REKLAMA

DGA: wyniki finansowe

2021-09-30 17:59
publikacja
2021-09-30 17:59
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_DGA_II_kwartal_2021_FINAL-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_I_polrocze_2021_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JSF_DGA_RAPORT__30.06.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_DGA_RAPORT__30.06.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto z działalności podstawowej 3 646 4 208 802 947
II. Zysk / Strata z działalności operacyjnej 40 -116 9 -26
III. Zysk / Strata brutto 1 949 54 429 12
IV. Zysk / Strata netto ogółem z działalności kontynuowanej 1 486 42 327 9
V. Zysk / Strata netto dla akcjonariuszy 1 517 94 334 21
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 440 171 97 39
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -376 -478 -83 -108
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 -1 0 0
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 62 -308 14 -69
X. Zysk / Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/ EURO)* z działalności kontynuowanej 1,34 0,08 0,29 0,02
Dane bilansowe z 2021 r. prezentowane są na dzień 30-06-2021 r.,
natomiast dane bilansowe za 2020 r. prezentowana są na dzień
31-12-2020 r.
XI. Aktywa razem 26 483 25 695 5 858 5 568
XII. Zobowiązania razem 10 813 11 512 2 392 2 495
XIII. Zobowiązania długoterminowe 820 475 181 103
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 9 993 11 037 2 210 2 392
XV. Kapitał własny 15 670 14 183 3 466 3 073
XVI. Kapitał akcyjny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego 15 658 14 141 3 464 3 064
XVII. Kapitał akcyjny 9 042 9 042 2 000 1 959
XVIII. Liczba akcji (w sztukach) 1 130 279 1 130 279 1 130 279 1 130 279
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)** 13,85 12,51 3,06 2,71
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XX. Przychody netto z działalności podstawowej 3 609 4 176 794 940
XXI. Zysk/Strata z działalności operacyjnej 8 -83 2 -19
XXII. Zysk/Strata brutto 1 833 23 403 5
XXIII. Zysk/Strata netto z działalności kontynuowanej 1 378 15 303 3
XXIV. Zysk/Strata netto ogółem 1 378 15 303 3
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 600 252 132 57
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -439 -526 -97 -118
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 -1 0 0
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem 159 -275 35 -62
XXIX. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/ EURO)* z działalności kontynuowanej 1,22 0,01 0,27 0,00
Dane bilansowe z 2021 r. prezentowane są na dzień 30-06-2021 r., natomiast dane bilansowe za 2020 r. prezentowana są na dzień 31-12-2020 r.
XXX. Aktywa razem 25 564 24 875 5 655 5 390
XXXI. Zobowiązania razem 10 716 11 405 2 370 2 471
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 820 475 181 103
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 9 896 10 930 2 189 2 368
XXXIV. Kapitał własny 14 848 13 470 3 284 2 919
XXXV. Kapitał akcyjny 9 042 9 042 2 000 1 959
XXXVI. Liczba akcji (w sztukach) 1 130 279 1 130 279 1 130 279 1 130 279
XXXVII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)** 13,14 11,92 2,91 2,58


*Zysk/Strata
podstawowy na jedną akcję obliczony został jako iloraz zysku/straty 
netto przypadającego na akcjonariuszy Spółki
przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji występujących w ciagu
roku obrotowego.

**Wartość
księgowa na jedną akcję została obliczona jako iloraz kapitału własnego
przypadającego na akcjonariuszy Spółki przez liczbę akcji.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GK DGA_II kwartał 2021_FINAL-sig-sig.pdfGK DGA_II kwartał 2021_FINAL-sig-sig.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DGA S.A.
zawierające jednostkowe sprawozdanie finansowe DGA S.A za I półrocze 2021r.
Sprawozdanie_Zarzadu_I_polrocze_2021_final.pdfSprawozdanie_Zarzadu_I_polrocze_2021_final.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapi tałowej DGA S.A
JSF DGA RAPORT_ 30.06.2021.pdfJSF DGA RAPORT_ 30.06.2021.pdf Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej DGA S.A.
SSF DGA RAPORT_ 30.06.2021.pdfSSF DGA RAPORT_ 30.06.2021.pdf Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego DGA S.A

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-30 Andrzej Głowacki Prezes Zarządu
2021-09-30 Anna Szymańska Wiceprezes Zarzadu
2021-09-30 Mirosław Marek Wiceprezes Zarzadu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki