REKLAMA

ENERGA S.A.: wyniki finansowe

2022-11-29 07:03
publikacja
2022-11-29 07:03
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1._Skrocone_srodroczne_skonsolidowane_SF_Grupy_Energa_za_okres_9_miesiecy_zakonczony_30.09.2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2._Skrocone_srodroczne_jednostkowe_SF_Energa_SA_za_okres_9_miesiecy_zakonczony_30.09.2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3._Informacja_do_skroconego_skonsolidowanego_raportu_Grupy_Energa_za_III_kw._2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4._Wybrane_skonsolidowane_dane_finansowe_Grupy_Energa_9M_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5._Wybrane_jednostkowe_dane_finansowe_Energa_SA_9M_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Energa SA w mln zł w mln zł w mln EUR w mln EUR
II. niebadane niebadane niebadane niebadane
III. Przychody ze sprzedaży 15 024 9 986 3 205 2 191
IV. Zysk z działalności operacyjnej 2 184 1 237 466 271
V. Zysk/(strata) brutto 1 982 1 242 423 272
VI. Zysk/(strata) netto za okres przypadający na właścicieli jednostki dominującej 1 553 976 331 214
VII. Całkowite dochody razem 1 674 989 357 217
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 096 2 925 660 641
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 944) (1 797) (841) (394)
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 1 048 (1 018) 224 (223)
XI. Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 200 110 43 24
XII. Zysk/(strata) netto na jedną akcję podstawowy i rozwodniony (w PLN/EUR na akcję) 3,75 2,36 1 1
XIII. Liczba akcji w mln zastosowana do obliczenia zysku netto na jedną akcję 414 414 414 414
XIV. Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień
XV. 30.09.2022 31.12.2021 30.09.2022 31.12.2021
XVI. niebadane niebadane
XVII. w mln zł w mln zł w mln EUR w mln EUR
XVIII. Aktywa trwałe 20 885 18 226 4 289 3 963
XIX. Aktywa obrotowe 4 729 2 963 971 644
XX. Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 59 49 12 11
XXI. Suma aktywów 25 673 21 238 5 272 4 618
XXII. Zobowiązania długoterminowe 6 157 6 611 1 264 1 437
XXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 7 297 4 665 1 498 1 014
XXIV. Zobowiązanie bezpośrednio związane z aktywami zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 16 20 3 4
XXV. Kapitał własny 12 203 9 942 2 507 2 163
XXVI. Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki dominującej 11 646 10 008 2 391 2 176
XXVII. Kapitał podstawowy 4 522 4 522 929 983
XXVIII. Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję) 28,13 24,17 5,78 5,26
XXIX. Liczba akcji w mln zastosowana do obliczenia wartości księgowej na akcję 414 414 414 414
XXX. Liczba akcji w mln na koniec okresu sprawozdawczego 414 414 414 414
XXXI. Wybrane jednostkowe dane finansowe Energa SA 3 kwartały 2022 3 kwartały 2021 3 kwartały 2022 3 kwartały 2021
XXXII. narastająco narastająco narastająco narastająco
XXXIII. w mln zł w mln zł w mln EUR w mln EUR
XXXIV. niebadane niebadane niebadane niebadane
XXXV. Przychody ze sprzedaży 44 47 9 10
XXXVI. Strata z działalności operacyjnej (66) (57) (14) (13)
XXXVII. Zysk/(strata) brutto (21) 181 (4) 40
XXXVIII. Zysk/(strata) netto za okres (10) 203 (2) 45
XXXIX. Całkowite dochody razem 23 265 5 58
XL. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (65) (26) (14) (6)
XLI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (133) 309 (28) 68
XLII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 356 (244) 76 (54)
XLIII. Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 158 39 34 9
XLIV. Zysk/(strata) netto na jedną akcję zwykły i rozwodniony (w PLN/EUR na akcję) (0,02) 0,49 (0,01) 0,11
XLV. Liczba akcji zwykłych wyemitowanych (w mln) zastosowana do obliczenia zysku/(straty) netto na jedną akcję 414 414 414 414
XLVI. Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień
XLVII. 30.09.2022 31.12.2021 30.09.2022 31.12.2021
XLVIII. niebadane niebadane
XLIX. w mln zł w mln zł w mln EUR w mln EUR
L. Aktywa trwałe 11 311 11 364 2 323 2 471
LI. Aktywa obrotowe 2 226 1 578 457 343
LII. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 20 20 4 4
LIII. Suma aktywów 13 557 12 962 2 784 2 818
LIV. Zobowiązania długoterminowe 2 327 3 066 478 667
LV. Zobowiązania krótkoterminowe 3 862 2 551 793 555
LVI. Kapitał własny ogółem 7 368 7 345 1 513 1 597
LVII. Kapitał podstawowy 4 522 4 522 929 983
LVIII. Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję) 17,80 17,74 3,65 3,86
LIX. Liczba akcji zwykłych (w mln) na koniec okresu 414 414 414 414


Powyższe dane finansowe za okresy zakończone 30 września 2022 roku oraz
30 września 2021 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:


(1) poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według
średniego kursu EUR ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30
września 2022 roku - 4,8698, na dzień 31 grudnia 2021 roku - 4,5994.


(2) poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ustalonych przez Narodowy Bank
Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia
do 30 września 2022 roku - 4,6880, okresu od 1 stycznia do 30 września
2021 roku - 4,5585.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
1. Skrócone śródroczne skonsolidowane SF Grupy Energa za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2022.pdf1. Skrócone śródroczne skonsolidowane SF Grupy Energa za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2022.pdf 1. Skrócone śródroczne skonsolidowane SF Grupy Energa za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2022 r.
2. Skrócone śródroczne jednostkowe SF Energa SA za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2022.pdf2. Skrócone śródroczne jednostkowe SF Energa SA za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2022.pdf 2. Skrócone śródroczne jednostkowe SF Energa SA za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2022 r.
3. Informacja do skróconego skonsolidowanego raportu Grupy Energa za III kw. 2022.pdf3. Informacja do skróconego skonsolidowanego raportu Grupy Energa za III kw. 2022.pdf 3. Informacja do skróconego skonsolidowanego raportu Grupy Energa za III kw. 2022 r.
4. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Energa_9M 2022.pdf4. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Energa_9M 2022.pdf 4. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Energa za 9 miesięcy 2022 r.
5. Wybrane jednostkowe dane finansowe Energa SA_9M 2022.pdf5. Wybrane jednostkowe dane finansowe Energa SA_9M 2022.pdf 5. Wybrane jednostkowe dane finansowe Energa SA za 9 miesięcy 2022 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-29 Zofia Paryła Prezes Zarządu Energi SA
2022-11-29 Michał Perlik Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Finansowych
2022-11-29 Adrianna Sikorska Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Komunikacji
2022-11-29 Janusz Szurski Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Korporacyjnych
2022-11-29 Dominik Wadecki Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Operacyjnych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki