REKLAMA

ELEKTROTIM S.A.: wyniki finansowe

2022-11-15 05:55
publikacja
2022-11-15 05:55
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Grupa_ELEKTROTIM_raport_za_III_kwartal_2022-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_dodatkowa_-_III_kwartal_2022-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 271 855 186 645 57 990 40 944
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 927 6 226 1 691 1 366
III. Zysk (strata) brutto 8 418 5 437 1 796 1 193
IV. Zysk (strata) netto 6 356 3 480 1 356 763
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 19 906 -6 370 4 246 -1 397
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 137 279 29 61
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 119 -2 378 -452 -522
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 17 924 -8 469 3 823 -1 858
IX. Aktywa, razem 222 727 180 820 45 736 39 314
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 138 593 102 875 28 460 22 367
XI. Zobowiązania długoterminowe 8 742 9 646 1 795 2 097
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 129 851 93 229 26 665 20 270
XIII. Kapitał własny 84 134 77 945 17 277 16 947
XIV. Kapitał zakładowy 9 983 9 983 2 050 2 171
XV. Liczba akcji (w szt.) 9 983 009 9 983 009 9 983 009 9 983 009
XVI. Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (w zł/EUR) 0,64 0,35 0,14 0,08
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,64 0,35 0,14 0,08
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,43 7,81 1,73 1,70
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,43 7,81 1,73 1,70
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 214 893 145 697 45 839 31 962
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 737 9 206 1 864 2 020
XXIII. Zysk (strata) brutto 9 599 11 407 2 048 2 502
XXIV. Zysk (strata) netto 7 583 9 624 1 618 2 111
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 20 535 -6 230 4 380 -1 367
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 555 2 304 118 505
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 822 -2 273 -389 -499
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem 19 268 -6 199 4 110 -1 360
XXIX. Aktywa, razem 188 003 142 157 38 606 30 908
XXX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 111 892 73 629 22 977 16 008
XXXI. Zobowiązania długoterminowe 6 857 7 237 1 408 1 573
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 105 035 66 392 21 569 14 435
XXXIII. Kapitał własny 76 111 68 528 15 629 14 899
XXXIV. Kapitał zakładowy 9 983 9 983 2 050 2 171
XXXV. Liczba akcji (w szt.) 9 983 009 9 983 009 9 983 009 9 983 009
XXXVI. Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (w zł/EUR) 0,76 0,96 0,16 0,21
XXXVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,76 0,96 0,16 0,21
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,62 6,86 1,56 1,49
XXXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,62 6,86 1,56 1,49
XL. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00


Zastosowane do przeliczeń kursy EUR:30.09.2022r. - kurs
średnioroczny: 4,688 zł; kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego:
4,8698 zł30.09.2021r. - kurs średnioroczny: 4,5585 zł; kurs
ostatniego dnia okresu sprawozdawczego: 4,6329 zł31.12.2021r. -
kurs średnioroczny: 4,5775 zł; kurs ostatniego dnia okresu
sprawozdawczego: 4,5994 złDane porównywalne w wierszach od
IX do XV oraz XXIX do XXXV i XXXVIII prezentowane są wg stanu na dzięń
30.09.2022r. i odpowiednio wg stanu na dzień 31.12.2021 r.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Grupa ELEKTROTIM raport za III kwartał 2022-sig-sig-sig-sig.pdfGrupa ELEKTROTIM raport za III kwartał 2022-sig-sig-sig-sig.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III. kwartał 2022 Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM
Informacja dodatkowa - III kwartał 2022-sig-sig-sig.pdfInformacja dodatkowa - III kwartał 2022-sig-sig-sig.pdf Informacja dodatkowa do raportu za III. kwartał 2022 Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-15 Ariusz Bober Prezes Zarządu
2022-11-15 Artur Więznowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking najtańszych kont firmowych

Ranking najtańszych kont firmowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki