REKLAMA

DROZAPOL: wyniki finansowe

2023-11-29 07:44
publikacja
2023-11-29 07:44
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_kwartalny_QSr3_2023_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 46 293 96 772 10 114 20 642
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -7 857 13 637 -1 717 2 909
III. Zysk (strata) netto -5 729 10 850 -1 252 2 314
IV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -5 729 10 850 -1 252 2 314
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -8 023 20 846 -1 753 4 447
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -11 646 -612 -2 544 -131
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 078 -12 419 -672 -2 649
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -22 747 7 815 -4 970 1 667
IX. Aktywa, razem 86 503 99 538 18 661 21 224
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13 069 20 375 2 819 4 344
XI. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 5 611 5 969 1 210 1 273
XII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 7 458 14 406 1 609 3 072
XIII. Kapitał własny 73 434 79 163 15 841 16 879
XIV. Kapitał akcyjny 30 593 30 593 6 600 6 523
XV. Liczba akcji 6 118 550 6 118 550 6 118 550 6 118 550
XVI. Średnia ważona liczba akcji 6 118 550 6 118 550 6 118 550 6 118 550
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) -0,94 1,77 -0,20 0,38
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 12,00 12,94 2,59 2,76


Porównywalne dane finansowe sprawozdania z sytuacji finansowej
zaprezentowano według stanu na dzień 31.12.2022 r. Pozostałe dane
porównywalne prezentowane są za okres 01.01.2022 r. - 30.09.2022 r.


Do wyliczenia wybranych danych finansowych w EURO przyjęto następujące
zasady:


*Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono wg
średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30.09.2023 r. –
4,6356 zł/EURO oraz dla danych porównywalnych, obowiązującego na
31.12.2022 r. – 4,6899 zł/EURO.


*Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku
przepływów pieniężnych za trzeci kwartał 2023 r. i danych porównawczych
trzeciego kwartału 2022 r., przeliczono wg kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień
kalendarzowy poszczególnych miesięcy, odpowiednio 4,5773 zł/EURO i
4,6880 zł/EURO.


Zysk na jedną akcję zwykłą wyliczono, dzieląc zysk netto przez średnią
ważoną liczbę akcji. Średnia ważona liczba akcji to liczba akcji
zwykłych, skorygowana o skup akcji własnych i emisje akcji.


Wartość rozwodnionego zysku na akcję równa jest wartości zysku na jedną
akcję zwykłą, ponieważ ani w okresie objętym sprawozdaniem ani w okresie
porównywalnym nie wystąpiły zdarzenia powodujące rozwodnienie zysku.


Wartość księgową na akcję ustalono, dzieląc kapitał własny przez liczbę
akcji zarejestrowanych na dzień bilansowy.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport kwartalny QSr3 2023 r..pdfRaport kwartalny QSr3 2023 r..pdf Skonsolidowany raport za III kwartał 2023 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-29 Wojciech Rybka Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki