REKLAMA

GOBARTO SA: GOBARTO S.A – zmiana Statutu Emitenta

2021-06-21 15:01
publikacja
2021-06-21 15:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-21
Skrócona nazwa emitenta
GOBARTO SA
Temat
GOBARTO S.A – zmiana Statutu Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W oparciu o § 5 pkt 1) oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018.757 z dnia 20 kwietnia 2018 roku) Zarząd Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, dalej jako Emitent lub Spółka, informuje o powzięciu na podstawie doręczonego w dniu 21 czerwca 2021 roku Postanowienia Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 11 czerwca 2021 roku informacji o:
1. Rejestracji w dniu 12 czerwca 2021 roku zmiany Statutu Spółki uchwalonej w dniu 18 października 2017 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 9/18/10/2017 w przedmiocie zmiany Statutu.
Zmiana Statutu Emitenta, o której mowa powyżej dotyczy dodania w § 20 ust. 2 lit. l1 uprawnienia Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu: „powoływanie i odwoływanie członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczącego.”

2. Oddaleniu wniosku Spółki w zakresie zmiany Statutu Spółki w części dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, uchwalonej w dniu 18 października 2017 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 7/18/10/2017 w przedmiocie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki wobec stwierdzenia przez Sąd Okręgowy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy wyrokiem z dnia 30 października 2018 roku nieważności wyżej wskazanej uchwały, o czym Spółka informowała w raportach bieżących nr 33/2018 z dnia 30 października 2018 roku oraz nr 21/2019 z dnia 30 października 2019 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-21 Marcin Śliwiński Prezes Zarządu
2021-06-21 Rafał Oleszak Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki