REKLAMA
Dzień domów w Bankier.pl

I2 DEVELOPMENT S.A.: wyniki finansowe

2021-05-14 17:09
publikacja
2021-05-14 17:09
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2021-05-14Skonraportkwarti2_SA31.03.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2021-03-31
dane jednostkowe
I. tys. PLN tys. EUR
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ogółem 624 7 549 136 1 717
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -649 1 994 -142 454
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem brutto 1690 -1673 370 -380
V. Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy 1400 -4 687 306 -1 066
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 885 15 848 -1 069 3 605
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 954 -7 491 -1 302 -1 704
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 11 141 -2 132 2 437 -485
IX. Przepływy pieniężne netto razem 302 6 224 66 1 416
X. tys. PLN tys. EUR
XI. 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
XII. Aktywa razem 757 831 747 834 162 614 162 051
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 486 523 477 926 104 397 103 564
XIV. Zobowiązania długoterminowe 414 257 401 944 88 891 87 099
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 68 101 71 978 14 613 15 597
XVI. Kapitał własny 271 308 269 908 58 217 58 487
XVII. Kapitał akcyjny 9 700 9 700 2 081 2 102
XVIII. Liczba akcji w sztukach 9 700 000 9 700 000 9 700 000 9 700 000
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję 0,14 -0,18 0,03 -0,04
XX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 0,14 -0,18 0,03 -0,04
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję 27,97 27,97 6,00 6,03
XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 27,97 27,97 6,00 6,03
XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0 0 0,00 0,00
dane skonsolidowane
XXIV. tys. PLN tys. EUR
XXV. I kwartał 2021 I kwartał 2020 I kwartał 2021 I kwartał 2020
XXVI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ogółem 20 811 60 580 4 552 13 780
XXVII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 510 11 268 112 2 563
XXVIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem brutto 690 27 615 151 6 281
XXIX. Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy 167 24 448 36 5 561
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -11 616 30 164 -2 541 6 861
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 50 -1 098 11 -194
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 14 048 -10 631 3 073 -2 418
XXXIII. Przepływy pieniężne netto razem 2 482 18 435 543 4 193
XXXIV. tys. PLN tys. EUR
XXXV. 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
XXXVI. Aktywa razem 469 978 457 436 100 847 99 124
XXXVII. Zobowiązania długoterminowe 72 088 53 899 15 469 11 680
XXXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 144 860 150 674 31 084 32 650
XXXIX. Kapitał własny 253 029 252 863 54 295 54 794
XL. Kapitał akcyjny 9 700 9 700 2 081 2 102
XLI. Liczba akcji w sztukach 9 700 000 9 700 000 9 700 000 9 700 000
XLII. Zysk (strata) na jedną akcję 0,02 1,04 0,00 0,22
XLIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 0,02 1,04 0,00 0,22
XLIV. Wartość księgowa na jedną akcję 26,09 26,07 5,60 5,65
XLV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 26,09 26,07 5,60 5,65


Kursy walut-
sposób liczenia: 


1) poszczególne
pozycje bilansu przelicza się na złote lub euro według średniego kursu
obowiązującego na dany dzień bilansowy, ogłoszonego dla danej waluty
przez Narodowy Bank Polski;


2) poszczególne
pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
przelicza się na złote lub euro według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla
waluty, w której zostały sporządzone informacje finansowe podlegające
przeliczeniu, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego
miesiąca roku obrotowego, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego
jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego
okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego.

Pozycje
sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono stosując średni kurs NBP
obowiązujący w dniu kończącym okres sprawozdawczy: na dzień 31.03.2021 1
EUR: 4,6603 na dzień 31.12.2020 1 EUR: 4,6148 na dzień 31.03.2020 1 EUR
= 4,5523 PLN,


Pozycje
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych przeliczono stosując kurs stanowiący średnią arytmetyczną
średnich kursów NBP ustalonych na ostatni dzień każdego miesiąca
kalendarzowego okresu sprawozdawczego:, 3 miesiące zakończone 31.03.2021
1 EUR= 4,5721, 12 miesiący zakończone 31.12.2020 1 EUR= 4,4742 PLN, 3
miesiące zakończone 31.03.2020 1 EUR = 4,3963 PLN,


                                                                                          W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2021-05-14Skonraportkwarti2 SA31.03.2021.pdf2021-05-14Skonraportkwarti2 SA31.03.2021.pdf skonsolidowany raport kwartalny IQ2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-14 Marcin Misztal Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki