REKLAMA
PIT 2023

DELKO S.A.: wyniki finansowe

2023-11-29 21:00
publikacja
2023-11-29 21:00
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_Delko_Raport_QSr1_2023-2024_p.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30
I. Dane skonsolidowane 01.07-30.09.2023 01.07-30.09.2022 01.07-30.09.2023 01.07-30.09.2022
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów 231 836 226 894 51 453 47 480
III. Zysk_strata_z działalności operacyjnej 7 184 10 497 1 594 2 197
IV. EBITDA 11 225 13 941 2 491 2 917
V. Zysk_strata_brutto 7 294 9 996 1 619 2 092
VI. Zysk_strata_netto 5 746 7 952 1 275 1 664
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 548 8 752 2 341 1 831
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 640 -1 127 -364 -236
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 951 -8 748 -1 099 -1 831
X. Przepływy pieniężne netto, razem 3 957 -1 123 878 -235
XI. Zysk_strata_na jedną akcję zwykłą_w zł/EUR 0,48 0,66 0,11 0,14
XII. 30.09.2023 r. 30.06.2023 r. 30.09.2023 r. 30.06.2023 r.
XIII. Aktywa razem 345 077 342 879 74 441 77 046
XIV. Zobowiazania i rezerwy na zobowiązania 183 840 187 498 39 658 42 131
XV. Zobowiązania długoterminowe 49 610 45 405 10 702 10 203
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 134 230 142 093 28 956 31 929
XVII. Kapitał własny 161 237 155 381 34 782 34 915
XVIII. Kapitał akcyjny 5 980 5 980 1 290 1 344
XIX. Liczba akcji 11 960 000 11 960 000 11 960 000 11 960 000
XX. Wartość księgowa na jedną akcję_w zł / EUR 13,48 12,99 2,91 2,92
XXI. Dane jednostkowe 01.07-30.09.2023 01.07-30.09.2022 01.07-30.09.2023 01.07-30.09.2022
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów 113 274 117 286 25 140 24 543
XXIII. Zysk_strata_z działalności operacyjnej 2 458 2 405 546 503
XXIV. EBITDA 2 482 2 429 551 508
XXV. Zysk_strata_brutto 2 590 2 294 575 480
XXVI. Zysk_strata_netto 2 090 1 841 464 385
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 178 1 391 261 291
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 100 10 127 244 2 119
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -256 -11 457 -57 -2 398
XXX. Przepływy pieniężne netto, razem 2 022 61 449 13
XXXI. Zysk_strata_na jedną akcję zwykłą_w zł/EUR 0,17 0,15 0,04 0,03
XXXII. 30.09.2023 r. 30.06.2023 r. 30.09.2023 r. 30.06.2023 r.
XXXIII. Aktywa razem 160 318 167 420 34 584 37 620
XXXIV. Zobowiazania i rezerwy na zobowiązania 40 623 49 815 8 763 11 194
XXXV. Zobowiązania długoterminowe 1 905 1 779 411 400
XXXVI. Zobowiązania krótkoterminowe 38 718 48 036 8 352 10 794
XXXVII. Kapitał własny 119 695 117 605 25 821 26 426
XXXVIII. Kapitał akcyjny 5 980 5 980 1 290 1 344
XXXIX. Liczba akcji 11 960 000 11 960 000 11 960 000 11 960 000
XL. Wartość księgowa na jedną akcję_w zł / EUR 10,01 9,83 2,16 2,21


Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następującychzasad:
poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów,sprawozdania
z przepływów pieniężnych oraz zysk na jedną akcjęprzeliczono
wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursówNBP
ustalanych na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego
01.07.2023-30.09.2023 - 1 EUR = 4,5058 PLN oraz na ostatni dzień każdego
miesiąca analogicznego okresu 2022 roku - 1 EUR = 4,7787 PLN;
poszczególne pozycje aktywów i pasywów oraz wartość księgową na jedną
akcjęprzeliczono według średnich kursów NBP ustalonych na dzień
30.09.2023 r.- 1 EUR = 4,6356 PLN i dzień 30.06.2023 r. - 1 EUR =
4,4503 PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK_Delko_Raport_QSr1_2023-2024_p.pdfGK_Delko_Raport_QSr1_2023-2024_p.pdf Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 01.07.2023 - 30.09.2023 Delko S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-29 Dariusz Kawecki Prezes Zarządu
2023-11-29 Mirosław Jan Dąbrowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki