REKLAMA

HYDROBUDOWA WŁOCŁAWEK: Zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego i Instalacyjnego s.j. „CHMIELEWSKI” B. Chmielewski i B. Chmielewska Spółka Jawna

2007-12-21 20:00
publikacja
2007-12-21 20:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 49 / 2007
Data sporządzenia: 2007-12-21
Skrócona nazwa emitenta
HYDROBUDOWA WŁOCŁAWEK
Temat
Zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego i Instalacyjnego s.j. "CHMIELEWSKI" B. Chmielewski i B. Chmielewska Spółka Jawna
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd HYDROBUDOWY Włocławek S.A. ("Zleceniodawca") z siedzibą w Wysogotowie informuje, iż w dniu 20 grudnia 2007 roku zawarta została umowa z Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego i Instalacyjnego s.j. "CHMIELEWSKI" B. Chmielewski i B. Chmielewska Spółka Jawna ("Zleceniobiorca") na wykonanie kompleksowych robót w zakresie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowych bez odtworzenia nawierzchni drogowych w ramach realizowanego przez Emitenta kontraktu.

Wartość zawartej umowy wynosi 5 470 194,00 EURO (netto).
Strony ustaliły , iż roboty będące przedmiotem niniejszej umowy zostaną wykonane w terminie od dnia 14 stycznia 2008 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku.


W umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych zgodnie z którymi Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy następujące kary umowne:
1. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy – 10 % wartości wynagrodzenia umownego netto,
2. Za nieterminowe płacenie faktur w wysokości odsetek ustawowych za zwłokę w płatności.

Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy następujące kary umowne:
1. w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zleceniobiorca - 10 % wartości wynagrodzenia umownego netto,
2. za każdy dzień opóźnienia zakończenia robót będących przedmiotem niniejszej umowy – 0,1 % wartości umownego wynagrodzenia netto,
3. za nieterminowe usunięcie wad i usterek, do usunięcia których Zleceniobiorca jest zobowiązany z tytułu udzielonej gwarancji – 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady,
4. za wykonywanie robót przez dalszych podwykonawców bez zgody Zleceniodawcy w wysokości 50 % wynagrodzenia umownego netto,

Kary umowne określone w pkt. 2), 3), 4) ulegają podwojeniu przy opóźnieniu powyżej 10 dni.
Kwota kar umownych z tytułu opóźnienia w realizacji robót przez Zleceniobiorcę w stosunku do terminów określonych w harmonogramie oraz w umowie nie może przekroczyć 10 % wartości wynagrodzenia umownego netto.


Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego kary umowne do wysokości uzasadnionych rzeczywiście poniesionych strat.


Kryterium uznania powyższej umowy za znaczącą jest wartość kapitałów własnych Emitenta.


Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 października 2005r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2007-12-21 Bartosz Basa osoba upoważniona
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki