REKLAMA

IMPERIO ASI S.A.: wyniki finansowe

2022-04-14 18:38
publikacja
2022-04-14 18:38
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
2021-12-31_SF_Imperio.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2021-12-31_SF_Imperio.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2021-12-31_SZ_Imperio.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2021-12-31_SZ_Imperio.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OZ_Imperio.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OZ_Imperio.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2021-12-31_LDA_Imperio.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzB_Imperio_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzB_Imperio_2021-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2021-12-31_OCRN_Imperio.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2021-12-31_ORN_Imperio.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
I. Przychody z inwestycji 583,00 711,00 127,00 159,00
II. Wynik z inwestycji netto 1 747,00 -68,00 382,00 -15,00
III. Zyski (straty) z inwestycji 336,00 492,00 73,00 110,00
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 083,00 424,00 455,00 95,00
V. Zysk (strata) brutto 2 083,00 424,00 455,00 95,00
VI. Zysk (strata) netto 2 083,00 424,00 455,00 95,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 072,00 -501,00 -234,00 -112,00
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 696,00 1 829,00 -807,00 409,00
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1,00 18,00 0,00 4,00
X. Przepływy pieniężne netto, razem -4 767,00 1 346,00 -1 041,00 301,00
XI. Aktywa razem 18 242,00 15 702,00 3 966,00 3 403,00
XII. Zobowiązania i Rezerwy razem 800,00 344,00 174,00 75,00
XIII. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 10,00 39,00 2,00 8,00
XV. Kapitał własny (aktywa netto) 17 442,00 15 358,00 3 792,00 3 328,00
XVI. Kapitał zakładowy 4 699,00 4 699,00 1 022,00 1 018,00
XVII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 7 831 487,00 7 831 487,00 7 831 487,00 7 831 487,00
XVIII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 2,23 1,96 0,48 0,42
XIX. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/EUR) 0,27 0,05 0,06 0,01
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2021-12-31_SF_Imperio.xhtml2021-12-31_SF_Imperio.xhtml Sprawozdanie finansowe Imperio ASI S.A. za 2021
2021-12-31_SF_Imperio.xhtml.XAdES2021-12-31_SF_Imperio.xhtml.XAdES Sprawozdanie finansowe- podpisy
2021-12-31_SZ_Imperio.xhtml2021-12-31_SZ_Imperio.xhtml Sprawozdanie Zarządu z działalności Imperio ASI S.A. za 2021
2021-12-31_SZ_Imperio.xhtml.XAdES2021-12-31_SZ_Imperio.xhtml.XAdES Sprawozdanie Zarządu -podpis
OZ_Imperio.xhtmlOZ_Imperio.xhtml Oświadczenie Zarządu
OZ_Imperio.xhtml.XAdESOZ_Imperio.xhtml.XAdES Oświadczenie Zarządu- podpis
2021-12-31_LDA_Imperio.xhtml2021-12-31_LDA_Imperio.xhtml List do akcjoanriuszy
SzB_Imperio_2021-12-31_pl.xhtmlSzB_Imperio_2021-12-31_pl.xhtml Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania
SzB_Imperio_2021-12-31_pl.xhtml.xadesSzB_Imperio_2021-12-31_pl.xhtml.xades Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania - podpis
2021-12-31_OCRN_Imperio.xhtml2021-12-31_OCRN_Imperio.xhtml Oświadczenie Członków Rady Nadzorczej
2021-12-31_ORN_Imperio.xhtml2021-12-31_ORN_Imperio.xhtml Oświadczenie RN o ocenie
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki