REKLAMA

I2 DEVELOPMENT S.A.: wyniki finansowe

2021-04-21 19:09
publikacja
2021-04-21 19:09
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
!2021-04-21_i2_Development_List_do_Akcjonariuszy.BES.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
!2021-04-21_Skon_spraw_finan_i2_SA_2020_podpisane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
!2021-04-21_Spraw_skons_z_dzialal_Grupy_2020_podpisane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
!Oswiadczenia_Zarzadu_GK_i2_-_ws_wyboru_podmiotu.BES.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
!Oswiadczenia_Zarzadu_GK_i2_-_zgodnosci_RSSF_i_SZzD.BES.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN__audyt_do_spr.fin._za_2020_(21.04.2021).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_sprawozdan_RN_do_spr.fin._za_2020_(21.04.2021).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
informacja_Zarzadu_do_spr.fin._za_2020_-_firma_audytorska.BES.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Opinia_Audytora_i2_Development_SA_2020_BSSF_MSSF_SzB_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ogółem 214 775 139 794 48 003 32 497
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 18 449 36 532 4 123 8 492
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem brutto 16 230 -4 254 3 628 -989
IV. Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy 10 052 -4 177 2 247 -971
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 96 328 29 854 21 530 6 940
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 389 403 -981 94
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -83 635 -42 838 -18 693 -9 958
VIII. Przepływy pieniężne netto razem 8 303 -12 581 1 856 -2 925
IX. 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
X. Aktywa razem 457 436 557 399 99 124 130 891
XI. Zobowiązania długoterminowe 53 899 117 027 11 680 27 481
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 150 674 198 874 32 650 46 700
XIII. Kapitał własny 252 863 241 498 54 794 56 710
XIV. Kapitał akcyjny 9 700 9 700 2 102 2 278
XV. Liczba akcji w sztukach 9 700 000 9 700 000 9 700 000 9 700 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję 1,04 -0,43 0,22 -0,10
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 1,04 -0,43 0,22 -0,10
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję 26,07 24,90 5,65 5,85
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 26,07 24,90 5,65 5,85


KURSY- sposób liczenia: 1) poszczególne pozycje
bilansu przelicza się na złote lub euro według średniego kursu
obowiązującego na dany dzień bilansowy, ogłoszonego dla danej waluty
przez Narodowy Bank Polski;2) poszczególne pozycje rachunku zysków i
strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przelicza się na złote lub
euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla waluty, w której zostały
sporządzone informacje finansowe podlegające przeliczeniu,
obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku
obrotowego, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia
arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i
ostatni dzień okresu go poprzedzającego.Pozycje
sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono stosując średni kurs NBP
obowiązujący w dniu kończącym okres sprawozdawczy: na dzień 31.12.2020 1
EUR: 4,6148 na dzień 31.12.2019 1 EUR: 4,2585Pozycje
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych przeliczono stosując kurs stanowiący średnią arytmetyczną
średnich kursów NBP ustalonych na ostatni dzień każdego miesiąca
kalendarzowego okresu sprawozdawczego:, 12 miesięcy zakończone
31.12.2020 1 EUR= 4.4742, 12 miesiący zakończone 31.12.2019 1 EUR=
4,3018 PLN


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
!2021-04-21 i2 Development_List do Akcjonariuszy.BES.pdf!2021-04-21 i2 Development_List do Akcjonariuszy.BES.pdf List do Akcjonariuszy
!2021-04-21 Skon spraw finan i2 SA 2020 podpisane.pdf!2021-04-21 Skon spraw finan i2 SA 2020 podpisane.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2020 rok
!2021-04-21 Spraw skons z działal Grupy 2020 podpisane.pdf!2021-04-21 Spraw skons z działal Grupy 2020 podpisane.pdf Skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy za 2020 rok
!Oświadczenia Zarządu GK i2 - ws wyboru podmiotu.BES.pdf!Oświadczenia Zarządu GK i2 - ws wyboru podmiotu.BES.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru audytora
!Oświadczenia Zarządu GK i2 - zgodności RSSF i SZzD.BES.pdf!Oświadczenia Zarządu GK i2 - zgodności RSSF i SZzD.BES.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności
Oświadczenie RN _audyt_do spr.fin. za 2020 (21.04.2021).pdfOświadczenie RN _audyt_do spr.fin. za 2020 (21.04.2021).pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej
Ocena sprawozdań RN do spr.fin. za 2020 (21.04.2021).pdfOcena sprawozdań RN do spr.fin. za 2020 (21.04.2021).pdf Ocena Rady Nadzorczej
informacja Zarządu do spr.fin. za 2020 - firma audytorska.BES.pdfinformacja Zarządu do spr.fin. za 2020 - firma audytorska.BES.pdf Informacja Zarządu w sprawie wyboru audytora
Opinia Audytora i2 Development SA 2020 BSSF MSSF SzB PL.pdfOpinia Audytora i2 Development SA 2020 BSSF MSSF SzB PL.pdf Opinia Audytora

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-21 Marcin Misztal Prezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-21 Joanna Admaczuk Główna Księgowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki