REKLAMA
ZAGŁOSUJ

HERKULES S.A.: wyniki finansowe

2021-11-29 00:13
publikacja
2021-11-29 00:13
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
HRS_QSr_3_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 113 455 110 659 24 889 24 912
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 215 6 940 1 144 1 562
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 717 3 129 815 704
IV. Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 3 073 2 654 674 597
V. EBITDA 19 703 21 732 4 322 4 892
VI. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -3 731 -660 -818 -149
VII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -37 9 587 -8 2 158
VIII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -16 923 2 823 -3 712 636
IX. Przepływy pieniężne razem -21 029 12 212 -4 613 2 749
X. Środki pieniężne na koniec okresu 12 731 19 888 2 748 4 393
XI. Średnia ważona liczba akcji w okresie 34 119 105 35 064 160 34 119 105 35 064 160
XII. Zysk netto z działalności kontynuowanej przypadający na 1 akcję (w zł) 0,09 0,08 0,02 0,02
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
HRS_QSr_3_2021.pdfHRS_QSr_3_2021.pdf Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wraz z kwartalnym skróconym jednostkowym sprawozdaniem finansowym za 3. kwartał 2021 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-29 Konrad Miterski Wiceprezes Zarządu
2021-11-29 Tadeusz Orlik Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki