REKLAMA

ENERGA S.A.: wyniki finansowe

2019-03-14 06:36
publikacja
2019-03-14 06:36
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
1_List_Prezesa.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2_ENERGA_SA_Sprawozdanie_z_badania_JSF_2018__PL___E36866_GDA.PDF  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3_Jednostkowe_SF_Energa_SA_2018_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4_Sprawozdanie_Zarzadu_ENERGA_SA_z_dzialalnosci_Spolki_za_2018_rok_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5_Wybrane_jednostkowe_dane_finansowe_ENERGA_SA_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
6_Ocena_Rady_Nadzorczej_ENERGA_SA_dotyczaca_sprawozdan_za_rok_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
7_Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_ENERGA_SA_dotyczace_Komitetu_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. mln EUR mln EUR
II. Przychody ze sprzedaży 89 80 21 19
III. Zysk z działalności operacyjnej (71) (78) (17) (18)
IV. Zysk lub strata brutto przed opodatkowaniem 492 79 115 19
V. Zysk lub strata netto 495 107 116 25
VI. Całkowite dochody 459 68 108 16
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (30) 1 (7) 0
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (140) 386 (33) 91
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (780) 1 335 (183) 315
X. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (950) 1 722 (223) 406
XI. Zysk netto na akcję zwykły i rozwodniony (w PLN/EUR na akcję) 1,20 0,26 0,28 0,06
XII. Liczba akcji zwykłych wyemitowanych zastosowana do obliczania zysku na jedną akcję (w mln) 414 414 414 414
XIII. Stan na dzień 31 grudnia 2018 Stan na dzień 31 grudnia 2017 Stan na dzień 31 grudnia 2018 Stan na dzień 31 grudnia 2017
XIV. Aktywa trwałe 11 037 11 168 2 567 2 678
XV. Aktywa obrotowe 4 256 4 224 990 1 013
XVI. Aktywa razem 15 293 15 392 3 557 3 690
XVII. Zobowiązania długoterminowe 6 042 7 287 1 405 1 747
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 666 979 387 235
XIX. Kapitał własny 7 585 7 126 1 764 1 709
XX. Kapitał podstawowy 4 522 4 522 1 052 1 084
XXI. Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję)* 18,32 17,21 4,26 4,13
XXII. Liczba akcji zwykłych na koniec okresu (w mln) 414 414 414 414


* Wartość księgowa, czyli aktywa pomniejszone o zobowiązania, podzielone
przez liczbę akcji.


Powyższe dane finansowe za okresy zakończone 31 grudnia 2018 roku oraz
31 grudnia 2017 roku zostały przeliczone na EUR według następujących
zasad:


− poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według
średniego kursu EUR ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31
grudnia 2018 roku - 4,300, na dzień 31 grudnia 2017 roku - 4,1709.


− poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ustalonych przez Narodowy Bank
Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia
do 31 grudnia 2018 roku - 4, 2669, okresu od 1 stycznia do 31 grudnia
2017 roku - 4, 2447.


− poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów - według
kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ustalonych
przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu
obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku - 4, 2669, okresu od 1
stycznia do 31 grudnia 2017 roku - 4, 2447.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
1_List Prezesa.pdf1_List Prezesa.pdf List Prezesa Zarządu
2_ENERGA SA Sprawozdanie z badania JSF 2018 PL _ E36866 GDA.PDF2_ENERGA SA Sprawozdanie z badania JSF 2018 PL _ E36866 GDA.PDF Sprawozdanie z badania Niezależnego Biegłego Rewidenta
3_Jednostkowe SF Energa SA 2018_PL.pdf3_Jednostkowe SF Energa SA 2018_PL.pdf Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe ENERGA SA za 2018 rok
4_Sprawozdanie Zarządu ENERGA SA z działalności Spółki za 2018 rok_final.pdf4_Sprawozdanie Zarządu ENERGA SA z działalności Spółki za 2018 rok_final.pdf Sprawozdanie Zarządu ENERGA SA z działalności ENERGA SA za 2018 rok wraz z Oświadczeniami Zarządu
5_Wybrane jednostkowe dane finansowe ENERGA SA_2018.pdf5_Wybrane jednostkowe dane finansowe ENERGA SA_2018.pdf Wybrane jednostkowe dane finansowe Grupy ENERGA
6_Ocena Rady Nadzorczej ENERGA SA dotycząca sprawozdań za rok 2018.pdf6_Ocena Rady Nadzorczej ENERGA SA dotycząca sprawozdań za rok 2018.pdf Ocena Rady Nadzorczej ENERGA SA wraz z uzasadnieniem dotycząca sprawozdań finansowych za rok 2018 oraz sprawozdań z działalności ENERGA SA oraz Grupy Kapitałowej ENERGA za rok 2018
7_Oświadczenie Rady Nadzorczej ENERGA SA dotyczące Komitetu Audytu.pdf7_Oświadczenie Rady Nadzorczej ENERGA SA dotyczące Komitetu Audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej ENERGA SA dotyczące Komitetu Audytu

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-14 Alicja Barbara Klimiuk p.o. Prezesa Zarządu
2019-03-14 Jacek Kościelniak Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
2019-03-14 Grzegorz Ksepko Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-14 Katarzyna Dąbrowska Prezes ENERGA Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.
2019-03-14 Krystyna Kmiecik -Baran Wiceprezes ENERGA Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.
2019-03-14 Zofia Paryła Wiceprezes ENERGA Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki