REKLAMA

FORTE: wyniki finansowe

2020-08-24 17:41
publikacja
2020-08-24 17:41
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SSF_30.06.2020-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SF_30.06.2020-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SDZZ_30.06.2020-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Forte_SA_F2716B_Raport_z_przegladu_JSF_30062020_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Forte_SA_F2716B_Raport_z_przegladu_SSF_30062020_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
I. Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego 30.06.2020 30.06.2019 30.06.2020 30.06.2019
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów,materiałów i usług 430 790 575 285 96 996 134 162
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 24 279 32 194 5 467 7 508
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 617 23 534 139 5 488
V. Zysk (strata) okresu przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominujacej (6 941) 12 528 (1 563) 2 922
VI. Całkowite dochody netto za okres (42 125) 26 267 (9 485) 6 126
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 48 188 73 926 10 850 17 240
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (9 633) (16 867) (2 169) (3 934)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (50 893) (42 074) (11 459) (9 812)
X. Zwiększenie/ zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (12 338) 14 985 (2 778) 3 495
XI. Liczba akcji (w szt.) 23 930 796 23 930 796 23 930 796 23 930 796
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominujacej (w zł/ EUR) (0,29) 0,52 (0,07) 0,12
XIII. 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019
XIV. Suma aktywów 1 455 028 1 571 021 325 801 368 914
XV. Zobowiązania razem 715 951 789 819 160 311 185 469
XVI. Zobowiązania długoterminowe 327 583 252 854 73 350 59 376
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 388 368 536 965 86 961 126 093
XVIII. Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej) 739 064 781 185 165 487 183 441
XIX. Kapitał zakładowy 23 931 23 931 5 358 5 620
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR) 30,88 32,64 6,92 7,67
XXI. Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego 30.06.2020 30.06.2019 30.06.2020 30.06.2019
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów,materiałów i usług 410 371 554 449 92 399 129 302
XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 675 (1 677) 377 (391)
XXIV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (1 367) (5 436) (308) (1 268)
XXV. Zysk (strata) okresu (3 307) (5 979) (745) (1 394)
XXVI. Całkowite dochody netto okresu (20 747) (257) (4 671) (60)
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 37 427 12 932 8 427 3 016
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (7 332) (3 975) (1 651) (927)
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (45 487) 12 290 (10 242) 2 866
XXX. Zwiększenie/ Zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (15 392) 21 247 (3 466) 4 955
XXXI. Liczba akcji (w szt.) 23 930 769 23 930 769 23 930 769 23 901 084
XXXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł /EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XXXIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) (0,14) (0,25) (0,03) (0,06)
XXXIV. 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019
XXXV. Suma aktywów 850 119 926 971 190 354 217 675
XXXVI. Zobowiązania razem 304 855 360 960 68 261 84 762
XXXVII. Zobowiązania długoterminowe 30 588 194 196 6 849 45 602
XXXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 274 267 166 764 61 412 39 160
XXXIX. Kapitał własny 545 264 566 011 122 092 132 913
XL. Kapitał zakładowy 23 931 23 931 5 358 5 620
XLI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR) 22,78 23,65 5,10 5,55
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów zostały przeliczone według średniego kursu ogłoszonego na dzień 30.06.2020 i 31.12.2019 roku przez NBP wynoszącego odpowiednio 4,4660 zł i 4,2585 zł w stosunku do 1 EUR. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone według średniego kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie 6 miesięcy zakończonych 30.06.2020 roku i 30.06.2019 roku, a wynoszących odpowiednio 4,4413 zł i 4,2880 zł za 1 EUR.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SSF 30.06.2020-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdfSSF 30.06.2020-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
SF 30.06.2020-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdfSF 30.06.2020-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe
SDZZ_30.06.2020-sig-sig-sig-sig-sig.pdfSDZZ_30.06.2020-sig-sig-sig-sig-sig.pdf Komentarz Zarządu
Forte SA_F2716B_Raport_z_przegladu_JSF_30062020_PL.pdfForte SA_F2716B_Raport_z_przegladu_JSF_30062020_PL.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego
Forte SA_F2716B_Raport_z_przegladu_SSF_30062020_PL.pdfForte SA_F2716B_Raport_z_przegladu_SSF_30062020_PL.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-24 Maciej Formanowicz Prezes Zarządu
2020-08-24 Maria Małgorzata Florczuk Członek Zarządu
2020-08-24 Klaus Dieter Dahlem Członek Zarządu
2020-08-24 Mariusz Jacek Gazda Członek Zarządu
2020-08-24 Andreas Disch Członek Zarządu
2020-08-24 Anna Wilczyńska Główny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki