REKLAMA

GETIN: wyniki finansowe

2021-04-30 08:00
publikacja
2021-04-30 08:00
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Getin_Holding_S.A.__2020_BSF_MSSF_SzB_PL_emitent.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GH_List_Prezesa_Y2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GH_SF_SOLO_Y2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GH_SZD_Y2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GH_Ocena_RN_sprawozdania.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GH_Oswiadczenie_RN_GH_KA.PDF  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GH_Informacja_Zarzadu_o_audytorze.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
Przychody ogółem 134 520 126 387 30 066 29 380
Zysk (strata) brutto (137 591) 73 642 (30 752) 17 119
Zysk (strata) netto (153 433) 62 719 (34 293) 14 580
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) (0,81) 0,33 (0,18) 0,08
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) (0,81) 0,33 (0,18) 0,08
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 34 061 136 846 7 613 31 811
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 76 978 (130 339) 17 205 (30 299)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (126 489) (945) (28 271) (220)
Przepływy pieniężne netto razem (15 450) 5 562 (3 453) 1 293
Aktywa ogółem 758 009 1 069 869 164 256 251 231
Zobowiązania długoterminowe 58 235 141 571 12 619 33 244
Zobowiązania krótkoterminowe 33 628 103 778 7 287 24 370
Kapitał własny 666 146 824 520 144 350 193 617
Kapitał zakładowy 759 069 759 069 164 486 178 248
Liczba akcji 189 767 342 189 767 342 189 767 342 189 767 342
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Getin Holding S.A. 2020 BSF MSSF SzB PL emitent.pdfGetin Holding S.A. 2020 BSF MSSF SzB PL emitent.pdf Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania jednostkowego SF Getin Holding za rok 2020
GH List Prezesa Y2020.pdfGH List Prezesa Y2020.pdf List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
GH SF SOLO Y2020.pdfGH SF SOLO Y2020.pdf Sprawozdanie finansowe Getin Holding za rok 2020
GH SZD Y2020.pdfGH SZD Y2020.pdf Sprawozdanie z działalności Getin Holding i Grupy za rok 2020
GH Ocena RN sprawozdania.pdfGH Ocena RN sprawozdania.pdf Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań za rok 2020
GH Oswiadczenie RN GH KA.PDFGH Oswiadczenie RN GH KA.PDF Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu
GH Informacja Zarządu o audytorze.pdfGH Informacja Zarządu o audytorze.pdf Informacja Zarządu o audytorze

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Piotr Kaczmarek Prezes Zarządu
2021-04-30 Krzysztof Jarosław Bielecki I Wiceprezes Zarządu
2021-04-30 Piotr Miałkowski Wiceprezes Zarządu
2021-04-30 Izabela Lubczyńska Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki