Sławomir Jarosz
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tomasz Wykurz
Sekretarz Rady Nadzorczej
Aneta Makowiec
Członek Rady Nadzorczej
Piotr Piaszczyk
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Marcin Jaszczuk
Członek Rady Nadzorczej
SPRAWOZDANIE FINANSOWE IMPERIO ASI S.A. SPORZĄDZONE
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ IMPERIO ASI S.A.
1) Rada Nadzorcza w oparciu o oświadczenie Zarządu, oświadcza, że: Imperio ASI S.A.
spełnia warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające powierzenie
funkcji komitetu audytu radzie nadzorczej lub innemu organowi nadzorującemu lub
kontrolującemu i w dniu 16 października 2017 r. Rada Nadzorcza działając na podstawie
art. 20.3 Statutu Spółki oraz art. 128 ust. 4 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017 poz. 1089)
potwierdziła powierzenie Radzie Nadzorczej funkcji Komitetu Audytu.
2) Rada Nadzorcza oświadcza, że Członkowie Komitetu Audytu spełniają wymagania
przepisów odnośnie niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży,
w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań
finansowych i przestrzegane przepisy dotyczące funkcjonowania rady nadzorczej w roli
komitetu audytu.
3) Rada Nadzorcza oświadcza, że Rada Nadzorcza, której powierzono sprawowanie funkcji
komitetu audytu, wykonywała zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących
przepisach.
Warszawa, dnia 14 kwietnia 2022 r.