Decyzja Zarządu GPW w sprawie rozpoczęcia prac badawczo-rozwojowych w zakresie budowy własnej Platformy Transakcyjnej z dofinansowaniem ze środków grantowych NCBR

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2019
Data sporządzenia: 2019-07-03
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Decyzja Zarządu GPW w sprawie rozpoczęcia prac badawczo-rozwojowych w zakresie budowy własnej Platformy Transakcyjnej z dofinansowaniem ze środków grantowych NCBR
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 7/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Giełda”, „Spółka”, „GPW”) informuje, że w dniu 3 lipca 2019 r. Zarząd Giełdy podjął decyzję o rozpoczęciu projektu mającego na celu przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie budowy własnego systemu transakcyjnego („Platforma Transakcyjna”) z dofinansowaniem ze środków grantowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Na tym etapie, łączna wartość wydatków związanych z realizacją projektu przewidywana jest na kwotę 90.000.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów złotych).

Zarząd Giełdy podjął decyzję o zawarciu umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie projektu pt. „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania oraz implementacji zintegrowanej nowoczesnej Platformy Transakcyjnej przełomowej pod względem parametrów wydajnościowych i pojemnościowych oraz nowatorskich protokołów komunikacyjnych oraz algorytmów zawierania transakcji” kwotą 30.277.090,54 zł (słownie: trzydzieści milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt złotych i pięćdziesiąt cztery grosze).

Od 2013 r. Spółka korzysta z Platformy Transakcyjnej UTP (Universal Trading Platform). Decyzja o rozpoczęciu prac badawczo-rozwojowych w zakresie budowy własnej Platformy Transakcyjnej jest istotna dla dalszego funkcjonowania Giełdy między innymi ze względu na:
• strategiczny charakter takiej decyzji, definiującej pozycję konkurencyjną GPW,
• wysokość nakładów inwestycyjnych i wydatków na utrzymanie Platformy Transakcyjnej,
• wpływ na otoczenie rynkowe, w tym w szczególności na Członków Giełdy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173) („Rozporządzenie MAR”).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 17/2019Date: 3 July 2019Subject: Decision of
the GPW Management Board to start research and development work on the
development of a proprietary Trading Platform with co-financing from
NCBR grantsLegal basis: Article 17(1) MAR – inside informationContent:Further
to Current Report No. 7/2019 of 19 April 2019, the Warsaw Stock Exchange
(“Exchange”, “Company” or “GPW”) hereby announces that on 3 July 2019,
the Exchange Management Board has decided to launch a project aimed at
research and development work on the development of a proprietary
trading system (“Trading Platform”) with co-financing from grants of the
National Centre for Research and Development (NCBR). At this stage, the
total amount of capital expenditure connected with the implementation of
the project is estimated at PLN 90,000,000 (in words: ninety million
zlotys).The Exchange Management Board has decided to conclude an
agreement with the National Centre for Research and Development
concerning the co-financing of the project “Research and development
work for the development and implementation of a state-of-the-art
integrated Trading Platform of ground-breaking performance and capacity
parameters and innovative communication protocols and trading
algorithms” in the amount of PLN 30,277,090.54 (in words: thirty million
two hundred seventy-seven thousand ninety zlotys fifty-four grosh).The
Company has used the Universal Trading Platform (UTP) since 2013. The
decision to start research and development work on the development of a
proprietary Trading Platform is relevant for continued operation of the
Exchange among others due to the following:• the strategic edge of
the decision, which defines the competitive position of GPW;• the
amount of capital expenditures and operating expenses for the
maintenance of the Trading Platform;• impact on the market
environment, in particular on Exchange Members.Legal basis:
Article 17(1) of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament
and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse
regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament
and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC
and 2004/72/EC (“MAR”).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-03 Marek Dietl Prezes Zarządu
2019-07-03 Jacek Fotek Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.