REKLAMA

ELKOP: wyniki finansowe

2022-09-16 18:02
publikacja
2022-09-16 18:02
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ELKOP_sprawozdanie_zarzadu_I_polrocze_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ELKOP_sprawozdanie_finansowe_I_polrocze_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ELKOP_raport_z_przegladu_I_polrocze_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 7 802 5 931 1 680 1 304
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 153 1 216 464 267
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 432 751 308 165
IV. Zysk (strata) netto 995 564 214 124
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 2 786 1 700 600 374
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -2 733 31 -589 7
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -1 572 -2 510 -339 -552
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -1 519 -779 -327 -171
IX. Aktywa razem * 127 167 125 714 27 169 27 333
X. Zobowiązania krótkoterminowe * 3 218 2 254 688 490
XI. Zobowiązania długoterminowe * 40 597 41 103 8 673 8 937
XII. Kapitał własny * 83 352 82 357 17 808 17 906
XIII. Kapitał zakładowy * 78 836 78 836 18 419 18 419
XIV. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 46 047 200 28 196 526 46 047 200 28 196 526
XV. Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł / EURO) 0,02 0,02 0,00 0,00
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) * 1,81 1,79 0,39 0,39


Uwaga!
Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują
w kolumnie drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2021 r.
Kapitał zakładowy Spółki wyrażony jest w walucie euro. W ksiegach został
przeliczony po kursie 4,2802.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
ELKOP sprawozdanie zarządu I półrocze 2022.pdfELKOP sprawozdanie zarządu I półrocze 2022.pdf
ELKOP sprawozdanie finansowe I półrocze 2022.pdfELKOP sprawozdanie finansowe I półrocze 2022.pdf
ELKOP raport z przeglądu I półrocze 2022.pdfELKOP raport z przeglądu I półrocze 2022.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-16 Jacek Koralewski Prezes Zarządu
2022-09-16 Anna Kajkowska Wiceprezes Zarządu
2022-09-16 Anna Wiśniewska operator espi
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki