REKLAMA

Fundusze inwestycyjne w ofercie Alior Banku

2009-06-02 13:30
publikacja
2009-06-02 13:30
Alior Bank rozpoczął dystrybucję jednostek parasolowego funduszu inwestycyjnego Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Alior SFIO) oraz jednostek funduszy zarządzanych przez AVIVA Investors Poland TFI (d. Commercial Union TFI) oraz Skarbiec TFI. Przygotowana oferta funduszy inwestycyjnych skierowana jest do dynamicznych Inwestorów, którzy poszukują korzystnych sposobów alokacji środków finansowych w perspektywie średnio i długoterminowej.
Alior Bank wraz z IPOPEMA TFI utworzył parasolowy fundusz inwestycyjny Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Alior SFIO). W ramach funduszu w pierwszej kolejności udostępniono dwa subfundusze: Alior SFIO – Subfundusz Stabilnych Spółek oraz Alior SFIO – Subfundusz Alior Selektywny. Oba fundusze mogą dokonywać inwestycji na terytorium Polski, w krajach Unii Europejskiej oraz w krajach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Alior SFIO – Subfundusz Alior Selektywny przeznaczony jest dla klientów indywidualnych, którzy poszukują korzystnych form lokowania oszczędności w średnim i długim terminie oraz akceptują okresowe wahania wartości jednostki uczestnictwa i wysokie ryzyko inwestycyjne. Fundusz zaliczany jest do kategorii „opportunity funds”. Polityka tego typu funduszy zakłada poszukiwanie okazji inwestycyjnych stwarzających szanse nominalnego zysku niezależnie od koniunktury giełdowej. Fundusz nie stosuje benchmarku, lecz jest kierowany zgodnie z zasadą „absolute return” (dąży do osiągnięcia rentowności lokat na poziomie przewyższającym rentowność depozytów bankowych, niezależnie od koniunktury  w poszczególnych sektorach rynku finansowego). 

Alior SFIO – Subfundusz Stabilnych Spółek
to oferta dla dynamicznych inwestorów, którzy  w poszukiwaniu wysokich zysków gotowi są zaakceptować duże ryzyko inwestycyjne. Fundusz będzie dokonywał doboru lokat kierując się zasadą maksymalizacji wartości aktywów w długim horyzoncie inwestycyjnym. Stosowany benchmark to 90% Indeksu WIG 20 + 10% stopy WIBID 3M. Subfundusz Alior Spółki Stabilne będzie przede wszystkim inwestował w akcje spółek charakteryzujących się stabilnymi wynikami finansowymi, generowaniem pozytywnych przepływów gotówkowych oraz relatywnie niską wyceną rynkową.

W ofercie Alior Banku znalazły się również fundusz parasolowy SKARBIEC FIO oraz fundusze inwestycyjne SKARBIEC SEKTORA NIERUCHOMOŚCI, SKARBIEC MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK, SKARBIEC TOP FUNDUSZY STABILNYCH oraz SKARBIEC TOP Funduszy Akcji oraz SKARBIEC TOP Funduszy Zagranicznych. Fundusze te są dostosowane do różnorodnych potrzeb Inwestorów, zarówno pod względem oczekiwanej stopy zwrotu jak i poziomu akceptacji ryzyka inwestycyjnego. 

Równocześnie Alior Bank oferuje możliwość inwestowania w funduszach AVIVA Investors Poland TFI (d. Commercial Union TFI). Klienci Alior Banku mogą inwestować w CU FIO Aktywnej Alokacji oraz fundusz parasolowy CU FIO, w skład którego wchodzi 10 subfunduszy o zróżnicowanej polityce inwestycyjnej i profilu ryzyka inwestycyjnego.

/ Alior Bank
Źródło:
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki