REKLAMA

DIGITAL NETWORK S.A.: wyniki finansowe

2022-05-26 17:17
publikacja
2022-05-26 17:17
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Grupa_Digital_Network_raport__1Q2022_do_publikacji.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-31 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży 8 669 5 632 1 865 1 232
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 093 128 450 28
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 671 -264 359 -58
IV. Zysk (strata) netto 1 137 598 245 131
V. Zysk przypadający na Akcjonariuszy podmiotu dominującego 852 502 183 110
VI. Średnioważona liczba akcji 4 165 685 4 165 685 4 165 685 4 165 685
VII. Zysk (Strata) na jedną akcję przypadająca Akcjonariuszom Digital Network S.A. (w zł/EUR) 0,20 0,12 0,04 0,03
VIII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 5 600 3 674 1 205 804
IX. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 286 1 876 62 410
X. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 942 -4 643 -418 -1 015
XI. Przepływy pieniężne netto razem 3 943 907 849 198
XII. Aktywa trwałe 40 929 42 602 8 797 9 262
XIII. Aktywa obrotowe 21 565 20 190 4 635 4 390
XIV. Aktywa razem 62 494 62 792 13 432 13 652
XV. Zobowiązania razem 28 119 29 553 6 044 6 425
XVI. Zobowiązania długoterminowe 10 983 11 918 2 361 2 591
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 17 136 17 635 3 683 3 834
XVIII. Kapitały własne 34 375 33 238 7 389 7 227
XIX. Kapitał akcyjny 4 239 4 239 911 922
XX. Wartość księgowa na akcję (w zł/EUR) 8,25 7,98 1,77 1,73
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Grupa_Digital_Network_raport__1Q2022_do publikacji.pdfGrupa_Digital_Network_raport__1Q2022_do publikacji.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-26 Wojciech Bieńkowski Prezes Zarządu
2022-05-26 Aneta Parafiniuk Członek Zarządu
2022-05-26 Tomasz Misiak Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki