REKLAMA

EUROTEL S.A.: wyniki finansowe

2021-09-09 17:31
publikacja
2021-09-09 17:31
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Srodroczne_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Srodroczne_Jednostkowe_Sprawozdanie_finansowe-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_zarzadu_za_polrocze_2021_roku-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzad_dot._Sprawozdan_za_I_polrocze_2021r-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_skrocone_SSF_GK_EUROTEL_30.06.2021_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_skrocone_JSF_EUROTEL_SA_30.06.2021_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze/2020 półrocze / 2021 półrocze/ 2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 210 939 188 643 46 389 42 475
II. Zysk brutto 10 639 11 431 2 340 2 574
III. Zysk netto, razem 8 481 9 707 1 865 2 186
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 20 473 12 529 4 502 2 821
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 211 -320 -706 -72
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -30 588 -5 577 -6 727 -1 256
VII. Przepływy pieniężne netto, razem -13 326 6 632 -2 931 1 493
VIII. Aktywa, razem 171 978 193 980 38 041 43 435
IX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 104 031 121 153 23 012 27 128
X. Kapitał własny ogółem 67 947 72 827 15 030 16 307
XI. Kapitał akcyjny 750 750 166 168
XII. liczba akcji (w szt.) 3 748 255 3 748 255 3 748 255 3 748 255
XIII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,26 2,59 0,50 0,58
XIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 18,13 19,43 4,01 4,35

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Eurotel na koniec poprzedniego
roku obrotowego zaprezentowano w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym str. 24


Wybrane dane finansowe Eurotel S.A. na dzień 30.06.2021,
31.12.2020 roku oraz 30.06.2020 roku
zaprezentowano w skróconym jednostkowym sprawozdaniu finansowym str. 23


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Śródroczne_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe-sig-sig-sig.pdfŚródroczne_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe-sig-sig-sig.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za I półrocze 2021 roku.
Śródroczne_Jednostkowe_Sprawozdanie_finansowe-sig-sig-sig.pdfŚródroczne_Jednostkowe_Sprawozdanie_finansowe-sig-sig-sig.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe Eurotel S.A. za I półrocze 2021 roku.
Sprawozdanie_zarządu_za_półrocze_2021_roku-sig-sig.pdfSprawozdanie_zarządu_za_półrocze_2021_roku-sig-sig.pdf Sprawozdanie Zarzadu z działalnosci Eurotel S.A.za I półroczę 2021 roku.
Oświadczenie Zarząd dot. Sprawozdań za I półrocze 2021r-sig-sig.pdfOświadczenie Zarząd dot. Sprawozdań za I półrocze 2021r-sig-sig.pdf Oświadczenie Zarządu dotyczące sporządzonych sprawozdań finansowych Emitenta za I półrocze 2021 roku.
Raport z przeglądu skrócone SSF GK_EUROTEL 30.06.2021 signed.pdfRaport z przeglądu skrócone SSF GK_EUROTEL 30.06.2021 signed.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania fonansowego Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. na dzień 30.06.2021 rok.
Raport z przeglądu skrócone JSF EUROTEL_SA 30.06.2021 signed.pdfRaport z przeglądu skrócone JSF EUROTEL_SA 30.06.2021 signed.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. na dzień 30.06.2021 rok.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-09 Tomasz Basiński Wiceprezes Zarządu
2021-09-09 Krzysztof Stepokura Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki