REKLAMA

GRUPA AZOTY SA: wyniki finansowe

2021-09-09 18:30
publikacja
2021-09-09 18:30
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1_Srodroczne_skrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_za_okres_6_miesiecy_zakonczony_30_czerwca_2021_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2_Srodroczne_skrocone_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_za_okres_6_miesiecy_zakonczony_30_czerwca_2021_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_Grupa_Azoty_za_I_polrocze_2021_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_dane_finansowe_I_polrocze_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4_Oswiadczenie_Zarzadu_Grupy_Azoty_S.A._o_zgodnosci_i_prawdziwosci_srodrocznego_sprawozdania_finansowego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_SSF_Grupa_Azoty_S.A._30062021-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_JSF_Grupa_Azoty_S.A._30062021-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Consolidated_financial_statements_H1_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Separate_financial_statements_H1_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Directors_Report_on_the_operations_for_H1_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Selected_financial_highlights_H1_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Statement_of_the_Management_Board.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Auditors_report_-_consolidated.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Auditors_report_-_separate.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze / 2020 półrocze / 2021 półrocze / 2020
DANE DOTYCZACE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Przychody ze sprzedaży 6 534 655 5 372 618 1 437 072 1 209 695
II. Zysk na działalności operacyjnej 382 541 372 367 84 127 83 842
III. Zysk przed opodatkowaniem 341 604 317 005 75 124 71 377
IV. Zysk netto 253 716 222 105 55 796 50 009
V. Całkowity dochód za okres 225 183 207 512 49 521 46 723
VI. Ilość akcji (w szt.) 99 195 484 99 195 484 99 195 484 99 195 484
VII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (zł) 2,33 1,97 0,51 0,44
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 177 874 1 186 991 478 948 267 262
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 546 794) (897 391) (340 164) (202 056)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (576 083) (163 705) (126 690) (36 860)
XI. Przepływy pieniężne netto, razem 54 997 125 895 12 095 28 346
XII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 923 328 770 087 203 054 173 392
XIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 972 038 906 759 213 766 204 165
XIV. na dzień 30.06.2021 na dzień 31.12.2020 na dzień 30.06.2021 na dzień 31.12.2020
XV. Aktywa trwałe 14 463 144 13 511 725 3 199 244 2 927 911
XVI. Aktywa obrotowe 5 732 719 4 695 425 1 268 076 1 017 471
XVII. Zobowiązania długoterminowe 5 897 809 5 704 419 1 304 594 1 236 114
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 5 788 885 4 213 829 1 280 500 913 112
XIX. Kapitał własny 8 509 169 8 288 902 1 882 226 1 796 156
XX. Kapitał zakładowy 495 977 495 977 109 710 107 475
XXI. Kapitał udziałowców niesprawujących kontroli 962 326 949 828 212 866 205 822
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
XXII. Przychody ze sprzedaży 994 227 825 156 218 646 185 792
XXIII. Zysk na działalności operacyjnej 10 070 25 674 2 215 5 781
XXIV. Zysk przed opodatkowaniem 124 087 144 028 27 289 32 429
XXV. Zysk netto 118 360 129 618 26 029 29 185
XXVI. Całkowity dochód za okres 137 365 95 426 30 209 21 486
XXVII. Ilość akcji (w szt.) 99 195 484 99 195 484 99 195 484 99 195 484
XXVIII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (zł) 1,19 1,31 0,26 0,29
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 481 228 109 976 105 830 24 762
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 6 739 (90 388) 1 482 (20 352)
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (210 200) 515 849 (46 226) 116 148
XXXII. Przepływy pieniężne netto, razem 277 767 535 437 61 085 120 559
XXXIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 464 174 1 158 379 102 079 260 820
XXXIV. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 741 899 1 693 660 163 155 381 343
XXXV. na dzień 30.06.2021 na dzień 31.12.2020 na dzień 30.06.2021 na dzień 30.12.2020
XXXVI. Aktywa trwałe 8 669 679 8 732 723 1 917 731 1 892 330
XXXVII. Aktywa obrotowe 1 782 788 1 112 819 394 352 241 141
XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe 3 096 244 3 080 489 684 889 667 524
XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 2 309 692 1 855 887 510 903 402 160
XL. Kapitał własny 5 046 531 4 909 166 1 116 292 1 063 787
XLI. Kapitał zakładowy 495 977 495 977 109 710 107 475


Wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych
dochodów, sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych przeliczono na euro zgodnie ze wskazaną,
obowiązującą metodą przeliczania:


• poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji
finansowej przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień
okresu bilansowego:


kurs na 30.06.2021 roku wynosił 1 EUR - 4,5208 PLN (tabela nr
124/A/NBP/2021),


kurs na 31.12.2020 roku wynosił 1 EUR - 4,6148 PLN (tabela nr
255/A/NBP/2020),


• poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych
dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według
kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez
Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:


kurs średni w okresie 01.01.2021 – 30.06.2021 roku wynosił 1 EUR –
4,5472 PLN,


kurs średni w okresie 01.01.2020 – 30.06.2020 roku wynosił 1 EUR –
4,4413 PLN.


Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany
przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs
wymiany.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
1_Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 roku.pdf1_Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 roku.pdf
2_Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 roku.pdf2_Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 roku.pdf
3_Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za I półrocze 2021 roku.pdf3_Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za I półrocze 2021 roku.pdf
Wybrane dane finansowe I półrocze 2021.pdfWybrane dane finansowe I półrocze 2021.pdf
4_Oświadczenie Zarządu Grupy Azoty S.A. o zgodności i prawdziwości śródrocznego sprawozdania finansowego.pdf4_Oświadczenie Zarządu Grupy Azoty S.A. o zgodności i prawdziwości śródrocznego sprawozdania finansowego.pdf
Raport z przeglądu SSF Grupa Azoty S.A._30062021-sig.pdfRaport z przeglądu SSF Grupa Azoty S.A._30062021-sig.pdf
Raport z przeglądu JSF Grupa Azoty S.A._30062021-sig.pdfRaport z przeglądu JSF Grupa Azoty S.A._30062021-sig.pdf
Consolidated financial statements H1 2021.pdfConsolidated financial statements H1 2021.pdf
Separate financial statements H1 2021.pdfSeparate financial statements H1 2021.pdf
Directors Report on the operations for H1 2021.pdfDirectors Report on the operations for H1 2021.pdf
Selected financial highlights H1 2021.pdfSelected financial highlights H1 2021.pdf
Statement of the Management Board.pdfStatement of the Management Board.pdf
Auditors report - consolidated.pdfAuditors report - consolidated.pdf
Auditors report - separate.pdfAuditors report - separate.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-09 Tomasz Hinc Prezes Zarządu
2021-09-09 Marek Wadowski Wiceprezes Zarządu
2021-09-09 Tomasz Hryniewicz Wiceprezes Zarządu
2021-09-09 Mariusz Grab Wiceprezes Zarządu
2021-09-09 Filip Grzegorczyk Wiceprezes Zarządu
2021-09-09 Grzegorz Kądzielawski Wiceprezes Zarządu
2021-09-09 Zbigniew Paprocki Czonek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki