REKLAMA

JSW S.A.: wyniki finansowe

2023-03-21 17:26
publikacja
2023-03-21 17:26
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
List_Prezesa_OST.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_OST.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SF_JSW_2022_OST.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SF_JSW_2022_OST.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SZZD_GK_i_JSW_2022_OST.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SZZD_GK_i_JSW_2022_OST.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
WYBRANE_DANE_FINANSOWE_2022_JSW_OST.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
INFORMACJA_Zarzadu_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej_2022.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
INFORMACJA_Zarzadu_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej_2022.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_JSF_JSW.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_JSF_JSW.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_dotyczaca_sprawozdan_za_2022_rok.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_o_funkcjonowaniu_Komitetu_Audytu_2022.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2022 2 021 2022 2 021
Dane dotyczące sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 25 770 973,47 13 550 344,73 5 496 869,54 2 960 206,39
II. Zysk operacyjny 8 817 369,28 527 716,62 1 880 717,80 115 284,90
III. Zysk przed opodatkowaniem 8 807 515,93 402 798,60 1 878 616,11 87 995,32
IV. Zysk netto 7 115 810,07 329 843,15 1 517 780,45 72 057,49
V. Całkowite dochody razem 7 138 529,67 348 263,03 1 522 626,47 76 081,49
VI. Ilość akcji (w szt.) 117 411 596,00 117 411 596,00 117 411 596,00 117 411 596,00
VII. Podstawowy i rozwodniony zysk na akcję (wyrażony w PLN / EUR na jedną akcję) 60,61 2,81 12,93 0,61
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 863 908,87 297 547,36 2 317 238,42 65 002,15
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 629 327,00 -1 325 057,61 -1 200 718,17 -289 471,90
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -991 043,96 -376 997,82 -211 386,63 -82 358,89
XI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 4 243 537,91 -1 404 508,07 905 133,62 -306 828,64
XII. Aktywa trwałe 16 090 542,40 11 372 262,04 3 430 892,43 2 472 553,39
XIII. Aktywa obrotowe 6 446 094,49 3 722 936,65 1 374 463,10 809 439,63
XIV. Razem aktywa 22 536 636,89 15 095 198,69 4 805 355,53 3 281 993,02
XV. Kapitał podstawowy 1 251 878,40 1 251 878,40 266 930,72 272 182,98
XVI. Kapitał własny razem 13 830 996,21 6 692 466,53 2 949 102,59 1 455 073,82
XVII. Zobowiązania długoterminowe 2 703 295,47 3 465 099,46 576 407,91 753 380,76
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 6 002 345,21 4 937 632,70 1 279 845,03 1 073 538,44
XIX. Razem zobowiązania 8 705 640,68 8 402 732,16 1 856 252,94 1 826 919,20
Zastosowane kursy EUR/PLN:
* Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień kończący okres sprawozdawczy.
* Pozycje sprawozdania z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu średniego euro będącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego.

Kurs euro na dzień kończący okres sprawozdawczy:
31.12.2022 r. - 4,6899
31.12.2021 r. - 4,5994

Średni kurs euro w okresie:
od 01.01. do 31.12.2022 - 4,6883
od 01.01. do 31.12.2021 - 4,5775

Najniższy kurs w okresie:
od 01.01. do 31.12.2022 – 4,4879
od 01.01. do 31.12.2021 – 4,4541

Najwyższy kurs w okresie:
od 01.01. do 31.12.2022 – 4,9647
od 01.01. do 31.12.2021 – 4,7210


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List_Prezesa_OST.xhtmlList_Prezesa_OST.xhtml List Prezesa Zarządu
List_Prezesa_OST.xhtml.xadesList_Prezesa_OST.xhtml.xades List Prezesa Zarządu podpis
SF_JSW_2022_OST.xhtmlSF_JSW_2022_OST.xhtml Jednostkowe sprawozdanie finansowe JSW za 2022 rok
SF_JSW_2022_OST.xhtml.xadesSF_JSW_2022_OST.xhtml.xades Jednostkowe sprawozdanie finansowe JSW za 2022 rok podpisy
SZZD_GK_i_JSW_2022_OST.xhtmlSZZD_GK_i_JSW_2022_OST.xhtml Sprawozdanie Zarządu z działalnośći JSW i GK JSW za 2022 rok
SZZD_GK_i_JSW_2022_OST.xhtml.xadesSZZD_GK_i_JSW_2022_OST.xhtml.xades Sprawozdanie Zarządu z działalnośći JSW i GK JSW za 2022 rok podpisy
WYBRANE_DANE_FINANSOWE_2022_JSW_OST.xhtmlWYBRANE_DANE_FINANSOWE_2022_JSW_OST.xhtml Wybrane dane finansowe jednostkowe
INFORMACJA_Zarzadu_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej_2022.xhtmlINFORMACJA_Zarzadu_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej_2022.xhtml Informacja Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
INFORMACJA_Zarzadu_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej_2022.xhtml.xadesINFORMACJA_Zarzadu_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej_2022.xhtml.xades Informacja Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań podpisy
Sprawozdanie_z_badania_JSF_JSW.xhtmlSprawozdanie_z_badania_JSF_JSW.xhtml Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania JSW za 2022 rok
Sprawozdanie_z_badania_JSF_JSW.xhtml.xadesSprawozdanie_z_badania_JSF_JSW.xhtml.xades Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania JSW za 2022 rok podpis
Ocena_RN_dotyczaca_sprawozdan_za_2022_rok.xhtmlOcena_RN_dotyczaca_sprawozdan_za_2022_rok.xhtml Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań za 2022 rok
Oswiadczenie_RN_o_funkcjonowaniu_Komitetu_Audytu_2022.xhtmlOswiadczenie_RN_o_funkcjonowaniu_Komitetu_Audytu_2022.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie funkcjonowania Komitetu Audytu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto firmowe mBiznes Standard w mBanku wraz z kartą firmową np. Mastercard i zyskaj 350 zł premii

Otwórz konto firmowe mBiznes Standard w mBanku wraz z kartą firmową np. Mastercard i zyskaj 350 zł premii

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki