Import usług z krajów Unii - jak rozliczyć VAT?

Wraz z redukcją barier logistycznych i rosnącą wymianą handlową pomiędzy krajami Unii Europejskiej, zwiększa się także liczba przedsiębiorców nabywających usługi poza granicami Polski. W związku z tym warto wiedzieć czym jest import usług i jak należy go rozliczyć pod względem podatku VAT.

Co to jest import usług?


W każdym przypadku gdy polski przedsiębiorca dokonuje zakupu usług od przedsiębiorcy zagranicznego - zarówno z kraju unijnego, jak i spoza Unii - powinien zweryfikować, czy zakupu nie należy potraktować jako importu. Weryfikacja odbywa się przede wszystkim przez identyfikację rodzaju usługi oraz miejsca jej świadczenia. Jeśli usługa jest importowana trzeba samodzielnie rozliczyć podatek VAT z tego tytułu. W takiej sytuacji należy pamiętać o zastosowaniu VAT-u według stawki odpowiedniej dla kraju nabywcy. Ponadto, o ile usługa była kosztem niezbędnym do osiągnięcia przychodu, podatnik ma także prawo obniżyć VAT należny o wartość naliczonego podatku VAT za tę usługę.

Miejsce świadczenia usług


Dla pewnej grupy usług, za miejsce świadczenia usługi uznaje się kraj, w którym siedzibę lub miejsce zamieszkania posiada usługobiorca. Następuje wówczas przerzucenie obowiązku naliczenia podatku VAT ze sprzedawcy usługi na nabywcę. Oznacza to, że jeśli nabywcą usługi jest polski przedsiębiorca, to jest on zobowiązany do opodatkowania tej usługi w Polsce, według polskich stawek.

Które usługi nie są importem?

Od powyższej zasady istnieją wyjątki - wówczas za miejsce świadczenia usługi uznaje się kraj siedziby lub miejsca zamieszkania usługodawcy i nabycia danej usługi nie uważa się za import. Są to:

 • usługi związane z nieruchomościami, np. zakwaterowanie,
 • usługi transportowe i turystyczne, 
 • wstęp na imprezy kulturalne, artystyczne, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe, w tym targi i wystawy oraz inne powiązane usługi, 
 • usługi restauracyjne i cateringowe.
O imporcie usług informuje zresztą faktura wystawiona przez usługodawcę - nie zawiera naliczonego podatku VAT, a jedynie informację, że podatek VAT rozlicza nabywca.

Dwa dokumenty - jeden koszt


Rozliczenie importu usług opiera się na dwóch dokumentach - fakturze pierwotnej otrzymanej od kontrahenta zagranicznego (z kwotą bez VAT) oraz fakturze wewnętrznej zawierającej VAT, wystawionej przez usługobiorcę. Pierwsza z nich jest podstawą do księgowania kosztu w księdze przychodów i rozchodów (KPiR), druga ma na celu wyłącznie rozliczenie podatku VAT.

Co to jest faktura wewnętrzna?


Faktura wewnętrzna to dokument tworzony na potrzeby firmy, który zawiera wszystkie elementy standardowej faktury VAT, z tym że można pominąć numer identyfikacji podatkowej kontrahenta. Dokument nie wychodzi poza firmę i przechowuje się go łącznie z pozostałą dokumentacją. Przedsiębiorca może wystawić jedną fakturę wewnętrzną rozliczającą wszystkie usługi importowane w danym okresie.


Dokument ten jest podstawą do ujęcia transakcji w rejestrze zakupów i sprzedaży VAT. W rezultacie kwoty te wykazuje się w deklaracji VAT.

Jak poprawnie zaksięgować koszt importu usług?


 1. Przeliczenie wartości usługi z obcej waluty na złotówki
  W tym celu stosuje się kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury. Wynik przeliczenia należy zapisać w wolnych polach faktury lub w sporządzonym załączniku.
 2. Zaksięgowanie kosztu na podstawie faktury od kontrahenta
  Nie ma potrzeby tłumaczenia faktury na język polski, chyba że zażąda tego urzędnik skarbowy.
 3. Wystawienie faktury wewnętrznej z kwotą powiększoną o VAT
  Oczywiście, stawka VAT musi być zgodna z polskim prawem, adekwatna do rodzaju usługi.
 4. Wykazanie faktury wewnętrznej w rejestrze sprzedaży i zakupów VAT
  W rejestrze sprzedaży import usług przypisujemy do danego okresu biorąc pod uwagę dzień wystawienia faktury. Oczywiście, VAT z danej faktury można odliczyć tylko, jeśli wydatek był niezbędny do osiągnięcia przychodu. Import zakupu usług wykazuje się w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 5. Wykazanie importu usług w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K
  Import będzie wówczas występował zarówno po stronie podatku VAT należnego, jak i po stronie podatku naliczonego. Wypełniając deklarację, należy zwrócić uwagę część C, którą wypełnia się w różny sposób, w zależności od tego, czy kraj pochodzenia usługobiorcy należy do Unii Europejskiej.

Zwróć uwagę


Przedsiębiorcy niezarejestrowani jako podatnicy VAT również są zobowiązani do rozliczania importu usług. Podatek VAT wykazuje się na specjalnie do tego przeznaczonej deklaracji VAT-9M, ale wyłącznie po stronie podatku należnego. Oznacza to, że kwotę podatku trzeba po prostu wpłacić do urzędu skarbowego z własnych środków.

Import usług - to proste!


Choć sprawa importu usług może się wydawać skomplikowana, tak naprawdę w większości przypadków sprowadza się do jednej kwestii: zakup usług za granicą może być włączony do kosztów działalności gospodarczej podobnie, jak każdy inny koszt, przy czym VAT od zakupionych usług należy rozliczyć samodzielnie używając do tego faktury wewnętrznej.


/infakt.plŹródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 8 ~Wiesław Misiek

Ten artykuł nie wyczerpuje tematu i może wprowadzać wielu w błędne przekonanie o konieczności płacenia Vat-u od importu wszystkich usług. Istnieją wyjątki od generalnej reguły uzależnione od statusu podatnika i rodzaju usług. Redakcja winna zwrócić uwagę autorom artykułów, aby opatrywali takie materiały uwagą, że tekst nie wyczerpuje całości zagadnienia.
Pozdrawiam

Pokaż cały komentarz !

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

  Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

 • Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

 • Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

  Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

  Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

 • Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl