REKLAMA

EFEKT: wyniki finansowe

2021-04-26 20:47
publikacja
2021-04-26 20:47
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
SF_KG_Efekt26.04.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Spr.Zarzadu_KG_efekt_SA_za_rok_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_JZP_-_na_podstawie_MSSF_-_KG_Efekt_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ocena_Rady_Nadzorczej_dotyczaca_sprawozdania_jednostkowego_za_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Efekt_2020_Komitet_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 27 382 24 558 6 120 5 709
II. Koszty działalności operacyjnej 17 537 19 494 3 919 4 532
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 617 8 329 808 1 936
IV. Zysk (strata) brutto 4 163 8 402 930 1 953
V. Zysk (strata) netto 3 290 8 688 735 2 020
VI. Amortyzacja 1 850 820 401 193
VII. Zużycie materiałów i energii 2 236 1 788 485 420
VIII. Aktywa trwałe 72 522 79 455 15 715 18 658
IX. Aktywa obrotowe 27 701 1 199 6 003 282
X. Kapitał własny 79 859 73 287 17 305 17 210
XI. Kapitał zakładowy 4 995 1 665 1 082 391
XII. Zobowiązania długoterminowe 3 705 2 638 803 619
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 16 658 4 730 3 610 1 111
XIV. Środki pieniężne na koniec okresu 10 247 265 2 303 62
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 016 4 601 2 462 1 070
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 280 -15 243 -510 -3 543
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 245 -890 278 -207
XVIII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 15,98 44,01 3,46 10,34
XIX. Liczba udziałów/akcji w sztukach 4 998 450 1 665 150 4 998 450 1 665 150
XX. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,66 5,22 0,15 1,21


*Dane
bilansowe prezentowane są za okres porównywalny kończący się 31.12.2020
roku, zgodnie z formatem prezentowanym w skonsolidowanym sprawozdaniu z
sytuacji finansowej.Średnie
kursy wymiany złotego w stosunku do EURO w okresach objętych
Jednostkowym sprawozdaniem finansowym, ustalane przez Narodowy Bank
Polski objętych historycznymi danymi finansowymi wynoszą:§ 
poszczególne
pozycje dla danych bilansowych – według średniego kursu ogłoszonego na
dzień 31 grudnia 2019 r.  przez Narodowy Bank Polski
(4,2585 zł / EURO), oraz średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia
2020 r.  przez Narodowy Bank Polski (4,6148 zł / EURO)§ 
poszczególne
pozycje dla danych rachunku zysków i strat – według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank
Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu
sprawozdawczego: rok 2020 (4,4742zł / EURO), rok 2019 (4,3018zł / EURO).Poszczególne
pozycje jednostkowego rachunku dochodów całkowitych oraz jednostkowego
rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących
średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank
Polski dla EURO obowiązujących na ostatni dzień miesiąca w danym okresie
sprawozdawczym.

Podstawowe
pozycje jednostkowego bilansu, jednostkowego rachunku dochodów całkowitych
oraz jednostkowego rachunku przepływów pieniężnych z prezentowanego
sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, przeliczonych na EURO

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SF KG Efekt26.04.2021.pdfSF KG Efekt26.04.2021.pdf Sprawozdanie Finansowe Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A.
Spr.Zarządu KG efekt SA za rok 2020.pdfSpr.Zarządu KG efekt SA za rok 2020.pdf Sprawozdanie z działalności Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A.
Sprawozdanie z badania JZP - na podstawie MSSF - KG Efekt SA.pdfSprawozdanie z badania JZP - na podstawie MSSF - KG Efekt SA.pdf SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ocena_Rady_Nadzorczej_dotyczaca_sprawozdania_jednostkowego_za_2020.pdfocena_Rady_Nadzorczej_dotyczaca_sprawozdania_jednostkowego_za_2020.pdf OCENA Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A.
sprawozdania z działalności Spółki Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. w 2020 r. i rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. za rok obrotowy 2020
Oświadczenie Rady Nadzorczej Efekt 2020 Komitet Audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej Efekt 2020 Komitet Audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-26 Michał Kawczyński Prezes Zarządu Michał Kawczyński
2021-04-26 Tomasz Bujak Wiceprezes Zarządu Tomasz Bujak
2021-04-26 Michał Bartczak Wiceprezes Zarządu Michał Bartczak


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-26 Ewelina Estera Cieślak Osoba Sporządzająca sprawozdanie finansowe Ewelina Estera Cieślak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki