57,30 zł
5,14% 2,80 zł
Grupa LOTOS SA (LTS)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Skonsolidowany_raport_polroczny_GKL_HY2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Komentarz_Zarzadu_2kw_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego 2017 obejmujące okres
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania:
GRUPA LOTOS SA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA LOTOS Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
80-718 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Elbląska 135
(ulica) (numer)
058 3087111 058 3018838
(telefon) (fax)
lotos@grupalotos.pl www.lotos.pl
(e-mail) (www)
5830000960 190541636
(NIP) (REGON)
Ernst and Young Audyt Polska Sp. z o.o. sp.k.
(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2017 półrocze/2016 półrocze / 2017 półrocze / 2016
Grupa Kapitałowa LOTOS
I. (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
II. Przychody ze sprzedaży 10.902.174 8.904.916 2.566.788 2.032.854
III. Zysk operacyjny 749.400 688.333 176.437 157.136
IV. Zysk przed opodatkowaniem 893.719 584.985 210.416 133.543
V. Zysk netto 568.344 331.800 133.810 75.745
VI. Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 568.339 331.813 133.809 75.748
VII. Zysk/(Strata) netto przypisany/(a) udziałom niekontrolującym 5 (13) 1 (3)
VIII. Całkowite dochody ogółem 978.620 304.352 230.404 69.479
IX. Całkowite dochody ogółem przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej 978.615 304.365 230.403 69.482
X. Całkowite zyski/(straty) ogółem przypisane udziałom niekontrolującym 5 (13) 1 (3)
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 869.764 950.120 204.776 216.898
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (829.180) (436.468) (195.221) (99.639)
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 118.440 (279.634) 27.885 (63.836)
XIV. Przepływy pieniężne netto razem 159.024 234.018 37.440 53.423
XV. Podstawowy zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 3,07 1,79 0,72 0,41
XVI. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 3,07 1,79 0,72 0,41
XVII. Stan na 30.06.2017 Stan na 31.12.2016 Stan na 30.06.2017 Stan na 31.12.2016
XVIII. (niebadane) (badane) (niebadane) (badane)
XIX. Aktywa razem 19.636.287 19.326.309 4.645.992 4.368.515
XX. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 9.404.528 8.610.786 2.225.134 1.946.380
XXI. Udziały niekontrolujące 113 108 27 25
XXII. Kapitał własny razem 9.404.641 8.610.894 2.225.161 1.946.405
Grupa LOTOS S.A.
XXIII. półrocze / 2017 półrocze/2016 półrocze / 2017 półrocze/2016
XXIV. (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
XXV. Przychody ze sprzedaży 9.411.653 7.606.978 2.215.862 1.736.555
XXVI. Zysk operacyjny 238.753 653.606 56.212 149.208
XXVII. Zysk przed opodatkowaniem 523.983 676.955 123.366 154.538
XXVIII. Zysk netto 446.870 568.557 105.210 129.793
XXIX. Całkowite dochody ogółem 835.022 541.108 196.596 123.527
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 381.262 689.081 89.764 157.306
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (189.588) (133.946) (44.636) (30.578)
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (372.449) (108.047) (87.689) (24.665)
XXXIII. Przepływy pieniężne netto razem (180.775) 447.088 (42.561) 102.063
XXXIV. Podstawowy zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 2,42 3,08 0,57 0,70
XXXV. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 2,42 3,08 0,57 0,70
XXXVI. Stan na 30.06.2017 Stan na 31.12.2016 Stan na 30.06.2017 Stan na 31.12.2016
XXXVII. (niebadane) (badane) (niebadane) (badane)
XXXVIII. Aktywa razem 14.482.379 14.530.554 3.426.565 3.284.483
XXXIX. Kapitał własny 7.719.757 7.069.608 1.826.513 1.598.013


W celu przeliczenia pozycji wykazanych w tabeli "Wybrane dane finansowe"
na EUR zastosowano następujące kursy wymiany:


Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono stosując średni
kurs NBP obowiązujący w dniu kończącym okres sprawozdawczy:


na dzień 30.06.2017 1 EUR = 4,2265 PLN


na dzień 31.12.2016 1 EUR = 4,4240 PLN


Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych przeliczono stosując kurs stanowiący średnią
arytmetyczną średnich kursów NBP ustalonych na ostatni dzień każdego
miesiąca kalendarzowego okresu sprawozdawczego:


6 miesięcy zakończone 30.06.2017 1 EUR = 4,2474 PLN


6 miesięcy zakończone 30.06.2016 1 EUR = 4,3805 PLN


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport półroczny GKL HY2017.pdfSkonsolidowany raport półroczny GKL HY2017.pdf Skonsolidowany Raport Półroczny Grupy Kapitałowej LOTOS za 1 półrocze 2017 roku
Komentarz Zarządu 2kw 2017.pdfKomentarz Zarządu 2kw 2017.pdf Komentarz Zarządu do wyników za 2kw 2017

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-08-17 Marcin Jastrzębski Prezes Zarządu
2017-08-17 Mateusz Aleksander Bonca Wiceprezes Zarządu
2017-08-17 Jarosław Kawula Wiceprezes Zarządu
2017-08-17 Mariusz Machajewski Wiceprezes Zarządu
2017-08-17 Tomasz Południewski Główny Księgowy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl