An independent member of UHY international
IMPERIO ALTERNATYWNA
SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.A. ECA S.A.
SPRAWOZDANIE NIEZALNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA ROCZNEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
NA DZI 31.12.2021 R.
14.04.2022 R.
2
SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO
BIEGŁEGO REWIDENTA
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej IMPERIO Alternatywna Spółka
Inwestycyjna Słka Akcyjna
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Opinia
Przeprowadzilmy badanie rocznego sprawozdania finansowego IMPERIO
Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna („Spółka”), które zawiera
sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz rachunek zysków
i strat, sprawozdanie z całkowitych dochow, sprawozdanie ze zmian w kapitale
własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do
31 grudnia 2021 r. oraz informację dodatko zawierającą opis przyjętych zasad
rachunkowości i inne informacje objaśniace, a także zestawienie lokat oraz
zestawienie informacji dodatkowych o spółce obejmujące informacje o strukturze
aktywów i kosztach działalności, wartości aktyw netto i informacje dotyczące
wartości aktyw netto na prawo uczestnictwa i sposobu jej ustalania, informacje o
wyemitowanych przez alternatywną spółkę inwestycyjną instrumentach finansowych
lub przyznanych uprawnieniach wpływających na ustalenie wartości aktywów netto lub
na prawa inwestorów oraz informacje dotyczące uprzywilejowania praw uczestnictwa
albo ograniczenia uprawniz nich wynikacych („sprawozdanie finansowe”).
Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:
przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki
na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz jej wyniku finansowego i przeywów
pienżnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi
zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;
jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz
statutem Spółki;
zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dn. 29.09.1994 r.
o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 217
z późn. zm.).
Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które
wydalmy dnia 14.04.2022 r.
3
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Bada