REKLAMA
PIT 2023

DELKO S.A.: wyniki finansowe

2023-11-14 18:16
publikacja
2023-11-14 18:16
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
stanowisko_Zarzadu_do_zastrzezenia.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
opinia_RN_do_zastrzezenia.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
delko_2023-06-30_pl_List_do_Akcjonariuszy.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
delko_2023-06-30_pl_List_do_Akcjonariuszy.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
esef_delko_2023-06-30_pl.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
esef_delko_2023-06-30_pl.zip.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
delko_2023-06-30_pl_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_Delko_2022_23.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
delko_2023-06-30_pl_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_Delko_2022_23.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
delko_2023-06-30_pl_Oswiadczenie_nt_inf_niefinansowej_GK_Delko_2022_23.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
delko_2023-06-30_pl_Oswiadczenie_nt_inf_niefinansowej_GK_Delko_2022_23.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
delko_2023-06-30_pl_Oswiadczenie_Zarzadu_Delko_SA_ws_sprawozdan_skonsolidowanych_2022_23.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
delko_2023-06-30_pl_Oswiadczenie_Zarzadu_Delko_SA_ws_sprawozdan_skonsolidowanych_2022_23.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
delko_2023-06-30_pl_Informacja_Zarzadu_Delko_SA_o_wyborze_firmy_audytorskiej_2022_23.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
delko_2023-06-30_pl_Informacja_Zarzadu_Delko_SA_o_wyborze_firmy_audytorskiej_2022_23.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Delko_SA_ws_Komitetu_Audytu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_skonsolidowane_DELKO_2023.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_skonsolidowane_DELKO_2023.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_Delko_SA.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
stanowisko_Zarzadu_do_zastrzezenia.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
opinia_RN_do_zastrzezenia.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2022 2021 2022 2021
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów 1 346 144,00 779 687,00 288 674,00 170 330,00
II. Zysk_strata_z działalności operacyjnej 50 481,00 20 839,00 10 825,00 4 552,00
III. Zysk_strata_brutto 48 782,00 22 348,00 10 461,00 4 882,00
IV. Zysk_strata_netto 39 912,00 18 084,00 8 559,00 3 951,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 44 513,00 23 543,00 9 546,00 5 143,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 646,00 -2 758,00 -2 283,00 -603,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -24 823,00 -22 200,00 -5 323,00 -4 850,00
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 9 044,00 -1 415,00 1 939,00 -309,00
IX. Zysk_strata_na jedną akcję zwykłą_w zł/EUR 3,44 1,51 0,72 0,33
X. Aktywa razem 342 879,00 279 576,00 77 046,00 60 785,00
XI. Zobowiazania i rezerwy na zobowiązania 187 498,00 158 440,00 42 131,00 34 448,00
XII. Zobowiązania długoterminowe 45 405,00 50 054,00 10 203,00 10 883,00
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 142 093,00 108 386,00 31 929,00 23 565,00
XIV. Kapitał własny 155 381,00 121 136,00 34 519,00 26 337,00
XV. Kapitał akcyjny 5 980,00 5 980,00 1 344,00 1 300,00
XVI. Liczba akcji 11 960 000,00 11 960 000,00 11 960 000,00 11 960 000,00
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję_w zł / EUR 12,99 10,13 2,92 2,20
Wybrane dane finansowe w kolumnach "2022" pokazują stan na 30.06.2023 oraz dotyczą roku obrotowego 01.01.2022 - 30.06.2023.

Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz zysk na jedną akcję przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ustalanych na ostatni dzień każdego miesiąca 01.2022r.-06.2023r. - 1 EUR = 4,6632 PLN oraz 2021 r. - 1 EUR = 4,5775 PLN; poszczególne pozycje aktywów i pasywów oraz wartość księgową na jedną akcję przeliczono według średnich kursów NBP ustalonych na dzień 30.06.2023 r. - 1 EUR = 4,4503 PLN i dzień 31.12.2021 r. - 1 EUR = 4,5994 PLN.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 8 z dnia 2023-11-14 o treści:
Zarząd Delko S.A. _dalej "Spółka"_ informuje, że w Skonsolidowanym raporcie rocznymSRR za 2022 rok z dnia 30 października 2023 roku nie zostało umieszczone stanowisko zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej odnoszące się do wyrażonrej przez firmę audytorską opinii z zastrzeżeniem. Do załączonego raportu rocznego nie zostały wprowadzone żadne zmiany.
Plik Opis
stanowisko Zarządu do zastrzeżenia.pdfstanowisko Zarządu do zastrzeżenia.pdf Stanowisko Zarządu do zastrzeżenia
opinia RN do zastrzeżenia.pdfopinia RN do zastrzeżenia.pdf Opinia RN do zastrzeżenia

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
delko_2023-06-30_pl_List_do_Akcjonariuszy.xhtmldelko_2023-06-30_pl_List_do_Akcjonariuszy.xhtml Pismo Prezesa Zarządu
delko_2023-06-30_pl_List_do_Akcjonariuszy.xhtml.xadesdelko_2023-06-30_pl_List_do_Akcjonariuszy.xhtml.xades Pismo Prezesa Zarządu_plik podpisu
esef_delko_2023-06-30_pl.zipesef_delko_2023-06-30_pl.zip Skonsolidowane sprawozdanie finansowe z taksonomią
esef_delko_2023-06-30_pl.zip.xadesesef_delko_2023-06-30_pl.zip.xades Skonsolidowane sprawozdanie finansowe_plik podpisu
delko_2023-06-30_pl_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_Delko_2022_23.xhtmldelko_2023-06-30_pl_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_Delko_2022_23.xhtml Sprawozdanie z działalności GK Delko
delko_2023-06-30_pl_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_Delko_2022_23.xhtml.xadesdelko_2023-06-30_pl_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_Delko_2022_23.xhtml.xades Sprawozdanie z działalności GK Delko_plik podpisu
delko_2023-06-30_pl_Oswiadczenie_nt_inf_niefinansowej_GK_Delko_2022_23.xhtmldelko_2023-06-30_pl_Oswiadczenie_nt_inf_niefinansowej_GK_Delko_2022_23.xhtml Oświadczenie GK Delko na temat informacji niefinansowej
delko_2023-06-30_pl_Oswiadczenie_nt_inf_niefinansowej_GK_Delko_2022_23.xhtml.xadesdelko_2023-06-30_pl_Oswiadczenie_nt_inf_niefinansowej_GK_Delko_2022_23.xhtml.xades Oświadczenie GK Delko na temat informacji niefinansowej_plik podpisu
delko_2023-06-30_pl_Oswiadczenie_Zarzadu_Delko_SA_ws_sprawozdan_skonsolidowanych_2022_23.xhtmldelko_2023-06-30_pl_Oswiadczenie_Zarzadu_Delko_SA_ws_sprawozdan_skonsolidowanych_2022_23.xhtml Oświadczenie Zarządu
delko_2023-06-30_pl_Oswiadczenie_Zarzadu_Delko_SA_ws_sprawozdan_skonsolidowanych_2022_23.xhtml.xadesdelko_2023-06-30_pl_Oswiadczenie_Zarzadu_Delko_SA_ws_sprawozdan_skonsolidowanych_2022_23.xhtml.xades Oświadczenie Zarządu_plik podpisu
delko_2023-06-30_pl_Informacja_Zarzadu_Delko_SA_o_wyborze_firmy_audytorskiej_2022_23.xhtmldelko_2023-06-30_pl_Informacja_Zarzadu_Delko_SA_o_wyborze_firmy_audytorskiej_2022_23.xhtml Informacja o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej
delko_2023-06-30_pl_Informacja_Zarzadu_Delko_SA_o_wyborze_firmy_audytorskiej_2022_23.xhtml.xadesdelko_2023-06-30_pl_Informacja_Zarzadu_Delko_SA_o_wyborze_firmy_audytorskiej_2022_23.xhtml.xades Informacja o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej_pilk podpisu
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Delko_SA_ws_Komitetu_Audytu.xhtmlOswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Delko_SA_ws_Komitetu_Audytu.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej
Sprawozdanie_z_badania_skonsolidowane_DELKO_2023.xhtmlSprawozdanie_z_badania_skonsolidowane_DELKO_2023.xhtml Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Sprawozdanie_z_badania_skonsolidowane_DELKO_2023.xhtml.xadesSprawozdanie_z_badania_skonsolidowane_DELKO_2023.xhtml.xades Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego_plik podpisu
Ocena_Rady_Nadzorczej_Delko_SA.xhtmlOcena_Rady_Nadzorczej_Delko_SA.xhtml Ocena Rady Nadzorczej
stanowisko Zarządu do zastrzeżenia.pdfstanowisko Zarządu do zastrzeżenia.pdf Stanowisko Zarządu do zastrzeżenia
opinia RN do zastrzeżenia.pdfopinia RN do zastrzeżenia.pdf Opinia RN do zastrzeżenia
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki