REKLAMA
WEBINAR

GETIN: Powołanie Prezesa Zarządu Emitenta

2023-05-26 13:08
publikacja
2023-05-26 13:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB_11_Zalacznik.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-26
Skrócona nazwa emitenta
GETIN
Temat
Powołanie Prezesa Zarządu Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Getin Holding S.A. („Emitent”) informuje, że dnia 26 maja 2023 r. Rada Nadzorcza Emitenta powierzyła Panu Piotrowi Miałkowskiemu, dotychczasowemu Wiceprezesowi Zarządu, pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Emitenta od dnia 1 lipca 2023 r.

Zgodnie z oświadczeniem Pan Piotr Miałkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Emitent w załączeniu do niniejszego raportu przedstawia życiorys Pana Piotra Miałkowskiego, opisujący posiadane przez niego wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia (Dz. U. z 2022 r., poz. 2554, t.j. ze zm.) w związku z § 5 pkt 5 i § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757 z późn. zm.).
Załączniki
Plik Opis
RB_11_Załącznik.pdfRB_11_Załącznik.pdf Życiorys

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-26 Piotr Miałkowski Wiceprezes Zarządu
2023-05-26 Teresa Ordzik Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki