REKLAMA

EMC: wyniki finansowe

2021-09-30 18:00
publikacja
2021-09-30 18:00
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Grupa_EMC_Sprawozdanie_finansowe_I_polrocze_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_EMC_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_I_polrocze_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
E-sprawozdanie_EMC_IM_SA_I_polrocze_2021.xml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
UZ1_09_2021-_EMC_IM_-_Stanowisko_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
URN_3_09_2021_opinia_RN_do_Stanowiska_Zarzadu_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
EMC_IM_Raport_z_przegladu_polrocznego_(PL,_JSF).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
EMC_IM_Raport_z_przegladu_polrocznego_(PL,_SSF).pdf.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 260 161 206 142 57 213 46 415
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 241 2 089 53 470
III. Zysk (strata) brutto (350) (2 694) (77) (607)
IV. Zysk (strata) netto (744) (4 158) (164) (936)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 846 19 034 2 385 4 286
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (12 333) (7 618) (2 712) (1 715)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (9 282) (3 524) (2 041) (793)
VIII. Przepływy pieniężne netto razem (10 769) 7 892 (2 368) 1 777
IX. Średnioważona liczba akcji (szt.) 22 188 646 22 188 646 22 188 646 22 188 646
X. Zysk (strata) na jedną akcję w PLN/ EUR (0,0335) (0,1874) (0,0074) (0,0422)
XI. EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) 12 369 12 315 2 720 2 773
Wybrane dane finansowe na dzień 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
XII. Aktywa razem 372 719 382 435 82 445 82 871
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 186 994 196 111 41 363 42 496
XIV. Zobowiązania długoterminowe 78 898 84 016 17 452 18 206
XV. Zobowiązania krótkoterminowe oraz zobowiązania dotyczące sprzedaży ZCP 108 096 112 095 23 911 24 290
XVI. Kapitał własny 185 725 186 324 41 082 40 375
XVII. Kapitał podstawowy 88 755 88 755 19 633 19 233
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję w PLN/EUR 8,3703 8,3973 1,8515 1,8196


ŚREDNIE KURSY WYMIANY
ZŁOTEGO W STOSUNKU DO EURO USTALANE PRZEZ NBP

średni
kurs w okresie 
01.01.2021 - 30 czerwca 2021 - 1
EUR = 4,5472 PLNśredni
kurs w okresie 01.01.2020 - 31 grudnia 2020 - 1 EUR = 4,4742 PLNśredni
kurs w okresie 01.01.2020 - 30 czerwca 2020 - 1 EUR = 4,4413 PLNkurs
na koniec okresu 30
czerwca 2021 - 1 EUR = 4,5208 PLNkurs
na koniec okresu 31
grudnia 2020 - 1 EUR = 4,6148 PLNkurs
na koniec okresu 30 czerwca 2020 - 1 EUR = 4,4660 PLN                                                                        
                                                                        
                                                                        


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Grupa EMC Sprawozdanie finansowe I półrocze 2021.pdfGrupa EMC Sprawozdanie finansowe I półrocze 2021.pdf Grupa EMC Sprawozdanie finansowe I półrocze 2021
Grupa EMC Sprawozdanie z działalności I półrocze 2021.pdfGrupa EMC Sprawozdanie z działalności I półrocze 2021.pdf Grupa EMC Sprawozdanie z działalności I półrocze 2021
E-sprawozdanie EMC IM SA I półrocze 2021.xml.xadesE-sprawozdanie EMC IM SA I półrocze 2021.xml.xades e-sprawozdanie I-sze półrocze 2021
UZ1_09_2021- EMC IM - Stanowisko Zarządu.pdfUZ1_09_2021- EMC IM - Stanowisko Zarządu.pdf Stanowisko Zarządu
URN_3_09_2021 opinia RN do Stanowiska Zarządu .pdfURN_3_09_2021 opinia RN do Stanowiska Zarządu .pdf Opinia Rady Nadzorczej do Stanowiska Zarządu
EMC IM Raport z przeglądu półrocznego (PL, JSF).pdfEMC IM Raport z przeglądu półrocznego (PL, JSF).pdf Raport z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego EMC Instytut Medyczny S. A. za okres od 1 stycznia 2021 do 30 czerwca 2021 roku
EMC IM Raport z przeglądu półrocznego (PL, SSF).pdf.pdfEMC IM Raport z przeglądu półrocznego (PL, SSF).pdf.pdf Raport z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny za okres od 1 stycznia 2021 do 30 czerwca 2021 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-30 Karol Piasecki Prezes Zarządu
2021-09-30 Marcin Fakadej Wiceprezes Zarządu
2021-09-30 Dariusz Chowaniec Wiceprezes Zarządu
2021-09-30 Michał John Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki