INC: wyniki finansowe

2019-04-17 17:02
publikacja
2019-04-17 17:02
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
INC_skonsolidowany_raport_roczny_za_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
INC_SA_2018_Sprawozdanie_z_badania_2019_SSF_podpis.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_dotyczace_sprawozdan_rocznych_za_2018_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_dotyczace_Komitetu_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 6 248 5 288 1 464 1 246
II. Przychody ze sprzedaży usług i towarów 1 316 1 415 308 333
III. Zysk (strata) na sprzedaży usług i towarów 643 952 151 224
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 035 -3 583 -946 -844
V. Zysk (strata) netto -4 759 -3 405 -1 115 -802
VI. Przepływy pieniężne netto z dzialałności operacyjnej 194 -5 784 45 -1 363
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, w tym: -2 151 1 198 -504 282
VIII. wpływy ze zbycia papierów wartosciowych 3 157 2 236 740 527
IX. wydatki na zakup papierów wartościowych 2 807 1 536 658 362
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 897 2 214 210 522
XI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych -1 060 -2 372 -248 -559
XII. Aktywa razem 27 241 30 097 6 335 7 216
XIII. Zobowiązania 1 852 1 063 431 255
XIV. Rezerwy 912 47 212 11
XV. Kapitał (fundusz) akcyjny 16 686 16 686 3 880 4 001
XVI. Kapitał własny 23 227 27 278 5 402 6 540
XVII. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki 15 291 19 475 3 556 4 669
XVIII. Liczba akcji 8 343 099 8 343 099 8 343 099 8 343 099
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR) -0,57 -0,41 -0,13 -0,10
XX. Zysk (strata) rozwodniona na jedną akcję (zł/EUR) -0,57 -0,41 -0,13 -0,10
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) 1,83 2,33 0,43 0,56


Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z
sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz
31 grudnia 2017 roku. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów ze
sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone są po kursie 4,3000
zł/EUR  na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz 4,1709
zł/EUR na dzień 31 grudnia 2017 roku, które zostały ogłoszone przez NBP
na dany dzień bilansowy. Poszczególne pozycje skonsolidowanego
sprawozdania z wyników działalności oraz skonsolidowanego sprawozdania z
przepływów środków pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,2669
zł/EUR na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz 4,2447 zł/EUR  na
dzień 31 grudnia 2017 roku, które są średnią arytmetyczną kursów
ogłoszonych przez NBP w ostatni dzień każdego miesiąca objętego danymi.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
INC_skonsolidowany_raport_roczny_za_2018.pdfINC_skonsolidowany_raport_roczny_za_2018.pdf Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej INC SA za rok 2018.
INC SA 2018 Sprawozdanie z badania_2019_SSF_podpis.pdfINC SA 2018 Sprawozdanie z badania_2019_SSF_podpis.pdf Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego INC SA za rok 2018.
Oświadczenie RN dotyczące sprawozdań rocznych za 2018 rok.pdfOświadczenie RN dotyczące sprawozdań rocznych za 2018 rok.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące rocznych sprawozdań za 2018 rok.
Oświadczenie RN dotyczące Komitetu Audytu.pdfOświadczenie RN dotyczące Komitetu Audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-17 Paweł Śliwiński Prezes Zarządu Paweł Śliwiński
2019-04-17 Sebastian Huczek Wiceprezes Zarządu Sebastian Huczek


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-17 Jadwiga Krajewska Kancelaria Biegłego Rewidenta Jadwiga Krajewska
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki