REKLAMA

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Decyzja Zarządu Emitenta o publikacji szacunkowej wysokości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres 01.01-30.06 2022 r.

2022-07-13 17:07
publikacja
2022-07-13 17:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GKI_RB_decyzja_o_publikacji_przychodow_06_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-13
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.
Temat
Decyzja Zarządu Emitenta o publikacji szacunkowej wysokości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres 01.01-30.06 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (dalej „Emitent”) informuje o podjęciu Uchwały w sprawie przekazywania do publicznej wiadomości szacunkowej wysokości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży od klientów zewnętrznych Grupy Kapitałowej Emitenta za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2022 roku.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji szacunkowej wysokości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży przed publikacją sprawozdania finansowego za ten okres z uwagi na transparentną politykę informacyjną Emitenta i możliwość bieżącej analizy sytuacji finansowej Emitenta.

Prezentowane dane zostały przygotowane na podstawie posiadanych, na moment publikacji niniejszej szacunkowej wysokości przychodów, przez Zarząd Emitenta danych z systemów rachunkowych, dane zarządcze oraz szacunki rozliczenia przychodów z tytułu umów (przychody z kontraktów rozliczanych w miarę upływu czasu w segmencie budownictwa, automatyki i elektroenergetyki i częściowo w przemyśle).

Dane mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w wyniku dalszych prac nad skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres, którego dotyczyć będą publikowane dane.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączniki
Plik Opis
GKI_RB_decyzja o publikacji przychodów_06_2022.pdfGKI_RB_decyzja o publikacji przychodów_06_2022.pdf Szacunkowa wysokość skonsolidowanych przychodów 1H2022

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Management Board of Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. ("Issuer") informs
about the adoption of the Resolution on publishing the estimated amount
of consolidated sales revenues from external customers of the Issuer's
Capital Group for the period from January 1 to June 30, 2022.


The Issuer's Management Board decided to publish the estimated amount of
consolidated sales revenues before the publication of the financial
statements for this period, due to the Issuer's transparent information
policy and the possibility of ongoing analysis of the Issuer's financial
situation.


The presented data was prepared on the basis of the data from the
accounting systems held by the Issuer's Management Board at the time of
publication of this estimated amount of revenues, management data and
estimates of the settlement of revenues from contracts (revenues from
contracts settled over time in the segment of construction, automation
and power engineering and partly in industry).


The data are estimates and may change as a result of further work on the
consolidated financial statements for the period to which the published
data will relate.


Legal basis: art. 17 sec. 1 of the Regulation (EU) No 596/2014 of the
European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse
(market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC,
2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-13 Sławomir Winiecki Wiceprezes Zarządu
2022-07-13 Piotr Fortuna Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki