33,0000 zł
-2,88% -0,9800 zł
Grupa Azoty SA (ATT)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
List_Prezesa_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_Grupa_Azoty_za_I_polrocze_2019_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Srodroczne_skrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_za_okres_6_miesiecy_zakonczony_30_czerwca_2019_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Srodroczne_skrocone_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_za_okres_6_miesiecy_zakonczony_30_czerwca_2019_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_dane_finansowe_1H2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_Grupy_Azoty_S.A._o_zgodnosci_i_prawdziwosci_srodrocznego_sprawozdania_finansowego_30.06.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_bieglego_rewidenta_-_sprawozdanie_jednostkowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_bieglego_rewidenta_-_sprawozdanie_skonsolidowane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Letter_to_Shareholders.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Directors_Report_on_the_Operations_for_H12019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Consolidated_financial_statements_H12019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Separate_financial_statements_H12019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Financial_highlights_H1_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Statement_of_the_Management_Board.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Auditors_report_-_separate.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Auditors_report_-_consolidated.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Przychody ze sprzedaży 6 102 509 4 877 029 1 423 160 1 150 378
II. Zysk na działalności operacyjnej 535 488 196 455 124 881 46 339
III. Zysk przed opodatkowaniem 511 175 167 664 119 211 39 548
IV. Zysk netto 394 954 124 473 92 107 29 360
V. Całkowity dochód za okres 380 029 97 020 88 626 22 885
VI. Ilość akcji (w szt.) 99 195 484 99 195 484 99 195 484 99 195 484
VII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (zł) 3,66 1,25 0,85 0,29
VIII. Przepływy pieniężne netto z z działalności operacyjnej 669 511 255 475 156 136 60 261
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (509 813) (239 624) (118 893) (56 522)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (453 343) (22 360) (105 724) (5 274)
XI. Przepływy pieniężne netto, razem (293 645) (6 509) (68 481) (1 535)
XII. Środki pieniężne na początek okresu 846 532 1 085 885 197 419 256 135
XIII. Środki pieniężne na koniec okresu 550 613 1 088 796 128 408 256 822
XIV. na dzień 30.06.2019 na dzień 31.12.2018 na dzień 30.06.2019 na dzień 31.12.2018
XV. Aktywa trwałe 10 342 386 9 993 114 2 432 358 2 323 980
XVI. Aktywa obrotowe 4 285 565 4 272 898 1 007 894 993 697
XVII. Zobowiązania długoterminowe 4 068 613 3 662 586 956 870 851 764
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 2 852 476 3 275 467 670 855 761 737
XIX. Kapitał własny 7 706 862 7 327 959 1 812 526 1 704 177
XX. Kapitał zakładowy 495 977 495 977 116 646 115 343
XXI. Kapitał udziałowców niesprawujących kontroli 655 424 625 188 154 145 145 393
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
XXII. Przychody ze sprzedaży 1 016 443 906 538 237 044 213 831
XXIII. Zysk na działalności operacyjnej 73 207 54 435 17 073 12 840
XXIV. Zysk przed opodatkowaniem 100 063 135 282 23 336 31 910
XXV. Zysk netto 82 289 125 258 19 191 29 545
XXVI. Całkowity dochód za okres 83 920 104 074 19 571 24 549
XXVII. Ilość akcji (w szt.) 99 195 484 99 195 484 99 195 484 99 195 484
XXVIII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (zł) 0,83 1,26 0,19 0,30
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 166 669 (4 654) 38 869 (1 098)
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (88 449) (31 969) (20 627) (7 541)
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (259 585) 28 449 (60 538) 6 710
XXXII. Przepływy pieniężne netto, razem (181 365) (8 174) (42 296) (1 928)
XXXIII. Środki pieniężne na początek okresu 1 000 980 572 711 233 438 135 089
XXXIV. Środki pieniężne na koniec okresu 819 895 568 714 191 207 134 146
XXXV. na dzień 30.06.2019 na dzień 31.12.2018 na dzień 30.06.2019 na dzień 31.12.2019
XXXVI. Aktywa trwałe 7 086 725 7 034 158 1 666 680 1 635 851
XXXVII. Aktywa obrotowe 1 552 118 1 569 487 365 032 364 997
XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe 2 437 546 2 457 929 573 270 571 611
XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 1 329 189 1 357 528 312 603 315 704
XL. Kapitał własny 4 872 108 4 788 188 1 145 839 1 113 532
XLI. Kapitał zakładowy 495 977 495 977 116 646 115 343


Wybrane pozycje rachunku zysków i strat
oraz innych całkowitych dochodów, sprawozdania z sytuacji finansowej
oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na euro zgodnie
ze wskazaną, obowiązującą metodą przeliczania: •
poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji
finansowej przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień
okresu bilansowego: kurs na
28.06.2019 roku wynosił 1 EUR - 4,2520 PLN (tabela nr 124/A/NBP/2019), kurs
na 31.12.2018 roku wynosił 1 EUR - 4,3000 PLN (tabela nr
252/A/NBP/2018), •
poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych
dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według
kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez
Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: kurs
średni w okresie 01.01.2019 – 30.06.2019 roku wynosił 1 EUR – 4,2880PLN, kurs
średni w okresie 01.01.2018 – 30.06.2018 roku wynosił 1 EUR – 4,2395
PLN. Przeliczenia dokonano
zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie
wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu.pdfList Prezesa Zarządu.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za I półrocze 2019 roku.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za I półrocze 2019 roku.pdf
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2019 roku.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2019 roku.pdf
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2019 roku.pdfŚródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2019 roku.pdf
Wybrane dane finansowe 1H2019.pdfWybrane dane finansowe 1H2019.pdf
Oświadczenie Zarządu Grupy Azoty S.A. o zgodności i prawdziwości śródrocznego sprawozdania finansowego_30.06.2019.pdfOświadczenie Zarządu Grupy Azoty S.A. o zgodności i prawdziwości śródrocznego sprawozdania finansowego_30.06.2019.pdf
Raport biegłego rewidenta - sprawozdanie jednostkowe.pdfRaport biegłego rewidenta - sprawozdanie jednostkowe.pdf
Raport biegłego rewidenta - sprawozdanie skonsolidowane.pdfRaport biegłego rewidenta - sprawozdanie skonsolidowane.pdf
Letter to Shareholders.pdfLetter to Shareholders.pdf
Directors Report on the Operations for H12019.pdfDirectors Report on the Operations for H12019.pdf
Consolidated financial statements H12019.pdfConsolidated financial statements H12019.pdf
Separate financial statements H12019.pdfSeparate financial statements H12019.pdf
Financial highlights H1 2019.pdfFinancial highlights H1 2019.pdf
Statement of the Management Board.pdfStatement of the Management Board.pdf
Auditors report - separate.pdfAuditors report - separate.pdf
Auditors report - consolidated.pdfAuditors report - consolidated.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-05 Wojciech Wardacki Prezes Zarządu
2019-09-05 Paweł Łapiński Wiceprezes Zarządu
2019-09-05 Witold Szczypiński Wiceprezes Zarządu
2019-09-05 Grzegorz Kądzielawski Wiceprezes Zarządu
2019-09-05 Mariusz Grab Wiceprezes Zarządu
2019-09-05 Tomasz Hryniewicz Wiceprezes Zarządu
2019-09-05 Artur Kopeć Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.