REKLAMA

DINO POLSKA S.A.: wyniki finansowe

2022-03-10 20:07
publikacja
2022-03-10 20:07
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
202112_Dino_Polska_SF_UoR.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
202112_Dino_Polska_SF_UoR.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RS_2021_Dino_Polska_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_wraz_z_oswiadczeniami_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RS_2021_Dino_Polska_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_wraz_z_oswiadczeniami_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
21_Dino_Polska_S.A._Sprawozdanie_z_badania_JSF.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
21_Dino_Polska_S.T._Sprawozdanie_z_badania_JSF.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
I. Przychody ze sprzedaży 13 339 312,00 10 115 839,00 2 914 104,00 2 260 927,00
II. Zysk z działalności operacyjnej 780 282,00 626 191,00 170 460,00 139 956,00
III. Zysk brutto 730 598,00 578 460,00 159 606,00 129 288,00
IV. Zysk netto 591 217,00 468 036,00 129 157,00 104 608,00
V. Liczba akcji (w szt.) 98 040 000,00 98 040 000,00 98 040 000,00 98 040 000,00
VI. Podstawowy / rozwodniony zysk na akcję w PLN, EUR 6,03 4,77 1,32 1,07
VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 174 079,00 676 122,00 256 489,00 151 116,00
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -1 204 025,00 -832 580,00 -263 031,00 -186 085,00
IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -13 430,00 202 366,00 -2 934,00 45 230,00
X. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -43 376,00 45 908,00 -9 476,00 10 261,00
XI. Aktywa razem 6 564 444,00 4 987 834,00 1 427 239,00 1 080 834,00
XII. Aktywa trwałe razem 4 480 034,00 3 424 928,00 974 047,00 742 162,00
XIII. Aktywa obrotowe razem 2 084 410,00 1 562 906,00 453 192,00 338 673,00
XIV. Kapitał własny 2 307 424,00 1 716 207,00 501 679,00 371 892,00
XV. Kapitał podstawowy 9 804,00 9 804,00 2 132,00 2 124,00
XVI. Zobowiązania długoterminowe 923 671,00 1 013 795,00 200 824,00 219 683,00
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 3 210 864,00 2 166 999,00 698 105,00 469 576,00
W przypadku danych w EUR, dla przeliczenia pozycji z rachunku zysków i strat oraz ze sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykorzystano średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:
- średnia kursów NBP za 2021 r.: 4,5775 PLN/EUR
- średnia kursów NBP za 2020 r.: 4,4742 PLN/EUR

W przypadku danych w EUR, dla przeliczenia pozycji z bilansu, wykorzystano średnie kursy EUR/PLN publikowane przez Narodowy Bank Polski:
- kurs średni NBP na dzień 31 grudnia 2021 r.: 4,5994 PLN/EUR
- kurs średni NBP na dzień 31 grudnia 2020 r.: 4,6148 PLN/EUR
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
202112 Dino Polska SF UoR.xhtml202112 Dino Polska SF UoR.xhtml Sprawozdanie finansowe Dino Polska za 2021 r.
202112 Dino Polska SF UoR.xhtml.xades202112 Dino Polska SF UoR.xhtml.xades Podpis - Sprawozdanie finansowe Dino Polska za 2021 r.
RS_2021_Dino_Polska_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_wraz_z_oswiadczeniami_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej.xhtmlRS_2021_Dino_Polska_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_wraz_z_oswiadczeniami_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej.xhtml Sprawozdanie Zarządu z Działalności wraz z oświadczeniami Zarządu i Rady Nadzorczej oraz pismem Członka Zarządu
RS_2021_Dino_Polska_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_wraz_z_oswiadczeniami_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej.xhtml.xadesRS_2021_Dino_Polska_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_wraz_z_oswiadczeniami_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej.xhtml.xades Podpis - Sprawozdanie Zarządu z Działalności wraz z oświadczeniami Zarządu i Rady Nadzorczej oraz pismem Członka Zarządu
21 Dino_Polska_S.A._Sprawozdanie z badania JSF.xhtml21 Dino_Polska_S.A._Sprawozdanie z badania JSF.xhtml Sprawozdanie audytora z badania SF Dino Polska S.A. za 2021
21 Dino_Polska_S.T._Sprawozdanie z badania JSF.xhtml.xades21 Dino_Polska_S.T._Sprawozdanie z badania JSF.xhtml.xades Podpis - Sprawozdanie audytora z badania SF Dino Polska S.A. za 2021
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki