REKLAMA

INGBSK: wyniki finansowe

2022-05-06 07:05
publikacja
2022-05-06 07:05
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ING_BSK_Raport_kwartalny_1Q_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ING_BSK_Quarterly_report_Q1_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
I. Przychody z tytułu odsetek 1 791,0 1 267,6 385,4 277,2
II. Przychody z tytułu prowizji 656,2 531,7 141,2 116,3
III. Wynik na działalności podstawowej 2 297,2 1 595,6 494,3 349,0
IV. Zysk brutto 1 069,3 526,2 230,1 115,1
V. Zysk netto przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A. 792,8 385,6 170,6 84,3
VI. Zwiększenie / zmniejszenie środków pieniężnych netto 4 152,8 667,0 893,6 145,9
VII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 6,09 2,96 1,3 0,65
VIII. Aktywa razem 210 069,0 201 654,2 45 151,9 43 843,6
IX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A. 11 155,8 13 531,4 2 397,8 2 942,0
X. Kapitał akcyjny 130,1 130,1 28,0 28,3
XI. Udziały niekontrolujące 0,0 0,0 0,0 0,0
XII. Liczba akcji 130 100 000 130 100 000
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 85,75 104,01 18,4 22,6
XIV. Łączny współczynnik kapitałowy (w %) 15,2% 16,1%


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji
finansowej (punkty VIII-XIII) oraz łączny współczynnik kapitałowy
zaprezentowano na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku
obrotowego.Wartości w EUR sa wykazane w milionach.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ING_BSK_Raport_kwartalny_1Q_2022.pdfING_BSK_Raport_kwartalny_1Q_2022.pdf Raport kwartalny za 1 kwartał 2022 - wersja polska
ING_BSK_Quarterly_report_Q1_2022.pdfING_BSK_Quarterly_report_Q1_2022.pdf Quarterly report for the 1st quarter of 2022 - English version

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-06 Bożena Graczyk Wiceprezes Zarządu Banku
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki