniesieniu do danych
osiągniętych w roku 2023 (w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.):
pozycje bilansowe według średniego kursu NBP na dzień 30 czerwca 2023
roku (4,4503 zł./EUR); pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku
przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca roku 2023 (4,6130
zł./EUR).


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
JWW Invest SA Raport I półrocze 2023.pdfJWW Invest SA Raport I półrocze 2023.pdf JWW Invest SA Raport I półrocze 2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-28 Adam Wieczorek Członek Zarządu Adam Wieczorek
2023-09-28 Wojeich Wcisło Prezes Zarządu Wojciech Wcisło
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki