Sławomir Jarosz
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tomasz Wykurz
Sekretarz Rady Nadzorczej
Aneta Makowiec
Członek Rady Nadzorczej
Piotr Piaszczyk
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Marcin Jaszczuk
Członek Rady Nadzorczej
SPRAWOZDANIE FINANSOWE IMPERIO ASI S.A. SPORZĄDZONE
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU
Rada Nadzorcza IMPERIO ASI S.A. w oparciu o dostępne jej informacje, po dokonaniu analizy
sporządzonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Emitenta oraz sprawozdania finansowego
za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w którego skład wchodzą:
- sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów
i pasywów sumę 18.242 tys. zł,
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 2.083 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie
środków pieniężnych o kwotę 4.767 tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale,
- dodatkowe informacje i noty,
oraz po zapoznaniu się z osobistymi wyjaśnieniami biegłego rewidenta Pani Magdaleny Krysztofiak
z firmy audytorskiej UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przeprowadzającej
badanie sprawozdania finansowego, ocenia że jednostkowe sprawozdanie finansowe Imperio ASI
S.A. zostało sporządzone zgodnie z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym.
Warszawa, dnia 14 kwietnia 2022 r.